Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 6, 12 - 18 февруари 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 12 - 18 февруари 2018 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2017 г. са направени следните изменения и допълнения:...

Народно събрание бр.6/2018 г.

С изменения на второ четене в Закона за измерванията се отменя режимът за одобряване на идентификационни знаци на лицата, които внасят бутилки. Предвижда се и отмяна на уведомителния режим за дейността на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти. Парл...

Въпроси и отговори

Кога може да се въведе ненормиран работен ден

Имам въпрос за ненормираното работно време. Само за непрекъснат трудов процес ли се отнася? Уредбата на ненормираното работно време се съдържа в чл. 139а КТ. Особеността при него е, че работниците и служителите при необходимост изпълняват трудовите си задължения и след изтичанет...

Намалено работно време при предизвестие за уволнение

Има ли право работник да иска намален работен ден при представено от него едномесечно предизвестие за напускане по взаимно съгласие? Когато е отправил предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служител...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

При прекратяване на трудовия договор отговарях на условията за ранно пенсиониране с непълна пенсия, като имах необходимия трудов стаж, но не ми стигаха 4 месеца възраст. Затова подадох документи за пенсиониране с пълна пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО едва 5 месеца след уволнението...

Право на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ

В разпоредбата на чл. 167а от КТ е записано “след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпу...

Прекратяване на срочен трудов договор

Наш служител работеше със срочен трудов договор, чийто срок изтече на 30.09.2017 г. На лицето е издадена заповед за прекратяване на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда на 02.10.2017 г. Заповедта е връчена на 6 октомври 2017 г. - петия работен ден, в 11 часа. Лицето...

Процедура за насърчаване на предприемачеството - анализ на основни моменти от процедурата

1. През първото тримесечие на 2018 г. предстои стартирането на нова процедура по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) с наименование - “Насърчаване на предприемачеството”. Към настоящия момент на страницата на ОПИК може да бъде намерен пакет доку...

Счетоводно отчитане на продажбата на правото на строеж

Физически лица прехвърлят право на строеж в полза на строителна фирма, в замяна на което тя ги обезщетява с n броя жилища, оценени от вещи лица. Останалите жилища фирмата продава на различни клиенти по следната схема: • Първо - продава на всеки клиент право на строеж за построяв...

В пресата за вас

Отчитане на договорите за строителство

В бр. 1 от 2018 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на договорите за строителство. Според параграф 4.1. oт СС 11 Договори за строителство в приходите от предоставянето на строителната услуга строителното предприятие следва...

Правила за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява

В бр. 12 на сп. “Търговско и облигационно право” Елена Димова, адвокат, експерт по обществени поръчки, дава отговор на въпроса: Какви накратко са правилата за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява? Събирането на оферти с обява като способ за възлагане н...

Придобити дългови инструменти с натрупана лихва

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира придобитите дългови инструменти с натрупана лихва. Възможно е да се закупят ДЦК (респ. облигации), чиято цена да включва и натрупана, но неплатена лихва. При прилагане на МСС по смисъла на ...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани

Национална агенция за приходите Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове. Д...

Справочна информация бр. 6/2018

Централни валутни курсове за периода 01.02 - 07.02.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...