Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.
Законодателство

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

В механизма за функциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки са пряко свързани. По общо правило регистрираните по ЗДДС лица имат право на данъчен кредит (ДК): - когато извършват облагаеми доставк...

Държавен вестник бр. 37/2018 г.

ДВ, бр. 67 от 14.8.2018 г. Министърът на вътрешните работи издаде Наредба № 8121з-908 от 2 август 2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта...

Министерски съвет бр. 37/2018 г.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С проекта се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за...

Народно събрание бр.37/2018 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки. Приети са нормативни правила за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната. Въвежда се задължителна електронна комуникация и в тази връзка се проме...

Въпроси и отговори

Дисциплинарно наказание за повторно нарушение

На служител е наложено наказание предупреждение за уволнение. В рамките на един месец от наказанието същият извършва ново нарушение на трудовата дисциплина. Може ли да му се наложи второ предупреждение за уволнение, или следва да се пристъпи към дисциплинарно уволнение? Във всек...

Дисциплинарно наказание или временно отстраняване от работа

Работник отказва да изпълнява задълженията си, за което му е отправено устно предупреждение. Но той продължава демонстративно да нарушава трудовата дисциплина. Има ли право работодателят да го отстрани временно от работа? Какви действия да предприемем, ако лицето не желае да напу...

Закрила при уволнение поради намалена работоспособност

Ползва ли се от закрила по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ при уволнение работник, на който ТЕЛК определя 49% трайна нетрудоспособност? Когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да...

Заличаване на наказанието

Преди 5 месеца ме наказаха с “предупреждение за уволнение”. Във фирмата ни предстоят съкращения и се опасявам, че при подбор ще бъда уязвим. Мога ли да поискам наказанието да бъде заличено, след като оттогава нямам никакви провинения? Дисциплинарните наказания се заличават с изт...

Компенсиране на работата в двата почивни дни с почивка през следващата седмица

Работник на подневно изчисляване на работното време е извикан да работи и в двата дни на седмичната почивка. На основание чл. 153, ал. 4 от КТ му се полага един ден почивка през следващата седмица. Дължи ли му работодателят възнаграждение за този почивен ден? За положен извънред...

Облагане с ДДС на търговска операция за покупко-продажба на стока

Фирма, регистрирана в България по ДДС, има намерение да осъществи следната сделка: Купува стока от Турция, която стока ще бъде доставена в Албания, тъй като купувачът е италианска фирма, която иска доставката в Албания. Стоката няма да минава през България. Каква ще бъде сделката...

Осигурителен стаж при непълно работно време

Как се зачита осигурителният стаж за пенсия, когато едно лице работи по основно трудово правоотношение на непълен работен ден 4 часа. Същият служител работи и на 4 часа по допълнителен трудов договор при същия работодател. Ощетено ли е лицето в случая относно осигурителния стаж? ...

Ползване на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години при два трудови договора

Имам два трудови договора по 4 часа. Мога ли да ползвам неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за дете до 8 г. само при основния работодател, а при втория работодател да си ходя на работа? В чл. 167а, ал.1 от КТ е предвидено, че след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 всеки ...

Удостоверяване на осигурителни права по договор за управление

Предстои ми пенсиониране. В последната година и половина бях изпълнителен директор с договор за управление, който не се вписва в трудовата книжка. Необходимо ли е да ми бъдат издавани удостоверения УП за това време? В съответствие с чл. 41, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигу...

В пресата за вас

Дружество за съвместно контролирани дейности

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Живко Бонев, регистриран одитор, коментира дружеството за съвместно контролирани дейности. В България това е много разпространена форма на обединяване. При нея обикновено съдружниците се споразумяват за съвместно извършване на определен...

Квалифициране на субсидиите като доход от стопанска дейност и като доход от друг източник

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за спецификите при облагането и декларирането на субсидиите от земеделски стопани. Квалифициране на субсидиите като доход от стопанска дейност Доходите от стопанска дейност на ф...

Преоценка на активи по СС 16

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира преоценката на активи по СС 16. За разлика от принципните постановки на МСФО, където за нетекущите (дълготрайни) активи са възможни два подхода за оценка след първоначално признаване, СС 16 Дълготр...

Справочник

Изпит по счетоводство за кандидат-одитори, етап 2 - отворени въпроси/казуси - Вариант 1

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Към 01.01.20Х1 г. дружество Х притежава 35% от обикновените акции на дружество А, отчитани като инвестиция в асоциирано предприятие. На 31.12.20Х1 г. дружество Х увеличава своя дял в капитала на дружество А от 35% на 85...

Права, задължения и отговорности на ревизираните лица в хода на ревизия

Национална агенция за приходите Права съгласно ДОПК Ревизираните лица при извършване на ревизията имат следните права регламентирани в чл. 17 от ДОПК: - на уважение към честта и достойнството им при осъществяване на процесуалните действия по този кодекс; - да им бъдат разясняван...

Справочна информация бр. 37/2018

Централни валутни курсове за периода 05.10. - 11.10.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...