начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 36/2018 г.

ДВ, бр. 66 от 10.8.2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 161 от 6 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. 2. Постановление № 162 от 6 август 2018 г. за изменение на Наредб...

Министерски съвет бр. 36/2018 г.

Правителството прие Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. С въвеждането на нормативния акт се изпълняват разпоредбите на чл. 189 от Закона за здравето, а именно - осигуряване на регламентиране начина за ск...

Народно събрание бр.36/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене правителствения законопроект за предприятията на социалната и солидарната икономика. Парламентът одобри създаването на предприятия на социалната и солидарната икономика. Негови субекти са кооперациите, юридичес...

Отчитане на разходи за транспорт

Фирма, чиято основна дейност е международен превоз и спедиции, получава заявки за извършване на даден превоз от свои клиенти. Съответно ние възлагаме на подизпълнител да го осъществи. Въпросът ми е свързан с начина, по който се фактурира, и неговото ...

Въпроси и отговори

Вътрешно съвместителство по допълнителен трудов договор

Служител работи по допълнителен трудов договор за 4 часа в администрацията ни, като основният му трудов договор е с друг работодател. Можем ли да сключим с него договор за вътрешно съвместителство, за да изпълнява своята работа и едновременно да заме...

Давност на платения годишен отпуск за 2009 г.

В дружеството ни работи лекар, който има неизползван отпуск от 2009 г. в размер на 39 работни дни. Лицето е започнало използването на същия през 2018 г. Има ли давностен срок за ползването на отпуска от 2009 г.? От 30.07.2010 г. е в сила нова правна...

Допълнителен отпуск на работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст

Майка на две деца до 18-годишна възраст едностранно прекратява трудовия договор. Има ли право да й бъдат изплатени дните платен отпуск, които й се полагат на основание чл. 168, ал. 1 от КТ и сключен колективен трудов договор? В съответствие с чл. 16...

Допълнително възнаграждение по време на болнични

Има ли работодателят право да не изплаща допълнителното трудово възнаграждение за клас по време на отпуск по болест? Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и ор...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2018 г.

Дело C-421/17, решение от 13 юни 2018 страни: Szef Krajowej Administracji Skarbowej срещу Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie Предмет на спора е облагането на акции при обратното им изкупуване. Акционерно дружество от Полша, което упражня...

Едновременно ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите

Управителят иска да използва празниците в началото на месец май и да пусне цялата фирма в отпуск от 30 април до 4 май. Имаме новоприет служител, който няма право на платен годишен отпуск. Може ли да му се разпореди да ползва тези четири дни като непл...

Корекции на данъчния кредит

Закупен товарен автомобил 03.2014 г. за 50 000 лв., ДДС - 10 000 лв. Амортизиран до 04.2018. Предстои ми продажба (на собственика на ЕООД-то - свързани лица). Може ли да е договорена сума или пазарна от лицензиран оценител? Трябва ли да правя корекц...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се дължи при прекратяване на трудовото правоотношение

Наш служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, иска да се пенсионира от 1 октомври тази година (2018 г.). Служителят ще продължи да работи при нас, без да прекратява трудовия си договор. През декември тази година той ще навърш...

Осигуряване на български граждани от чуждестранна фирма

Българско физическо лице може да сключи трудов договор с швейцарска фирма. Лицето ще работи в България. Кой и как ще трябва да му внася осигуровките и данък общ доход? Ще трябва ли да се декларират тези доходи в България? Заплатата ще се получава с б...

Осчетоводяване на текущ разход

Закупихме компютър за 699 лв. Прагът ни е 700 лв. Според мен може да го осчетоводим директно в 601 сметка, без да се начисляват амортизации. Това възможно ли е? Има основания закупеният компютър да бъде осчетоводен като текущ разход. Съществува данъ...

Отказ на работничка за трудоустрояване

С експертно решение на работничка е определено 60% ТЕЛК с предписание да пръдолжава да работи, но без стрес и носене на тежест. Работничката отказва да работи, като смята, че в задълженията й влиза носене на тежко (кофа с вода). Има ли форма да я нак...

Отчитане на дарения от трети лица

Фирмата ми е ЕООД и е получила дарение под формата на стока с документ фактура на наше име за получател и начислено ДДС. Как да осчетоводим този приход и да отбележим в дневника за покупки ДДС - имаме ли право? Получените дарения от трети лица (непр...

Отчитане на разходи за ремонт

Направени са ремонт на алтернатор, помпа, тампони на кола за 1250 лв. без ДДС. Мисля да отнеса ремонта директно в разход, но ме притеснява размерът на сумата. Как да процедирам? Представеният казус дава основание да се счита, че в конкретния случай ...

Право на парично обезщетение за безработица

Имаме служител, назначен по чл. 70 от КТ (с ал. 2 - срокът е в полза на работодателя), когото ще освободим на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. Има ли право служителят на обезщетение за безработица в пълен размер (приемаме, че същият се е осигурявал без...

В пресата за вас

Признаване на загуба от обезценка

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването на загуба от обезценка. След като отчитащото се предприятие е изчислило възстановимата стойност на даден актив, то следващата стъпка, която трябва да се предприе...

Рекултивация на трайните насаждения

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира рекултивацията на трайните насаждения. Рекултивацията на трайните насаждения се извършва главно след бракуването на трайните насаждения и тяхната ликвидация. Възможно е р...

Справочник

Всеки клиент ще може да провери дали покупката му е отчетена в НАП

Всеки клиент ще може да провери до пет минути дали покупката му е отчетена в НАП, след като влязат в сила новите изисквания, записани в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговск...

Извършване на ревизия

Национална агенция за приходите Място на извършване на ревизията При извършването на ревизията е необходимо ревизираното лице да предостави подходящо място и условия за провеждането й, както и да определи лица за контакт с органа по приходите за ока...

Изпит по счетоводство за кандидат-одитори, етап 2 - отворени въпроси/казуси - Вариант 1

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Към 01.01.20Х1 г. дружество Х притежава 35% от обикновените акции на дружество А, отчитани като инвестиция в асоциирано предприятие. На 31.12.20Х1 г. дружество Х увеличава своя дял в капита...

Обжалване на ревизионен акт

С ревизионния акт става установяването, определянето, изменението или прихващането на публичните задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, т. е. това е актът, създаващ права или задължения, респективно засягащ права или законни интерес...

Приключване на ревизия

Приключването на ревизията е съвкупност от действия на органите по приходи от ревизиращия екип и органите по възлагане, свързани със съставяне на ревизионен доклад, издаване на ревизионен акт и връчване на документите на лицето. Ревизията приключва...

Справочна информация бр. 36/2018

Централни валутни курсове за периода 28.09. - 04.10.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...