начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм., ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

В сила от 01.07.2007 г. Издадена от министъра на правосъдието Обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 111 от 22 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 7 от 27 януари 2...

Коментар на експерта

Идентифициране на свързани лица съгласно МСС 24 Оповестяване на свързани лица

За спазване на изискванията на Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица най-голямо значение има идентифицирането на свързаните лица. На практика най-често отклонения се допускат в това отношение. Според параграф 9 от МС...

Коментар на Национален счетоводен стандарт 42 Прилагане за първи път на национални счетоводни стандарти

Целта, която се поставя с приемането на стандарта (както е определено и в самия стандарт) е първите финансови отчети на предприятието по Националните счетоводни стандарти, както и неговите междинни финансови отчети да съдържат информация, която: а) д...

Право на данъчен кредит при грешно третирана доставка съгласно разпоредбите на ЗДДС

Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО). Съгласно посочената разпоредба, доколкото стоките и услугите се използват за ц...

Промени в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Последните промени на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър имат за основна цел да приведат в съответствие уредените в нея регистърни производства с разпоредбите на ТЗ и ЗОЗ след промените в тях съгласно Закона...

Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата Комисия за защита на конкуренцията“

В последната година темата за защитата на личните данни отново придоби особена актуалност. Причината е в наближаването на 25.05.2018 г. – датата, от която ще започне да се прилага новият Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от...

Въпроси и отговори от практиката

Доставка на стока, предназначена за фирма, установена на о-в Мартиника

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на фирма от френски остров MARTINIQUE. Купувачът по сделката е фирма без френски ДДС номер, защото този остров не е територия към Европейския съюз. Стоките са превозени чрез българска курие...

Доставка на услуга, която за целите на облагането с ДДС се квалифицира като “конгресен туризъм”

Въпрос: Български туроператор - регистрирано по ЗДДС лице, организира медицинска конференция в Естония. Ще събере такси от участниците от цял свят и ще се разплати с Естония за хотел, храна, зала, техника и лектори. Ако от естонския хотел ни издадат ...

Кои данъчно задължени лица би следвало да подадат корегираща годишна декларация, за подаването на която са получили покана

Въпрос: Във връзка с изпратени писма на НАП до фирми с касови наличности в значителен размер въпросът ми е какви практически действия трябва да се предприемат: 1. Подаване на коригираща декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г., в която се декларира ск...

Корекция на начислен и отчетен ДДС за доставка, която няма да се изпълни поради погрешно определена данъчна основа

Въпрос: Клиент на българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е дружество от Ирландия. Съгласно сключен договор между двете дружества българското дружество оказва услуги по разработване на софтуер на ирланското дружество. Възнаграждението, което Ирла...

Отстраняване на установени несъответствия в подадените декларации, посредством подаване на нова данъчна декларация

Въпрос: Фирма е получила от НАП писмо-покана по чл. 103, ал. 1 от ДОПК. Касовата наличност, посочена в баланса към 31.12.2016 г. не е налична. При анализ на касата установяваме следната фактология: - Фирмата е регистрирана през 2006 г. и оттогава зап...

Признаване на разходи за командировки по реда на ЗКПО

Въпрос: Собственик и управител съм в ЕООД. Участвам с личен труд в дружеството. Фирмата ми извършва предимно ВОД за Франция, но по сключен договор ми се налага да извърша монтаж на климатични системи на строителен обект, който се довършва от контраге...

Сделки с превозни средства втора употреба, осъществявани между регистрирани по ДДС в различни държави членки лица

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил втора употреба от дружество, регистрирано по ЗДДС в Словакия. Сделката е с 0% ставка облагане по маржа. Как трябва да отрази българското дружество в декларацията по ЗДДС и днев...

Писма и указания

№ 20-00-101 от 20.06.2017 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Настоящото писмо се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП във връзка с приложението на чл. 96 от ЗДДС при извършването на проверки от органите по приходите е оглед предотвратяване на злоупотреби. Считано от 01.01.2017 г. е в сила променена...

Решения на съдилища

Решение № 12338 от 16.10.2017 г. по адм. дело № 12481/2016 г.

Предмет на спора е доказване на осъществени вътреобщностни доставки до получател фирма в Кипър по фактура от 05.08.2011 г. с предмет на доставка различни видове лекарствени форми. Законодателят е дефинирал понятието ВОД в чл. 7, ал. 1 от ЗДДС като д...

Решение № 12365 от 17.10.2017 г. по адм. дело № 13249/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за периодите 12.2007 г., 09.2008 г. и 08.2009 г. с начислени лихви за забава от отказан данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС. При липса на документи, установяващи...

Решение № 12482 от 18.10.2017 г. по адм. дело № 8794/2016 г.

Предмет на спора е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по няколко фактури от 2013 г. с предмет „услуги“. В т. 35 от решението по дело С-153/2011 („Клуб“) и цитираната към текста практика Съдът на Европейския съюз припомня, че установени...

Решение № 12490 от 18.10.2017 г. по адм. дело № 7425/2016 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС на основание чл. 86 от ЗДДС във връзка с декларирани вътреобщностни доставки към чешки дружества за данъчни периоди 02.2014 г., 03.2014 г., от 05. до 07.2014 г., както и отказано право на приспадане на да...

Решение № 12590 от 19.10.2017 г. по адм. дело № 8476/2016 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и задължителни осигурителни вноски (ЗОВ) за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ведно със съответните лихви за просрочие. В чл. 122 от ДОПК...

Решение № 12728 от 24.10.2017 г. по адм. дело № 71/2017 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по фактури с предмет на доставка стоки „строителни материали“ и „консумативи“ на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 70, ал. 5 от ЗДДС във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. ...

Решение № 12844 от 25.10.2017 г. по адм. дело № 8432/2016 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2008 г. и 2009 г. и лихви за забава. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ДОПК актовете по този кодекс се издават от орган по приходите, съответно от публичен изпълнител от комп...

Решение № 12895 от 26.10.2017 г. по адм. дело № 4546/2017 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2007 г. и 2008 г. и лихва за забава. В нормата на чл. 16, ал. 2, т. 4 от ЗКПО е посочено, че за отклонение от данъчно облагане се смята, когато е налице заплащане на въз...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.11. - 30.11.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 87 до бр. 88 от 2017 г.

ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г. Министерски съвет Постановление № 238 от 25 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. Постановление № 239 от 25 октомври 2017 г. за одобряване на допълни...