Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.
Писма и указания

№ 20-25-82 от 30.11.2017 г. Относно: Прилагане на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство.

Във връзка с постъпило запитване вх. № 20-25-82/22.11.2017 г. в Дирекция ОДОП …. , изразявам следното становище: Поставяте въпросите: 1. Като физическо лице земеделски стопанин произвеждате непреработена продукция от селско стопанство и се облагате п...

№ 24-38-38 от 14.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) при погасяване на насрещни задължения чрез прихващане

Във Ваше писмо, препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….., постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………., е изложена фактическа обстановка: Във връзка с договорни отношения с мобилен оператор дружеството Ви има както вземания, та...

№ 24-38-39 от 25.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на чл. 194, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл. 10, ал. 3 от Закона за особените залози (ЗОЗ)

С Ваше писмо с горния номер, препратено по реда на Процедура ДОМ 1 от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) … и заведено в ЦУ на Националната агенция по приходите (НАП) с вх. № 24-38-39/11.07.2017 г., относно прилагане на разпор...

№ 26-М-81 от 29.08.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №26-М-81#2/01.08.2017 г. Ваше писмено запитване, препратено от дирекция ОДОП ………., за изразяване на становище по компетентност. Според описаната в запитването Ви фактическа...

№ 94-Д-349 от 30.11.2017 г. Относно: данък върху превозните средства по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за откраднат автомобил

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. № 26.10.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Притежавате три леки автомобила, като единият от тях с марка Фолксваген, модел Пасат, е бил отк...

№ 94-н-271 от 18.08.2017 г. Относно: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с предоставянето на акции и опции на служители

В Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 94-Н-271/05.07.2017 г. е постъпило Ваше запитване за изразяване на становище по компетентност. Според описаната в запитването Ви фактическа обстановка дружество, надлежно регистриран...

№ 94-П-224 от 25.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)

С Ваше писмо заведено в ЦУ на Националната агенция по приходите (НАП) с горния номер, относно прилагане на разпоредбите на чл. 77 от ДОПК, във връзка с § 5г, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ е изложена следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас лице е ...

№ М-24-36-39 от 18.08.2017 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с наемане на сезонни работници от трети държави

Във връзка с Ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-24-36-39 от 11.07.2017 г., Ви уведомявам следното: От така представената фактическа обстановка става ясно, че дружеството извършва дейност свързана с летен ваканционен туризъм, предс...

Анотации

Данъчен кредит при лично ползване на активи, собственост на фирмата

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма, която извършва строителна дейност, има товарен автомобил, придобит чрез финансов лизинг. Той ще се ползва от управителя на дружеството и за целит...

Документи, които се подават за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Какви документи се подават за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица? Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по обра...

Доставка на стока, договорена по условията на стандартния търговския термин за условия на доставка СРТ

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ЗДДС българска фирма е сключила договор за доставка на стока на регистрирана в Германия немска фирма по условията на търговски...

Новата уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Каква е новата уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси? Със Закона за изменение и допълнен...

Обезщетение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Поради навършена пенсионна възраст служител получава предизвестие за прекратяване на трудовия договор от 01.09.2017г. От 07.08.2017 обаче служителят е в болнични 5 дни. ...

Облагане на доходи от дивиденти

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога може да се приеме, че е налице разпределяне на дивидент в полза на съдружниците/ собствениците - физически лица, съгла...

Облагане на доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестици онни бонове и други финансови активи

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестици онни бонове и други финансови активи, както...

Определяне срока на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки, отговаря на въпроса: Кой и по какви правила определя срока на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки и допустимо ли е този...

Отписване на задължения по лизинг, поради давностен срок

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество има финансов лизинг от 2007 г. за сграда, има задължения по главница и лихви, които не са плащани от 2009 г. Към този момент не са потърсени тези...

Отчитане на привлечена временна финансова помощ

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Новосъздадено (преди 10 месеца) ограничено отговорно дружество с основен капитал от 100 лв., непритежаващо дълготрайни активи, изпитва остра нужда о...

Попълване на удостоверение № 9 в случаите, в които има застъпване в периода на издадените болнични листове

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Как следва да се попълни удостоверение № 9 в случаите, в които има застъпване в периода на издадените болнични листове? Когато болничните листове със застъпващи се пери...

Последици при запор на акции

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" д-р Георги Хорозов, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са последиците и проблемите при запор на акции? Изпълнението върху поименни акции на длъжника започва с налагането на запор. Запорът с...

Срок на изпитване

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Ина Ахмедова, юрист, отговаря на въпроса: Бях назначена на работа за първи път в държавната администрация по служебно правоотношение с една година изпитателен срок. По средата на изпитателния срок органът по ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 февруари 2018 г.

До 1-ви февруари ЗДДС Подаване на заявление за регистрация на основание чл. 132, ал. 5 от ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017...

Държавен вестник в бр. 2 от 2018 г.

ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за народните читалища Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия Решение във връ...

Осигурителен календар за януари 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 16 януари 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...