Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 42/2018 г.

Правителството прие Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. С въвеждането на нормативния акт се изпълняват разпоредбите на чл. 189 от Закона за здравето, а именно - осигуряване на регламентиране начина за сключване на застраховки за прич...

Народно събрание бр.42/2018 г.

Парламентът одобри на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година. От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. вкл., се увеличават с 5,7 на сто, като повишението отчита и новата “тежест” на година осигурителен стаж. Максима...

Съставяне на финансови отчети и деклариране на корпоративния данък при ликвидация и несъстоятелност

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност се съставят на базата на национален счетоводен стандарт. Този стандарт е Счетоводен стандарт (СС) 13 Отчитане при ликвидация и несъсто...

Въпроси и отговори

Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение

Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение Възможно ли е налагането на дисциплинарно наказание на работник или служител за нарушение, което не е изрично посочено в чл. 187 или чл. 190 КТ? В Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието напри...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 42/2018 г.

Дело C‑140/17, решение от 25 юли 2018 страни: Szef Krajowej Administracji Skarbowej срещу Gmina Ryjewo Предмет на спора е отказ на право на корекция на ДДС. Предмет на спора е отказ на данъчната администрация, с който на община е отказана корекция на приспадането на ДДС, пл...

Обезценка на материали

Фирмата ни се занимава със строителна дейност на обекти - жилищни сгради, изграждани със собствени средства, и изпълнява отделни договори за строителство, свързано със строеж на фамилни къщи и довършителни работи. През 2014 г. сме формирали склад на обща стойност 55 000 лева, кой...

Облагане с ДДС на преводачески услуги

Преводач, свободна професия (българско физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС), извършва услуга - превод на фирма в ЕС. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС преди извършване на услугата или само след достигане на определен оборот? При посочените обстоятелства въпросното лице извърш...

Отчитане на нематериални активи

Българско дружество е регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти. Дружеството има разработени собствени софтуери, който отдава за ползване на своите клиенти. Те заплащат абонаментна такса за времето на ползване. Разработва също софтуер по поръчка на к...

Право на учебен отпуск

От 6 месеца в предприятието работи студент - четвърти курс редовно обучение. Той няма право на платен годишен отпуск, тъй като няма 8 месеца общ трудов стаж. Ще може ли да ползва учебен платен отпуск или поне неплатен? Учебният отпуск по 169, ал. 1 от КТ се ползва независимо от ...

Размери на обезщетението, изплащано в два последователни месеца

Служител е съкратен на 20 март и има право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа един месец. Ще има ли разлика в заплащаното обезщетение до края на март и през април, като се има предвид, че заплатите за февруари и март са различни? От запитването може да...

В пресата за вас

Здравно осигуряване на ученици и студенти

В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Бюджетът” Илияна Иванова представя темата за здравното осигуряване на ученици и студенти. Осигуряване на зрелостниците, завършващи тази учебна година След завършване на училище зрелостниците трябва да подадат декларация образец № 7 “Данни за възникване ...

Представяне на финансовия лизинг във финансовите отчети на наемодателя

В бр. 11 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява представянето на финансовия лизинг във финансовите отчети на наемодателя. Представянето (докладването) и оповестяването на финансовия лизинг във финансовите отчети на наемодателите е уредено в пар...

Справочник

Въпроси и отговори по Наредба Н-18

Въпрос № 1: Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на стока от един склад в друг склад. Целта му е впоследствие да се генерират различни необходими документи към тях, като например стоко...

Лицензионни режими, разрешения и концесии за извършване на определени дейности

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 42/2018

Централни валутни курсове за периода 09.11. - 15.11.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...