начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 5, Май 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2018 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г.,...

Коментар на експерта

Новите платежни услуги по иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка

Новият Закон за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20/2018 г.), който в основната си част влезе в сила, считано от 06.03.2018 г. (§ 28 ЗПУПС), въвежда в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европе...

Новият подход в защитата на лични данни на физически лица и неговото отражение върху дейността на организациите и предприятията

1. Увод В края на месец май 2018 г. предстои да влезе в сила новият Общ регламент за защита на личните данни № ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г. на Европейския парламент и на Съвета (ОРЗД). Общият регламент представлява база, върху която трябва да се и...

Последни изменения и допълнения на КТ

В брой 102 на „Държавен вестник“ от 22.12.2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С тези изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) се цели да се предостави допълнителна защита на правата на работниците и...

Последните промени в ЗДДС, приети чрез § 12 и 13 от ПЗР на Закона за митниците

В „Държавен вестник“, бр. 24, от 16.03.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗИДЗМ), с който се правят изменения и допълнения в редица данъчни и финансови закони, а именно: Закона за акцизите и данъчните складо...

Въпроси и отговори от практиката

Доставки за прехвърляне на право на строеж, които са възникнали до датата, на която е издадено разрешение за строеж

Въпрос: Строителна фирма получава разрешение за строеж на „жилищна сграда с магазини“, което влиза в сила на 02.11.2017 г. Фирмата учредява възмездно право на строеж за апартамент и изба от същата сграда на клиент, като сделката се изповядва пред нот...

Коригиране на допусната грешка при издаване на данъчна фактура

Въпрос: Българско данъчно задължено лице – земеделски производител, регистриран по ДДС в България, купува стока (животни) от Испания. Международният транспорт се осъществява от българска фирма – превозвач, и е за сметка на купувача, в случая българск...

Облагане на доставките на услуги

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, издава фактура на германско дружество с валиден немски ДДС номер. Предметът на сделката са консултантски услуги във връзка с анализ на възможностите за развитие на град Киев в Украйна, във връзка с п...

Облагане с ДДС на комисионно възнаграждение

Въпрос: Фирмата има пунктове за залагания за „Eврофутбол” и „Eвробет”. Получавам комисионно възнаграждение. При достигане на оборот от 50 000 лева възниква ли основание за регистрация по ЗДДС? При регистрация по ДДС облагаема сделка ли е? Отговор: С...

Ограничения за ползването на данъчен кредит при придобиването на леки автомобили, регламентирани с чл. 70, ал. 4 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има за основна дейност хотелски услуги. Фирмата закупи лек автомобил 4+1, за който е ползван данъчен кредит. Автомобилът се използва единствено и само за отдаване под наем на клиентите на хотела срещу за...

Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил

Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност, регистрирано по ЗДДС - магазин, използва лек автомобил под наем. Има ли право на данъчен кредит, като се използва с него да кара стока, но се използва само от управителя, тъй като той зарежда обекта ...

Право на приспадане на данъчен кредит за получени услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС

Въпрос: На фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, е издадена фактура за наем на 01.06.2017 г. за период от 01.06.2017 г. до 30.09.2017 г. Фирмата се регистрира по чл. 96 от ЗДДС на 30.08.2017 г. Наемът, който се отнася за м. септември 2017 г. към да...

При плащането на депозит, който подлежи на връщане, не възниква данъчно събитие или авансово плащане по ЗДДС

Въпрос: Трябва ли да се издаде фактура с ДДС от наемодателя – фирма, за получен депозит по наем (в случая депозит за шест месеца по договор)? Отговор: Относно издаването на фактура е необходимо да се анализират разпоредбите на Закона за данък върху ...

Регистрация по ДДС на българско дружество

Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, ще продава стоки онлайн до клиенти (физически и юридически лица) от ЕС и извън ЕС. Клиентите може да са данъчно задължени и данъчно незадължени лица. Кога настъпва задължение за регистрация по ДДС н...

Решения на съдилища

Решение № 3324 от 15.03.2018 г. по адм. дело № 8891/2017 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС с лихви за забава. Възникването на правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС е обусловено от качествата на данъчно задължено лице на доставчика и на получателя (т. 25 от решението на СЕС по де...

Решение № 3334 от 15.03.2018 г. по адм. дело № 6718/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за периода юли 2010 г. ведно с лихви. Според тълкуването на Директива 2006 112 ЕО, дадено в преюдициалните заключения на СЕС, преценката за наличие на условията за признаване на правото на данъчен кре...

Решение № 3400 от 19.03.2018 г. по адм. дело № 5425/2017 г.

Предмет на спора е установена отговорност по чл. 19, ал. 2 от ДОПК за задължения на фирма за периода 01.01.2010 г. – 28.02.2013 г. за ДДС, данък върху доходите, вноски за ДЗПО-УПФ за осигурители и ЗОВ за осигурители ведно с лихви. Съгласно чл. 19, а...

Решение № 3539 от 20.03.2018 г. по адм. дело № 14260/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит с начислена лихва за забава. Първоинстанционният съд е анализирал поотделно и в съвкупност доказателствата по делото, вкл. кредитираното заключение на проведената съдебно-счетоводна...

Решение № 3617 от 21.03.2018 г. по адм. дело № 6015/2017 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по 23 бр. фактури за периода 01.2010 г. – 10.2011 г. с предмет на доставка „наем на офис“ поради липса на предпоставките на чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС - дружеството не е използвало получе...

Решение № 3736 от 22.03.2018 г. по адм. дело № 9380/2017 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС и лихви в резултат на отказано право на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по фактури, издадени от различни фирми. При доказано реално осъщест...

Решение № 3773 от 23.03.2018 г. по адм. дело № 8428/2017 г.

Предмет на спора са установени за довнасяне ДОД и лихви и лихви по чл. 89 от ЗКПО след извършена от органа по приходите корекция на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 3 от ДОПК, акт за уста...

Решение № 4237 от 02.04.2018 г. по адм. дело № 7815/2017 г.

Предмет на спора е внасяне на осигурителни вноски. Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски, а носят отговорност за внесени в осигурител...

Решение № 4360 от 03.04.2018 г. по адм. дело № 8711/2016 г.

Предмет на спора е извършена ревизията е по прилагането на ЗДДС. За достоверни следва да се приемат тези данни относно реимурсацията на лекарствените продукти, които са предоставени от РЗОК – Пл. Това се налага и от нередовно водената счетоводна отч...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 18 до бр. 19 от 2018 г.

ДВ, бр. 18 от 27.2.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съотве...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 6 от 2018 г.

Преглед на промените в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите Нови разпоредби за отпуск по Кодек...