Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 45, 11 - 17 декември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 11 - 17 декември 2017 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 45/2017 г.

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и предлага на Народното събрание да го приеме. Необходимостта от промени в ЗНИ произтича от влязъл в сила Регламент, изменящ Общия регламент за групово освобождаване (ОР...

Народно събрание бр.45/2017 г.

Парламентът прие на второ четене Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители става 350 лева през 2018 г. Минималните осигурителни прагове за 2018 г. се увеличават с 3,9 на с...

Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., са публикувани поредните изменения в Данъчния осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). Новите промени в ДОПК се приемат в изпълнение на решение на Министерския съвет № 338 от 2017 г. за намаляване на административната тежест върху гражданите и б...

Въпроси и отговори

Болнични по време на предизвестие

Трудовият договор със служителка е сключен за неопределен срок и с условие за изпитване за 6 месеца. Служителката подава заявление за напускане, но след два дни постъпва в болница. Има ли работодателят право да удължи срока на предизвестието с болничните и да я задължи да отработ...

Бюрото по труда не е работодател

Една от хигиенистките в нашето училище с трудов стаж при нас 18 години беше съкратена на 3 октомври миналата година. След съкращаването тя се регистрира в бюрото по труда. След съкращаването не е работила при друг работодател. На 28.08.2017 г. е назначена на работа отново при нас...

Дистанционни продажби

Дружество, регистрирано в България и имащо български VAT номер, продава онлайн на клиенти от цял свят (повечето физически лица) стоки - календари с картини на художници и други сувенири с картини. От гледна точка на ДДС: 1. За физическите лица от ЕС следва да се начисли и плати 2...

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при продължаване на образованието във висше учебно заведение

Приета съм във висше учебно заведение, редовно обучение, поради което вече няма да мога реално да изпълнявам задълженията си по трудовия договор с моя работодател. Как мога да прекратя трудовия си договор и необходимо ли е да изпращам предизвестие? Прекратяването на трудовия дог...

Продажба на дружествени дялове

ООД създава ЕООД като едноличен собственик и увеличава капитала на ЕООД-то с апортна вноска от имотите на ООД-то. И ситуацията е следната: основен капитал на ООД - 5000 лв., основен капитал на ЕООД - 750 000 лв. В ООД-то остават имоти за 500 000 лв., печалба - 400 000 лв. Двамата...

Процесът на консолидиране на финансовите отчети

Както е известно, под “консолидиране” (консолидация) се разбира обединяване на няколко сродни неща в едно. От счетоводна гледна точка понятието “консолидиране” отразява действията по обединяване на отчетите на предприятията от групата в един финансов отчeт - консолидиран финансо...

Счетоводно отчитане на лечебните заведения

Лечебните заведения оказват извънболнична и болнична помощ. Тяхното устройство и дейност се уреждат от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Счетоводното отчитане се организира по реда, предвиден от Закона за счетоводството (ЗС). Приложимата база за счетоводно отчитане може да бъд...

Трудов стаж при неплатен отпуск

Моля да поясните при ползване на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ за периода 01.10.2000 г. до 31.08.2004 г. колко трудов и осигурителен стаж се признава за този период - общо, след като за една календарна година се зачитат 30 работни дни съгласно чл. 160 ал. 3 от КТ. Моля, по...

В пресата за вас

Подаване на коригираща справка-декларация за ДДС след изтичането на срока за нейното подаване

В бр. 11 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Възможно ли е подаване на коригираща справка-декларация за ДДС след изтичането на срока за нейното подаване? В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) ...

Правното положение на заложния кредитор при продажба на заложеното имущество без съдебна намеса

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Георги Хорозов, адвокат, отговаря на въпроса: Какво е правното положение на заложния кредитор при продажба на заложеното имущество без съдебна намеса? Съгласно чл. 311 от Tърговския закон лицето, което има законен за...

Прекласификация на финансови активи

В бр. 11 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира прекласификацията на финансови активи. МСФО 9 запазва класификацията на финансовите пасиви в две категории както в МСС 39 - оценявани по амортизирана стойност и оценявани по ...

Ред за влизане в сила на разрешенията за строеж

В бр. 11 от 2017 г. на сп. “Собственост и право” Милка Гечева, експерт по устройство на територията, дава отговор на следните въпроси: Кога се счита за влязло в сила разрешението за строеж? Какъв е редът за влизане в сила на разрешенията за строеж? С оглед създаване на стабилност...

Справочник

Данъчните облекчения за деца, ненавършили пълнолетие, и за деца с увреждания могат да се ползват при работодател с подаване на декларации в срок до 31 декември 2017 г.

Национална агенция за приходите Данъчните облекчения за деца, ненавършили пълнолетие, и за деца с увреждания за 2017 г. могат да се ползват и при работодателя с подаване на декларации по образец. Декларациите следва да се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 д...

Ддс при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

Национална агенция за приходите Специалният ред за начисляване на ДДС при инвестиционни проекти (Глава двадесета на ЗДДС) дава право на вносителя (при наличие на разрешение) сам да начисли данъка при вноса на стоки (с изключение на акцизни), по списък, одобрен от министъра на фи...

До 31 декември 2017 г. собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които не ги ползват целогодишно, могат да подадат декларация за освобождаване от част от таксата за битови отпадъци за 2018 г.

Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси предвиждат да не се събира част от таксата за битови отпадъци - за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината, както и ако недвижимият имот не се ползва през цялата година и е подадена декларация ...

До 31 декември физическите лица - земеделски стопани, могат да изберат как да облагат доходите си през 2018 г.

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат реда за облагане на доходите си, получени през 2018 г. Ако земеделските стопани желаят да се облагат, като формират облагаемият си доход като еднолични търговци - с отразяване на всички приходи и разходи, те...

Справочна информация бр. 45/2017

Централни валутни курсове за периода 01.12 - 07.12.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...