Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-161 от 17.11.2017 г. Относно: Третиране по ЗДДС на доставки на услуги, извършвани по електронен път с получател – данъчно незадължени лица, установени на територията на САЩ

Във връзка с Ваше предходно запитване с вх. № 07-00-161/ 18.09.2017 г. при Дирекция ОДОП – …., по отношение на изложената фактическа обстановка в т. II от същото, посочвате, че не сте получили отговор на всички поставени въпроси. С оглед на това, с н...

№ 07-00-181 от 13.11.2017 г. Относно: Прилагането на чл. 38, ал.8 и ал.9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в редакцията на закона, действаща от 01.01.2016 г.

Във връзка с постъпило запитване вх. № …./31.10.2017 г. в Дирекция ОДОП ….., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София, изразявам следното становище: Поставяте въпроса, дали подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ получените обратно застраховател...

№ 37-00-158 от 28.08.2017 г. Относно: установяване на публично вземане

Във връзка с Ваше писмо с горния номер, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № …………… г. относно реда за установяване на държавните такси по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и за тяхното събиране, изразява...

№ 94-00-144 от 16.10.2017 г. Относно: Данъчно и осигурително облагане на доходи от продажба на биткойни от физическо лице

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ гр. П………. с вх. № ……….. от 25.09.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте физическо лице за данъчни цели и нямате фирм...

№ 94-00-161 от 16.11.2017 г. Относно: Прилагането на чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ………./03.11.2017 г., изразявам следното становище: Поставяте въпросите : 1. Като физическо лице, осъществяващо дейност свободна професия, следва ли да издавате фактури и касови бонове при получено запла...

№ 94-М-322 от 10.10.2017 г. Относно: Определяне на пазарни цени на услуги между свързани лица

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №94-М-322/03.07.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Български юридически лица, свързани лица по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (...

Анотации

Възможност за местните физически лица да декларират получените през годината необлагаеми доходи

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Има ли възможност за местните физически лица да декларират получените през годината необлагаеми доходи? На основание чл. 50а от ЗДДФЛ, в сила...

Данъчни аспекти при онлайн търговия с хранителни добавки

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нерегистрирано по Търговския закон (ТЗ) физическо лице, закупува чрез Интернет хранителни добавки от държави-членки на ЕС, които заплаща по бан...

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Елена Димова, адвокат, отговаря на въпроса: В офертата на участника лицето, определено за проектант, е посочено като трето лице, чийто капацитет ще бъде използван. Не би ли следвало проектан...

Най-честите задължителни предписания, давани от контролните органи на НОИ

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са най-честите задължителни предписания, давани от контролните органи на НОИ? Във връзка с преценката на правото е и изчисляването на размера на ...

Прекратяване на регистрацията по ЗДДС на неперсонифицираното дружество

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: В началото на 2017 г. е сключен договор за Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) - консорциум, във връзка с участие в търг. В срок о...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с годишното приключване

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с годишното приключване? Най-важната промяна в ЗКПО е, че декларациите по образе...

Промени в пенсионното законодателство за 2018 г.

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са промени в пенсионното законодателство за 2018 г.? Прецизирани са разпоредбите в КСО, в които е разписан механизмът, по който се определя размерът на пенси...

Промени при обезпеченията по повод течни горива

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените при обезпеченията по повод течни горива? От 06.08.2016 г. в ЗДДС бяха въведени специални разпоредби, изискващи при о...

Работници и служители, подлежащи на задължителна застраховка за риска "трудова злополука"

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Калина Петкова, директор на дирекция в МТСП, отговаря на въпроса: Кои работници и служители подлежат на задължителна застраховка за риска "трудова злополука"? Законът за здравословни и безопасни условия на тр...

Удръжки за осигурителни вноски при изплащане на обезщетения

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, адвокат, и Евгения Попова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: По инициатива на работодателя - „X“ ЕООД, е прекратено трудовото правоотношение с наето лице в дружеството. Поради това, че...

Фундаментални грешки по реда

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са фундаменталните грешки по реда на СС 8 и как се коригират? При изготвяне на финансови отчети с общо предназначение, с възприета счетоводна б...

Справочник

Всяка касова бележка ще се отчита в НАП

Национална агенция за приходите Над 330 млн. лв. годишно са загубите за бюджета от неотчитане на търговски обороти само в девет от най-рисовите браншове, чиято дейност НАП наблюдава. Инспекторите от приходната агенция разкриха нови схеми за укриване...

Данъчен календар 1 - 15 март 2018 г.

До 10-и март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез це...

Държавен вестник в бр. 4 от 2018 г.

ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г. Народно събрание Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Закон за изменение на Закона за собствеността Решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни тех...

Разработване, внедряване и поддръжка на единна 9национална електронна уеббазирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Агенция по обществени поръчки Европейските директиви в областта на обществените поръчки изискват задължително въвеждане в националното законодателство на възможността за подаване на електронна оферта, въвеждане на изцяло електронна комуникация в про...

Справочна информация бр. 4/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 15 февруари 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...

Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март

Облагаемите доходи от игри на случайността (парични, както и предметни награди на стойност над 30 лв.) също се посочват в справката До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посоче...