Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 12, 16 - 30 юни 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2018 г.
Писма и указания

№ 04-16-43 от 01.02.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доходи от консултантски услуги, реализирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №04-16-43/05.2.2017 г. във връзка с данъчното третиране на договор за консултантски услуги, сключен между МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛА...

№ 07-00-22 от 15.02.2018 г. Относно: Определяне на облагаем оборот по реда на чл. 96 от ЗДДС.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-22 от 02.02.2018 г. относно определяне на облагаем оборот по реда на чл. 96 от ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Юридическо лице предоставя ветеринарномедицински ...

№ 18-00-1 от 05.01.2018 г. Относно: освобождаване на митнически пратки, представляващи книги по международен книгообмен в полза на ……………. и право на приспадане на данъчен кредит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), с вх. ……… е заведено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: НБ (……..) е държавно учреждение, институт с национално значение, чиито функции са уредени с разл...

№ 3-260 от 01.02.2018 г. Относно: приложение на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването е посочено, че „А“ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър и има регистрация по ЗДДС. Основната дейност е производство на зърнени и технически култури - пшеница, рапица, слънчоглед и царевица. Има регистрация като Земеделски производи...

№ 3-273 от 05.02.2018 г. Относно: осигуряване на регистриран земеделски стопанин за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Според изложеното в запитването, член на Осигурителна каса е регистриран земеделски стопанин, който ползва отпуск поради бременност и раждане, но без право на обезщетение по КСО. Във връзка с горното са поставени следните въпроси: 1. Как следва да се...

№ 3-448 от 27.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, през м. януари 2018 г. физическо лице е получило предметна награда с пазарна цена 48.47 лв. В тази връзка се поставят следните въпроси: 1. Получената награда подлежи ли на облагане по ЗДДФЛ? 2. Кое приложение от годиш...

№ 3-580 от 19.03.2018 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сделките с виртуални валути по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП, с вх. № ……/07.03.2018 г. е заведено писмено запитване, препратено по компетентност от офис …… при ТД на НАП ……, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на разпоредбите...

№ 94-00-8 от 22.01.2018 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …. с вх.№ 94-00-8/11.01.2018г., изразявам следното становище: Съгласно изложеното в запитването притежавате Експертно решение от ТЕЛК №… от 26.04.2013 г. с дата на инвалидизиране 04.09.2012 г., в сила ...

№ 96-00-17 от 22.01.2018 г. Относно: Подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № от 15.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас дружество извършва таксиметров превоз на пътници. Същото няма други дейности освен посочената. Предприят...

№ 96-00-26 от 06.02.2018 г. Относно: Съдържание на фактурата по смисъла на ЗДДС

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, се интересувате дали е задължително изискването в съдържанието на издаваните от дружеството фактури да фигурира и словом изписана стойността на доставката, имайки предвид примерен образец на фа...

№ 96-00-40 от 27.02.2018 г. Относно: Прилагане на норми от ЗКПО и ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……./15.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество с едноличен собственик на капитала притежава недвижим имот. До края на 2017 г. имотъ...

№ 96-00-9 от 18.01.2018 г. Относно: данъчното и осигурителното третиране на доходите, изплатени по сключен договор за управление и контрол

В Дирекция ОДОП ….., с вх. № 96-00-9/10.01.2018 г. постъпи\ Ваше писмено запитване, относно дължимите данъци и осигуровки за получено възнаграждение по сключен договор за управление и контрол, когато се получава от чуждестранно физическо лице- съдруж...

№ М-24-36-64 от 23.01.2018 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № ………………., сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество „………….“ ООД е подало молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. ……...

№ М-26-М-137 от 13.02.2018 г. Относно: посочване на данни за съставител на годишен финансов отчет в годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от самоосигуряващо се лице, едноличен собственик и управител на дружество

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №М-26-М-137/17.11.2017 г. относно посочването на данни за съставител на годишен финансов отчет в годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО от ...

Анотации

Данъчно третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, получени чрез лично ползване на фирмени активи

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, наема от физическо лице през 2017 г. лек автомобил, който да използва за целите на дейността си. В случ...

Доставка за зареждане с гориво, която преминава през посредник, който действа от свое име и за своя сметка

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружество извършва доставки за снабдяване с горива, предназначени за потребление на борда на плавателни съдове, както и доставки, свързани с ...

Едноличните търговци не са длъжни да доказват с договор за прокура прекъсването на трудова дейност

В бр. 9 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Собственичка на ЕТ "ХХХ" ражда на 21 юли 2017 г. Тъй като фирмата не спира работа, очевидно някой трябва да изпълнява функциите на ЕТ. Заради това съпругът иска да се назначи (към момента не работи и не се...

Изчисляване на обезщетението на база на получаваното възнаграждение

В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Красимира Гергева, консултант, отговаря на въпроса: Как се изчислява обезщетението на база на получаваното възнаграждение? Изчисляването и изплащането на паричните обезщетения е уредено в Кодекса за социално ...

Изчисляване на окончателния размер на осигурителния доход

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице (регистрирано като упражняващо свободна професия) е избрало да се осигурява през 2017 година върху максималния размер...

Представяне на признатите активи и пасиви по отсрочени данъци

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се представят признатите активи и пасиви по отсрочени данъци? След като отчитащото се предприятие е установило наличието на данъчни временни разлики към...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2018 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя ...

Държавен вестник в бр. 12 от 2018 г.

ДВ, бр. 37 от 4.5.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране Решение за и...

Справочна информация бр. 12/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 19 юни 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...

Указания по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия операция тип 4: 2014BG05FMOP001-04.01 „Техническа помощ“

Агенция за социално подпомагане Срок за кандидатстване: без краен срок за кандидатстване в рамките на продължителността на процедурата 1. Въведение 1.1. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия Операция тип 4 „Т...