Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 45, 11 - 17 декември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 11 - 17 декември 2017 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 45/2017 г.

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и предлага на Народното събрание да го приеме. Необходимостта от промени в ЗНИ произтича от влязъл в сила Регламент, изменящ Общия регламен...

Народно събрание бр.45/2017 г.

Парламентът прие на второ четене Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители става 350 лева през 2018 г. Минималните осигурителни прагове за 20...

Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., са публикувани поредните изменения в Данъчния осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). Новите промени в ДОПК се приемат в изпълнение на решение на Министерския съвет № 338 от 2017 г. за намаляване на административна...

Въпроси и отговори

Болнични по време на предизвестие

Трудовият договор със служителка е сключен за неопределен срок и с условие за изпитване за 6 месеца. Служителката подава заявление за напускане, но след два дни постъпва в болница. Има ли работодателят право да удължи срока на предизвестието с болнич...

Бюрото по труда не е работодател

Една от хигиенистките в нашето училище с трудов стаж при нас 18 години беше съкратена на 3 октомври миналата година. След съкращаването тя се регистрира в бюрото по труда. След съкращаването не е работила при друг работодател. На 28.08.2017 г. е назн...

Дистанционни продажби

Дружество, регистрирано в България и имащо български VAT номер, продава онлайн на клиенти от цял свят (повечето физически лица) стоки - календари с картини на художници и други сувенири с картини. От гледна точка на ДДС: 1. За физическите лица от ЕС ...

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при продължаване на образованието във висше учебно заведение

Приета съм във висше учебно заведение, редовно обучение, поради което вече няма да мога реално да изпълнявам задълженията си по трудовия договор с моя работодател. Как мога да прекратя трудовия си договор и необходимо ли е да изпращам предизвестие? ...

Продажба на дружествени дялове

ООД създава ЕООД като едноличен собственик и увеличава капитала на ЕООД-то с апортна вноска от имотите на ООД-то. И ситуацията е следната: основен капитал на ООД - 5000 лв., основен капитал на ЕООД - 750 000 лв. В ООД-то остават имоти за 500 000 лв.,...

Процесът на консолидиране на финансовите отчети

Както е известно, под “консолидиране” (консолидация) се разбира обединяване на няколко сродни неща в едно. От счетоводна гледна точка понятието “консолидиране” отразява действията по обединяване на отчетите на предприятията от групата в един финансо...

Счетоводно отчитане на лечебните заведения

Лечебните заведения оказват извънболнична и болнична помощ. Тяхното устройство и дейност се уреждат от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Счетоводното отчитане се организира по реда, предвиден от Закона за счетоводството (ЗС). Приложимата база за с...

Трудов стаж при неплатен отпуск

Моля да поясните при ползване на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ за периода 01.10.2000 г. до 31.08.2004 г. колко трудов и осигурителен стаж се признава за този период - общо, след като за една календарна година се зачитат 30 работни дни съгласно...

В пресата за вас

Подаване на коригираща справка-декларация за ДДС след изтичането на срока за нейното подаване

В бр. 11 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Възможно ли е подаване на коригираща справка-декларация за ДДС след изтичането на срока за нейното подаване? В Закона за данък вър...

Правното положение на заложния кредитор при продажба на заложеното имущество без съдебна намеса

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Георги Хорозов, адвокат, отговаря на въпроса: Какво е правното положение на заложния кредитор при продажба на заложеното имущество без съдебна намеса? Съгласно чл. 311 от Tърговския зако...

Прекласификация на финансови активи

В бр. 11 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира прекласификацията на финансови активи. МСФО 9 запазва класификацията на финансовите пасиви в две категории както в МСС 39 - оценявани по амортиз...

Ред за влизане в сила на разрешенията за строеж

В бр. 11 от 2017 г. на сп. “Собственост и право” Милка Гечева, експерт по устройство на територията, дава отговор на следните въпроси: Кога се счита за влязло в сила разрешението за строеж? Какъв е редът за влизане в сила на разрешенията за строеж? С...

Справочник

Данъчните облекчения за деца, ненавършили пълнолетие, и за деца с увреждания могат да се ползват при работодател с подаване на декларации в срок до 31 декември 2017 г.

Национална агенция за приходите Данъчните облекчения за деца, ненавършили пълнолетие, и за деца с увреждания за 2017 г. могат да се ползват и при работодателя с подаване на декларации по образец. Декларациите следва да се представят пред работодател...

Ддс при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

Национална агенция за приходите Специалният ред за начисляване на ДДС при инвестиционни проекти (Глава двадесета на ЗДДС) дава право на вносителя (при наличие на разрешение) сам да начисли данъка при вноса на стоки (с изключение на акцизни), по спис...

До 31 декември 2017 г. собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които не ги ползват целогодишно, могат да подадат декларация за освобождаване от част от таксата за битови отпадъци за 2018 г.

Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси предвиждат да не се събира част от таксата за битови отпадъци - за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината, както и ако недвижимият имот не се ползва през цялата г...

До 31 декември физическите лица - земеделски стопани, могат да изберат как да облагат доходите си през 2018 г.

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат реда за облагане на доходите си, получени през 2018 г. Ако земеделските стопани желаят да се облагат, като формират облагаемият си доход като еднолични търговци - с отразяване н...

Справочна информация бр. 45/2017

Централни валутни курсове за периода 01.12 - 07.12.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...