Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 28, 16 - 22 юли 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 16 - 22 юли 2018 г.
Законодателство

ДДС при покупка на самолетни билети от туристически посредници

1. Общи нормативни разпоредби В зависимост от конкретните обстятелства облагането с ДДС на услугите за доставки на самолетни билети се извършва по общия ред на ЗДДС или по специалния ред, регламентиран в Глава 16 на закона. Съгласно чл. 136, ал. 1 от...

Държавен вестник бр. 28/2018 г.

ДВ, бр. 45 от 31.5.2018 г. Правителството прие решение № 361 от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България. Комисията за финансов надзор прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и де...

Народно събрание бр.28/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса на труда. Синдикалните и работодателските организации ще се вписват в специален регистър към окръжните съдилища. Процедурата по регистрацията пред съответния съд следва да се извършва по реда ...

Въпроси и отговори

ДДС за доставки, извършвани от безмитен склад

Регистрирана по ЗДДС българска фирма е закупила компютърни части от Китай, които не са внесени на територията на страната, а са оставение на съхранение в безмитен склад. От склада частите ще бъдат продадени на друга българска фирма, без преди това да...

ДДС при продажба на употребявани автомобили

Фирма плаща на лизинг автомобил. Kолата е без право на данъчен кредит. Преди приключване на лизинга фирмата закупува нов автомобил, стария го продава на фирмата, от която е закупен. Във фактурата, която издаваме, начисляваме ДДС, правилно ли сме пост...

Доставки на наемни услуги

Физическо лице, което има доходи от наеми на недвижими имоти, като наемателите са юридически лица (търговски дружества) и обектите са ресторан и офис, от години има доход над 50 000 лв., като декларира дохода си пред НАП с данъчна декларация и заплащ...

Избягване на двойно осигуряване

Едноличен собственик на капитала на българско ЕООД е български гражданин, но пребивава повече от 183 дни в Германия и е осигурен в Германия по трудов договор. Дейността на българската фирма е в сферата на информационните технологии и е в сравнителн...

Осигурителен стаж по допълнителен трудов договор

Прибавя ли се и стажът от допълнителен трудов договор за 4-часов работен ден при изчисляване на осигурителния стаж при пенсиониране? В съответствие с чл. 38, ал. 11 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, когато през календарния месец лицето...

Осигуряване на руски гражданин, полагащ труд на територията на Беларус и желаещ да регистрира ЕООД в България, от което ще получава възнаграждение като управляващ собственик

Руски гражданин желае да регистрира ЕООД в България. Той ще бъде едноличен собственик на капитала и управител на дружеството. Същият е нает по трудов договор в Република Беларус, където внася своите социални и здравни осигуровки. Лицето няма да преби...

Отписване на вземане като несъбираемо

Доставили сме стока на друго ООД преди няколко години и сме кредитори по сделката. Получателят на стоката, който ни е длъжник, не може да ни се издължи. Може ли да отпишем това вземане като несъбираемо и какви данъчни последици ще има за нас? За да ...

Прекратяване на трудов договор с договорено обезщетение

При прекратяване на договор по чл. 331 от КТ освен договорено обезщетение дължи ли се и обезщетение на служителя за предвиденото в трудовия договор и неспазено предизвестие от един месец? В съответствие с чл. 331, ал. 1 от КТ работодателят може да п...

Работа при друг работодател по време на неплатен отпуск

Желаем да назначим за срок от три месеца на 8-часов работен ден на свободна щат на бройка лице, което в момента се намира в едногодишен неплатен отпуск по основното си трудово правоотношение. На какво правно основание трябва да сключим трудовия догов...

Размер на отпуска при трудов договор по чл. 114 от КТ

Колко дни платен годишен отпуск се полагат за отработени 54 дни при трудов договор по чл. 114 от КТ за 2 часа дневно работно време? Трудовият договор по чл. 114 от КТ се сключва за работа през определени дни от месеца, като отработеното време се при...

Съгласие от субектите на данни при провеждане на процедури по ЗОП

Молим за становище относно необходимостта от прилагане на декларация във връзка с обработване на лични данни съгласно чл. 6, пар. 1, б. “а” във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) към образ...

Трудови и осигурителни права на бащата, свързани с отглеждането на малко дете

Ако се прехвърли майчинство на бащата за разликата до 410 дни, върху коя сума ще получава той обезщетение - преизчислено върху неговата заплата или остава сумата, определена за обезщетение на майката? Може ли той да ползва и обезщетението за гледане ...

Удостоверяване на правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Какъв документ е необходимо да представи на работодателя служител, който ще се пенсионира при условията на чл. 68а, ал. 1 КСО и има право на обезщетение от 6 брутни заплати? Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, сл...

Справочник

В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

Комисия за защита на личните данни Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Р...

Вариант 3 - “Счетоводство етап 1 - затворени въпроси” от писмения изпит за кандидат-одитори

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Посочете кое от следните изисквания е изцяло вярно при изготвянето на “Начален баланс при ликвидация” съгласно СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност: А) наличните активи и пасиви къ...

Видеонаблюдението

Комисия за защита на личните данни В процеса на динамично развитие на технологиите, все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговите широка обществена достъпност и приложимост. Доскоро системите за видеонаблюдение...

Справочна информация бр. 28/2018

Централни валутни курсове за периода 06.07. - 12.07.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

“Съгласието” според Общия регламент относно защитата на данните - допълнителни разяснения

Комисия за защита на личните данни Съгласието следва да бъде дадено чрез утвърдително действие, което установява свободно дадена, специфична и информирана индикация за съгласието на субекта на данни за обработването на лични данни, отнасящи се за не...