Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-161 от 17.11.2017 г. Относно: Третиране по ЗДДС на доставки на услуги, извършвани по електронен път с получател – данъчно незадължени лица, установени на територията на САЩ

Във връзка с Ваше предходно запитване с вх. № 07-00-161/ 18.09.2017 г. при Дирекция ОДОП – …., по отношение на изложената фактическа обстановка в т. II от същото, посочвате, че не сте получили отговор на всички поставени въпроси. С оглед на това, с н...

№ 07-00-181 от 13.11.2017 г. Относно: Прилагането на чл. 38, ал.8 и ал.9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в редакцията на закона, действаща от 01.01.2016 г.

Във връзка с постъпило запитване вх. № …./31.10.2017 г. в Дирекция ОДОП ….., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София, изразявам следното становище: Поставяте въпроса, дали подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ получените обратно застраховател...

№ 37-00-158 от 28.08.2017 г. Относно: установяване на публично вземане

Във връзка с Ваше писмо с горния номер, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № …………… г. относно реда за установяване на държавните такси по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и за тяхното събиране, изразява...

№ 94-00-144 от 16.10.2017 г. Относно: Данъчно и осигурително облагане на доходи от продажба на биткойни от физическо лице

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ гр. П………. с вх. № ……….. от 25.09.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте физическо лице за данъчни цели и нямате фирм...

№ 94-00-161 от 16.11.2017 г. Относно: Прилагането на чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ………./03.11.2017 г., изразявам следното становище: Поставяте въпросите : 1. Като физическо лице, осъществяващо дейност свободна професия, следва ли да издавате фактури и касови бонове при получено запла...

№ 94-М-322 от 10.10.2017 г. Относно: Определяне на пазарни цени на услуги между свързани лица

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №94-М-322/03.07.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Български юридически лица, свързани лица по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (...

Анотации

Възможност за местните физически лица да декларират получените през годината необлагаеми доходи

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Има ли възможност за местните физически лица да декларират получените през годината необлагаеми доходи? На основание чл. 50а от ЗДДФЛ, в сила...

Данъчни аспекти при онлайн търговия с хранителни добавки

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нерегистрирано по Търговския закон (ТЗ) физическо лице, закупува чрез Интернет хранителни добавки от държави-членки на ЕС, които заплаща по бан...

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Елена Димова, адвокат, отговаря на въпроса: В офертата на участника лицето, определено за проектант, е посочено като трето лице, чийто капацитет ще бъде използван. Не би ли следвало проектан...

Най-честите задължителни предписания, давани от контролните органи на НОИ

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са най-честите задължителни предписания, давани от контролните органи на НОИ? Във връзка с преценката на правото е и изчисляването на размера на ...

Прекратяване на регистрацията по ЗДДС на неперсонифицираното дружество

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: В началото на 2017 г. е сключен договор за Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) - консорциум, във връзка с участие в търг. В срок о...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с годишното приключване

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с годишното приключване? Най-важната промяна в ЗКПО е, че декларациите по образе...

Промени в пенсионното законодателство за 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са промени в пенсионното законодателство за 2018 г.? Прецизирани са разпоредбите в КСО, в които е разписан механизмът, по който се определя размерът на пенси...

Промени при обезпеченията по повод течни горива

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените при обезпеченията по повод течни горива? От 06.08.2016 г. в ЗДДС бяха въведени специални разпоредби, изискващи при о...

Работници и служители, подлежащи на задължителна застраховка за риска "трудова злополука"

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Калина Петкова, директор на дирекция в МТСП, отговаря на въпроса: Кои работници и служители подлежат на задължителна застраховка за риска "трудова злополука"? Законът за здравословни и безопасни условия на тр...

Удръжки за осигурителни вноски при изплащане на обезщетения

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, адвокат, и Евгения Попова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: По инициатива на работодателя - „X“ ЕООД, е прекратено трудовото правоотношение с наето лице в дружеството. Поради това, че...

Фундаментални грешки по реда

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са фундаменталните грешки по реда на СС 8 и как се коригират? При изготвяне на финансови отчети с общо предназначение, с възприета счетоводна б...

Справочник

Всяка касова бележка ще се отчита в НАП

Национална агенция за приходите Над 330 млн. лв. годишно са загубите за бюджета от неотчитане на търговски обороти само в девет от най-рисовите браншове, чиято дейност НАП наблюдава. Инспекторите от приходната агенция разкриха нови схеми за укриване...

Данъчен календар 1 - 15 март 2018 г.

До 10-и март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез це...

Държавен вестник в бр. 4 от 2018 г.

ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г. Народно събрание Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Закон за изменение на Закона за собствеността Решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни тех...

Разработване, внедряване и поддръжка на единна 9национална електронна уеббазирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Агенция по обществени поръчки Европейските директиви в областта на обществените поръчки изискват задължително въвеждане в националното законодателство на възможността за подаване на електронна оферта, въвеждане на изцяло електронна комуникация в про...

Справочна информация бр. 4/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 15 февруари 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...

Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март

Облагаемите доходи от игри на случайността (парични, както и предметни награди на стойност над 30 лв.) също се посочват в справката До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посоче...