начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 19, 14 - 20 май 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 14 - 20 май 2018 г.
Законодателство

Възстановяване на данъчен кредит при неизплатени задължения към доставчици

1. Общи положения Приспадането или възстановяването на ДДС, платен при придобиването или вноса на облагаеми доставки на стоки и/или услуги, е част от основния механизъм за осъществяване на многофазния характер на данъка. Данъчният период по ЗДДС е ед...

Държавен вестник бр. 19/2018 г.

ДВ, бр. 31 от 10.4.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Правителството п...

Народно събрание бр.19/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Наказателния кодекс. За незаконна сеч и добив на дървесина, вкл. паднали или вече отсечени дървета, при щети над една минимална работна заплата се предвижда лишаване от свобода до шест години и глоба ...

Въпроси и отговори

Данъчно и счетоводно третиране на договори за менажиране на недвижими имоти

Дружеството ни е с предмет на дейност комплексно обслужване на сгради. Имаме сключени договори за менажиране на недвижими имоти със собственици от Русия, Украйна, Германия, както и български граждани. За преотдаването им на трети лица ние дължим на с...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 19/2018 г.

Дело C‑271/15, решение от 1 юни 2017 г. страни: Wallenborn Transports SA срещу Hauptzollamt Gießen Предмет на спора е облагане с ДДС на стока в свобода зона. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Член 61, първа алинея и член 71, пара...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Помощник-възпитател от 2010 г. досега ползва неплатен отпуск и работи на друго място. Има ли право на 8,5 брутни работни заплати по КТД, при условие че е работила и при друг работодател? Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяв...

Отпуски по майчинство и платен годишен отпуск

Може ли работник по майчинство в две фирми да се върне на работа в едната фирма, а в другата да продължи да е по майчинство? Може ли да се прехвърля отпуск от изминалата година и до колко дни? Може ли работникът да иска да му изплатят отпуската, за д...

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат от строителство

Фирма издава аванс за закупуване на апартаменти - счетоводни записи 411-412 Клиенти по аванси. Получава фактури от подизпълнители за СМР за изграждане на апартаментите. Счетоводни записи: 602-401 и 611 - Незавършено - 602. Как да се отчетат приходи о...

Трудови отношения с осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

Следва ли да се попълва трудова книжка на работник, нает от осигурител, който не е едноличен търговец или юридическо лице? Какви данни се вписват в нея? Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани...

В пресата за вас

Отчитане на отсрочени данъци

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на отсрочени данъци. Пример 1: “Търтей консулт” ООД е начислило разходи за заплати, които са изплатени на персонала към 31 декември 20X7 година ...

Попълване и подаване на декларация образец № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ

В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Гергева, консултант, разглежда темата за попълване и подаване на декларации образец № 1 Данни за осигуреното лице и № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ. Декларация образец №6 “Данни...

Справочник

От 21 май 2018 г. икономическите оператори ще могат да използват единствено направените след 02.10.2017 г. регистрации за електронен обмен на информация

На 27.04.2018 година изтeче едномесечният срок по § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път. Във връзка с то...

Прилагане на глава седма “Годишни доклади”, раздел трети “Нефинансова декларация” и раздел четвърти “Консолидирана нефинансова декларация” от Закона за счетоводството

Указание УК-3 от 21.12.2017 г. на Министерството на финансите Целта на указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 48-52 от Закона за счетоводството относно изискванията за изготвянето и публикуването на неф...

Справочна информация бр. 19/2018

Централни валутни курсове за периода 04 - 10.05.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може ...