начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 28, 16 - 22 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 16 - 22 юли 2018 г.
Законодателство

ДДС при покупка на самолетни билети от туристически посредници

1. Общи нормативни разпоредби В зависимост от конкретните обстятелства облагането с ДДС на услугите за доставки на самолетни билети се извършва по общия ред на ЗДДС или по специалния ред, регламентиран в Глава 16 на закона. Съгласно чл. 136, ал. 1 от...

Държавен вестник бр. 28/2018 г.

ДВ, бр. 45 от 31.5.2018 г. Правителството прие решение № 361 от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България. Комисията за финансов надзор прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и де...

Народно събрание бр.28/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса на труда. Синдикалните и работодателските организации ще се вписват в специален регистър към окръжните съдилища. Процедурата по регистрацията пред съответния съд следва да се извършва по реда ...

Въпроси и отговори

ДДС за доставки, извършвани от безмитен склад

Регистрирана по ЗДДС българска фирма е закупила компютърни части от Китай, които не са внесени на територията на страната, а са оставение на съхранение в безмитен склад. От склада частите ще бъдат продадени на друга българска фирма, без преди това да...

ДДС при продажба на употребявани автомобили

Фирма плаща на лизинг автомобил. Kолата е без право на данъчен кредит. Преди приключване на лизинга фирмата закупува нов автомобил, стария го продава на фирмата, от която е закупен. Във фактурата, която издаваме, начисляваме ДДС, правилно ли сме пост...

Доставки на наемни услуги

Физическо лице, което има доходи от наеми на недвижими имоти, като наемателите са юридически лица (търговски дружества) и обектите са ресторан и офис, от години има доход над 50 000 лв., като декларира дохода си пред НАП с данъчна декларация и заплащ...

Избягване на двойно осигуряване

Едноличен собственик на капитала на българско ЕООД е български гражданин, но пребивава повече от 183 дни в Германия и е осигурен в Германия по трудов договор. Дейността на българската фирма е в сферата на информационните технологии и е в сравнителн...

Осигурителен стаж по допълнителен трудов договор

Прибавя ли се и стажът от допълнителен трудов договор за 4-часов работен ден при изчисляване на осигурителния стаж при пенсиониране? В съответствие с чл. 38, ал. 11 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, когато през календарния месец лицето...

Осигуряване на руски гражданин, полагащ труд на територията на Беларус и желаещ да регистрира ЕООД в България, от което ще получава възнаграждение като управляващ собственик

Руски гражданин желае да регистрира ЕООД в България. Той ще бъде едноличен собственик на капитала и управител на дружеството. Същият е нает по трудов договор в Република Беларус, където внася своите социални и здравни осигуровки. Лицето няма да преби...

Отписване на вземане като несъбираемо

Доставили сме стока на друго ООД преди няколко години и сме кредитори по сделката. Получателят на стоката, който ни е длъжник, не може да ни се издължи. Може ли да отпишем това вземане като несъбираемо и какви данъчни последици ще има за нас? За да ...

Прекратяване на трудов договор с договорено обезщетение

При прекратяване на договор по чл. 331 от КТ освен договорено обезщетение дължи ли се и обезщетение на служителя за предвиденото в трудовия договор и неспазено предизвестие от един месец? В съответствие с чл. 331, ал. 1 от КТ работодателят може да п...

Работа при друг работодател по време на неплатен отпуск

Желаем да назначим за срок от три месеца на 8-часов работен ден на свободна щат на бройка лице, което в момента се намира в едногодишен неплатен отпуск по основното си трудово правоотношение. На какво правно основание трябва да сключим трудовия догов...

Размер на отпуска при трудов договор по чл. 114 от КТ

Колко дни платен годишен отпуск се полагат за отработени 54 дни при трудов договор по чл. 114 от КТ за 2 часа дневно работно време? Трудовият договор по чл. 114 от КТ се сключва за работа през определени дни от месеца, като отработеното време се при...

Съгласие от субектите на данни при провеждане на процедури по ЗОП

Молим за становище относно необходимостта от прилагане на декларация във връзка с обработване на лични данни съгласно чл. 6, пар. 1, б. “а” във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) към образ...

Трудови и осигурителни права на бащата, свързани с отглеждането на малко дете

Ако се прехвърли майчинство на бащата за разликата до 410 дни, върху коя сума ще получава той обезщетение - преизчислено върху неговата заплата или остава сумата, определена за обезщетение на майката? Може ли той да ползва и обезщетението за гледане ...

Удостоверяване на правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Какъв документ е необходимо да представи на работодателя служител, който ще се пенсионира при условията на чл. 68а, ал. 1 КСО и има право на обезщетение от 6 брутни заплати? Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, сл...

Справочник

В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

Комисия за защита на личните данни Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Р...

Вариант 3 - “Счетоводство етап 1 - затворени въпроси” от писмения изпит за кандидат-одитори

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Посочете кое от следните изисквания е изцяло вярно при изготвянето на “Начален баланс при ликвидация” съгласно СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност: А) наличните активи и пасиви къ...

Видеонаблюдението

Комисия за защита на личните данни В процеса на динамично развитие на технологиите, все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговите широка обществена достъпност и приложимост. Доскоро системите за видеонаблюдение...

Справочна информация бр. 28/2018

Централни валутни курсове за периода 06.07. - 12.07.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

“Съгласието” според Общия регламент относно защитата на данните - допълнителни разяснения

Комисия за защита на личните данни Съгласието следва да бъде дадено чрез утвърдително действие, което установява свободно дадена, специфична и информирана индикация за съгласието на субекта на данни за обработването на лични данни, отнасящи се за не...