Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 15 -21 октомври 2018 г.
Законодателство

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

В механизма за функциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки са пряко свързани. По общо правило регистрираните по ЗДДС лица имат право на данъчен кредит (ДК): - кога...

Държавен вестник бр. 37/2018 г.

ДВ, бр. 67 от 14.8.2018 г. Министърът на вътрешните работи издаде Наредба № 8121з-908 от 2 август 2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, ...

Министерски съвет бр. 37/2018 г.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С проекта се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване ...

Народно събрание бр.37/2018 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки. Приети са нормативни правила за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната. Въвежда се задължителна електронна комуни...

Въпроси и отговори

Дисциплинарно наказание за повторно нарушение

На служител е наложено наказание предупреждение за уволнение. В рамките на един месец от наказанието същият извършва ново нарушение на трудовата дисциплина. Може ли да му се наложи второ предупреждение за уволнение, или следва да се пристъпи към дисц...

Дисциплинарно наказание или временно отстраняване от работа

Работник отказва да изпълнява задълженията си, за което му е отправено устно предупреждение. Но той продължава демонстративно да нарушава трудовата дисциплина. Има ли право работодателят да го отстрани временно от работа? Какви действия да предприеме...

Закрила при уволнение поради намалена работоспособност

Ползва ли се от закрила по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ при уволнение работник, на който ТЕЛК определя 49% трайна нетрудоспособност? Когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но бе...

Заличаване на наказанието

Преди 5 месеца ме наказаха с “предупреждение за уволнение”. Във фирмата ни предстоят съкращения и се опасявам, че при подбор ще бъда уязвим. Мога ли да поискам наказанието да бъде заличено, след като оттогава нямам никакви провинения? Дисциплинарнит...

Компенсиране на работата в двата почивни дни с почивка през следващата седмица

Работник на подневно изчисляване на работното време е извикан да работи и в двата дни на седмичната почивка. На основание чл. 153, ал. 4 от КТ му се полага един ден почивка през следващата седмица. Дължи ли му работодателят възнаграждение за този поч...

Облагане с ДДС на търговска операция за покупко-продажба на стока

Фирма, регистрирана в България по ДДС, има намерение да осъществи следната сделка: Купува стока от Турция, която стока ще бъде доставена в Албания, тъй като купувачът е италианска фирма, която иска доставката в Албания. Стоката няма да минава през Бъ...

Осигурителен стаж при непълно работно време

Как се зачита осигурителният стаж за пенсия, когато едно лице работи по основно трудово правоотношение на непълен работен ден 4 часа. Същият служител работи и на 4 часа по допълнителен трудов договор при същия работодател. Ощетено ли е лицето в случа...

Ползване на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години при два трудови договора

Имам два трудови договора по 4 часа. Мога ли да ползвам неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за дете до 8 г. само при основния работодател, а при втория работодател да си ходя на работа? В чл. 167а, ал.1 от КТ е предвидено, че след използването на отпу...

Удостоверяване на осигурителни права по договор за управление

Предстои ми пенсиониране. В последната година и половина бях изпълнителен директор с договор за управление, който не се вписва в трудовата книжка. Необходимо ли е да ми бъдат издавани удостоверения УП за това време? В съответствие с чл. 41, ал. 2 от...

В пресата за вас

Дружество за съвместно контролирани дейности

В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Живко Бонев, регистриран одитор, коментира дружеството за съвместно контролирани дейности. В България това е много разпространена форма на обединяване. При нея обикновено съдружниците се споразумяват за съв...

Квалифициране на субсидиите като доход от стопанска дейност и като доход от друг източник

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за спецификите при облагането и декларирането на субсидиите от земеделски стопани. Квалифициране на субсидиите като доход от стопанска дейност Дохо...

Преоценка на активи по СС 16

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира преоценката на активи по СС 16. За разлика от принципните постановки на МСФО, където за нетекущите (дълготрайни) активи са възможни два подхода за оценка след първонач...

Справочник

Изпит по счетоводство за кандидат-одитори, етап 2 - отворени въпроси/казуси - Вариант 1

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Към 01.01.20Х1 г. дружество Х притежава 35% от обикновените акции на дружество А, отчитани като инвестиция в асоциирано предприятие. На 31.12.20Х1 г. дружество Х увеличава своя дял в капита...

Права, задължения и отговорности на ревизираните лица в хода на ревизия

Национална агенция за приходите Права съгласно ДОПК Ревизираните лица при извършване на ревизията имат следните права регламентирани в чл. 17 от ДОПК: - на уважение към честта и достойнството им при осъществяване на процесуалните действия по този ко...

Справочна информация бр. 37/2018

Централни валутни курсове за периода 05.10. - 11.10.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...