Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 44/2018 г.

ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Спогодбата между РБългария и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане. 2. Закон...

Народно събрание бр.44/2018 г.

Земеделските производители да подават декларациите за произведените количества зърно само веднъж годишно за цялото произведено количество, реши на първо четене парламентът. Депутатите гласуваха промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти...

Облагане на доставките на транспортни услуги

Двама хърватски граждани регистрираха в България ООД. Извършваха транспортна дейност в ЕС. Сделките се облагаха по реда на чл. 21 от ЗДДС. През м. септември 2018 г. решиха да продадат камиона, с който извършваха транспортната дейност на фирма в Хърватия. Фактурата, която ще издад...

Въпроси и отговори

Доставка на услуга за ползване на обект - недвижим имот

Дружеството ни е пристанищен оператор и е собственик на хидротехническо съоръжение - хидрорампа и шпора, намиращо се в пристанище “Х” (наша собственост - разположено на територията на България). Нашето дружество (доставчик) е българско юридическо лице, регистрирано за целите на Д...

Изплащане на бонус на съдружник

Ние сме търговско дружество. Управителят ни е на трудов договор, в същото време е съдружник. Осигурява се на минималния осигурителен доход за страната. Решено е да му бъде изплатен бонус в голям размер примерно между 50 - 100 хил. лв. Този бонус ще бъде разход за дружеството. Ще ...

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ

Прекратяването на трудов договор по чл. 331 от КТ става срещу уговорено между страните обезщетение. Трудовият договор е безсрочен с едномесечно предизвестие. Дължи ли се и обезщетение за неспазеното предизвестие? В съответствие с чл. 331 от КТ работодателят може по своя инициати...

Определяне на осигурителен доход и осигурителни вноски

Лице работи по основен трудов договор при 8-часов работен ден и по допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда. По допълнителния договор работното време е 1 час, заплата в размер на 135 лв., МОД за длъжността е 1070 лв. За периода от 10.10.2018 г. до 22.10.2018 г. ...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Собственик на ЕООД, който досега се е осигурявал като СОЛ на 510 лв. и не е получавал възнаграждение за положен личен труд, от следващия месец иска да получава възнаграждение за получен личен труд. На каква заплата трябва да се осигурява (възможно ли е пак на минимална, или трябв...

Предимствата на ваучерите за храна

Ние сме малка фирма с персонал около 30 души. От колеги счетоводители чувам за прилагане на ваучери за храна на служителите. Какви са преимуществата на тази форма? Ваучерите за храна все по-широко се прилагат като форма за социално обслужване на работниците и служителите. В съот...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2018 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна база: - При прилагане на НСС: ...

Продължаване на срока за изпитване чрез сключване на допълнително споразумение

Назначихме служителка на постоянен трудов договор, като включихме в него срок за изпитване в полза на работодателя от три месеца. Към момента на изтичането на този срок все още не бяхме убедени, че се справя със задачите си и искаме да я оставим на работа. Затова й предложихме до...

Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители

Дружество “X” ЕООД осъществява търговия на дребно с хранителни стоки, като предоставя ваучери за храна на служителите си в размер на 60 лв. месечно. На основание на вътрешна заповед на управителя не се предоставят ваучери за храна на служителите, които са в отпуск по болест, непл...

В пресата за вас

Отчитане на финансов лизинг от наемател

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на финансов лизинг от наемател. В съответствие с изискванията на параграф 4.3 от СС 17 при финансовия лизинг наемателят отчита като задължение към н...

Справочник

Имейл с размера на декларираната им заплата ще получават новоназначените служители

Национална агенция за приходите Електронно съобщение с информация за декларирания пред НАП осигурителен доход, трудов договор и други данни от данъчно-осигурителното му досие да получава всеки новоназначен служител. Това е една от мерките, които приходната администрация планира ...

От 17.11.2018 г. влиза в сила нова нормативна уредба за издаване на еори (eori)

Агенция “Митници” От 17.11.2018 г. ЕОРИ номер ще се издава във всяко митническо учреждение на територията на цялата страна (без Централно митническо управление), без значение от постоянния адрес или адреса на управление на лицето. Промяната се случва благодарение на внедрения н...

Размер на таксите, които събират банките при теглене на пари в брой в техен офис към 09.11.2018 г.

Българска народна банка [[app_19252_1]] [[app_19253_2]] [[app_19254_3]]...

Справочна информация бр. 44/2018

Централни валутни курсове за периода 23.11. - 29.11.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...