начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.
Законодателство

Данъчното облекчение за инвалидност и срок на валидност на ТЕЛК

Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) дава право на лицата с намалена работоспособност, оценена от упълномощените за целта лекарски комисии (ТЕЛК) на 50 и над 50 на сто, да ползват данъчни облекчения за доходите си, подлежащи на об...

Държавен вестник бр. 18/2018 г.

ДВ, бр. 27 от 27.3.2018 г. Народното събрание прие Закон за мерките срещу изпирането на пари. Правителството прие Постановление № 40 от 22 март 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интегр...

Министерски съвет бр. 18/2018 г.

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и предлага на Народното събрание да го приеме. С него се създава възможност за издаване на удостоверение за субектите, вписани в регистъра, въз основа на ел...

Народно събрание бр.18/2018 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергетиката. Работещите в администрацията на Комисията за енергийно и водно регулиране вече няма да са държавни служители, което според управляващите ще позволи да бъдат увеличени възнагражденията...

Въпроси и отговори

За някои проблемни области при изготвяне на отчета за приходите и разходите

Изготвянето на отчета за приходите и разходите (ОПР) в двустранната му форма нерядко създава трудности за неговите съставители. И това може да е следствие не толкова или не само от неумение, но и поради липса на достатъчно точна и пълна нормативна ре...

Задочно обучение по време на отпуск поради майчинство

Служителка в отпуск по майчинство със съгласието на работодателя започва задочно обучение. Има ли право на платен учебен отпуск по чл. 169 от КТ? В какъв размер ще бъде този отпуск, ако служителката взима една учебна година за 6 календарни месеца - о...

Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение

Може ли да се обяви за конкурсна длъжност, която се заема от работник или служител със срочен трудов договор, чийто срок предстои да изтече? Конкурсът е едно от основанията за възникване на трудово правоотношение наред с трудовия договор и избора. К...

Определяне на работното време в трудов договор по чл. 114 КТ

Как да се оформи в трудовия договор работното време на служител, който работи по чл. 114 от КТ, но в различните дни от месеца часовете са различни? Лицето не работи на сумирано изчисляване на работното време. Според чл. 114 КТ трудов договор може да...

Прекратяване на трудовия договор по здравни причини

Работник представя на работодателя експертно решение на ТЕЛК за 77% намалена работоспособност със срок една година и заключение, че изпълняваната от него работа не отговаря на здравословните му възможности. В предприятието няма друга подходяща работа...

Работодателят няма право да разпореди прекъсване на ползването на платения годишен отпуск

Как се оформя заповед за извънреден труд през почивните дни по време на платен годишен отпуск? Прекъсването на ползването на платения годишен отпуск е уредено в чл. 175 КТ. Според тази разпоредба, когато през време на ползването на платения годишен ...

Справочник

Доходи и печалби от продажби в интернет се облагат

Национална агенция за приходите НАП започва кампания по изпращане на електронни писма до граждани и фирми, с което напомня, че доходи и печалби от продажби в интернет се облагат, като: - юридическите лица следва да включват всички приходи от тази д...

Практика на КЗЛД относно искания на банки за предоставяне на удостоверения за наследници на починали длъжници

Комисия за защита на личните данни Актуални въпроси във връзка с практиката на Комисията за защита на личните данни, потвърдена с окончателни решения на Върховния административен съд, относно откази за предоставяне на удостоверения за наследници на ...

Прилагане на глава седма “Годишни доклади”, раздел трети “Нефинансова декларация” и раздел четвърти “Консолидирана нефинансова декларация” от Закона за счетоводството

Указание УК-3 от 21.12.2017 г. на Министерството на финансите Целта на указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 48-52 от Закона за счетоводството относно изискванията за изготвянето и публикуването на неф...

Справочна информация бр. 18/2018

Централни валутни курсове за периода 27.04 - 03.05.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...