Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.
Писма и указания

№ 07-00-151 от 15.11.2018 г. Относно: Доставка на услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-151/ 02.11.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС по чл.100, ал.1 от закона. Занимава се с предоставяне на хостинг ...

№ 07-00-40 от 20.07.2018 г. Относно: изразяване на становище по приложението на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 07-00-40/18.06.2018 г., искате да се изрази становище по поставени от Вас въпроси по приложението на чл. 129 от ДОПК. По поставените въпроси изразявам следн...

№ 2-347 от 30.05.2018 г. Относно: приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски инвестиционен фонд

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ДОДОП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ……….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Регистрирана сте като лице, практикуващо свободна професия- ...

№ 24-39-53 от 20.07.2018 г. Относно: Прилагането на чл. 73, ал. 1, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №24-39-53 от 25.05.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…“ АД е лицензиран организатор на хазартни игри по Закона за хазарта (ЗХ)....

№ 3-2072 от 15.11.2018 г. Относно: възстановяване на данък върху доходите във връзка с ползвано данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

От изложеното в запитването и приложените документи става ясно, че през м.октомври 2017 г. лицето М.Б., което е назначено на трудов договор като продавач-консултант в ЕТ „А“, е представило експертно решение на ТЕЛК № 2739/27.09.2017г. Считано от м. н...

№ М-21-00-19 от 27.07.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в изпълнение на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ (Споразумение/ Споразумението)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), с вх. №………… е заведено Ваше писмо, в което е изложена следната фактическа обстановка: ХХХХ ..…..като висше учебно заведение и юридическо лице с нестопанска цел извършва предимно ...

№ М-24-36-12 от 04.07.2018 г. Относно: издадени задължителни предписания от контролните органи на ТП на НОИ – Шумен за корекция на декларация образец №1, подадена по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.) за самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), препратено по компетентност от дирекция ОДОП Варна, и заведено с вх. №М-24-36-12 от 04.05.2018 г., е изложена следната фактическа обстановк...

№ М-94-Б-39 от 02.07.2018 г. Относно: прилагането на Спогодбата между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с дивиденти, получени от местно физическо лице от дружество, регистрирано във Великобритания

В Централно управление на Националната агенция за приходите по електронната поща е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. №М-94-Б-39/30.03.2018 г. Според фактическата ситуация, описана в запитването Ви, дружество, което е местно лице на Вел...

Анотации

Данъчно третиране на допълнителни социални придобивки за работниците или служителите

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “X” желае да въведе допълнителни социални придобивки и да организира участието на служителите си в развлекателни и спортни мероприятия. Смята да дава ваучери за кино...

Допълнително материално стимулиране

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в болница като немедицински персонал на 5 дневна работна седмица с 7 часов работен ден. От 29.12.2017 г. до 24.11.2018 г. в различни месеци съ...

Намаляване размера на пенсията при ранно пенсиониране

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Според писмо от НОИ на 18.09.2019 г. имам право да се пенсионирам по възраст /род. съм 18.05.1958 г/, ако имам необходимия трудов ста...

Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на втора категория труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли право лице с трудов стаж втора категория общо 37 години и 11 месеца и навършени 57 години, което е подало/ще подаде "Заявление...

Размер на платения годишен отпуск на психолог в детска градина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какъв е размерът на платения годишен отпуск, като се вземе предвид, че работя като психолог в детска градина на четиричасов работен д...

Срок за съхранение на заповеди за извънреден труд

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Едно предприятие колко време съхранява заповедите за извънреден труд? Примерно заповед за извънреден труд от 2015 г. кога трябва да се унищожи? Съгл...

Стъпки за възстановяване на ДДС, платено в страни от Европейския съюз

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са стъпките за възстановяване на ДДС, платено в страни от Европейския съюз, срокове и отразяване в дневниците по ЗДДС за фирма със седал...

Справочник

80 дни до крайния срок за смяна на софтуера за управление на продажбите и касовите апарати

Национална агенция за приходите Регистрираните по ДДС търговци имат 80 дни да сменят софтуера за управление на продажбите си в търговските обекти и касовите си апарати, припомнят от НАП. Срокът за регистрираните по ДДС е 31 март 2019, а за фирмите б...

Данъчен календар 1 - 15 януари 2019 г.

До 10-ти януари: ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през 2018 г. облагаеми доходи и за...

Държавен вестник в бр. 1 от 2019 г.

ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Ор...

Осигурителен календар за януари 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 1/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 декември 2018 г. - 7 януари 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигу...

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март 2019 г.

Национална агенция за приходите Търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 март 2019. Изис...

Хората с увреждания ще имат право на нова финансова помощ от 2019 г.

Национален осигурителен институт От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Дъ...