Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.
Писма и указания

№ 07-00-151 от 15.11.2018 г. Относно: Доставка на услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-151/ 02.11.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС по чл.100, ал.1 от закона. Занимава се с предоставяне на хостинг и домейн по интернет на чуждес...

№ 07-00-40 от 20.07.2018 г. Относно: изразяване на становище по приложението на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 07-00-40/18.06.2018 г., искате да се изрази становище по поставени от Вас въпроси по приложението на чл. 129 от ДОПК. По поставените въпроси изразявам следното становище: Считам, че норм...

№ 2-347 от 30.05.2018 г. Относно: приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски инвестиционен фонд

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ДОДОП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ……….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Регистрирана сте като лице, практикуващо свободна професия- консултант в България от …03.2...

№ 24-39-53 от 20.07.2018 г. Относно: Прилагането на чл. 73, ал. 1, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №24-39-53 от 25.05.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…“ АД е лицензиран организатор на хазартни игри по Закона за хазарта (ЗХ). В качеството си на платец на ...

№ 3-2072 от 15.11.2018 г. Относно: възстановяване на данък върху доходите във връзка с ползвано данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

От изложеното в запитването и приложените документи става ясно, че през м.октомври 2017 г. лицето М.Б., което е назначено на трудов договор като продавач-консултант в ЕТ „А“, е представило експертно решение на ТЕЛК № 2739/27.09.2017г. Считано от м. ноември 2017 г. за него не е на...

№ М-21-00-19 от 27.07.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в изпълнение на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ (Споразумение/ Споразумението)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), с вх. №………… е заведено Ваше писмо, в което е изложена следната фактическа обстановка: ХХХХ ..…..като висше учебно заведение и юридическо лице с нестопанска цел извършва предимно освободени доставки по смисъла...

№ М-24-36-12 от 04.07.2018 г. Относно: издадени задължителни предписания от контролните органи на ТП на НОИ – Шумен за корекция на декларация образец №1, подадена по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.) за самоосигуряващо се лице

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), препратено по компетентност от дирекция ОДОП Варна, и заведено с вх. №М-24-36-12 от 04.05.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В ТД на НАП офис ….. са пос...

№ М-94-Б-39 от 02.07.2018 г. Относно: прилагането на Спогодбата между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с дивиденти, получени от местно физическо лице от дружество, регистрирано във Великобритания

В Централно управление на Националната агенция за приходите по електронната поща е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. №М-94-Б-39/30.03.2018 г. Според фактическата ситуация, описана в запитването Ви, дружество, което е местно лице на Великобритания, изплаща дивиденти...

Анотации

Данъчно третиране на допълнителни социални придобивки за работниците или служителите

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “X” желае да въведе допълнителни социални придобивки и да организира участието на служителите си в развлекателни и спортни мероприятия. Смята да дава ваучери за кино, книги и спортни стоки на сто...

Допълнително материално стимулиране

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в болница като немедицински персонал на 5 дневна работна седмица с 7 часов работен ден. От 29.12.2017 г. до 24.11.2018 г. в различни месеци съм ползвала болнични, като общо...

Намаляване размера на пенсията при ранно пенсиониране

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Според писмо от НОИ на 18.09.2019 г. имам право да се пенсионирам по възраст /род. съм 18.05.1958 г/, ако имам необходимия трудов стаж. Към настоящия момент имам н...

Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на втора категория труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли право лице с трудов стаж втора категория общо 37 години и 11 месеца и навършени 57 години, което е подало/ще подаде "Заявление за прехвърляне във фонд "Пенс...

Размер на платения годишен отпуск на психолог в детска градина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какъв е размерът на платения годишен отпуск, като се вземе предвид, че работя като психолог в детска градина на четиричасов работен ден и съм лице с увреждане - ТЕ...

Срок за съхранение на заповеди за извънреден труд

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Едно предприятие колко време съхранява заповедите за извънреден труд? Примерно заповед за извънреден труд от 2015 г. кога трябва да се унищожи? Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата...

Стъпки за възстановяване на ДДС, платено в страни от Европейския съюз

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са стъпките за възстановяване на ДДС, платено в страни от Европейския съюз, срокове и отразяване в дневниците по ЗДДС за фирма със седалище и ДДС регистрация в Българ...

Справочник

80 дни до крайния срок за смяна на софтуера за управление на продажбите и касовите апарати

Национална агенция за приходите Регистрираните по ДДС търговци имат 80 дни да сменят софтуера за управление на продажбите си в търговските обекти и касовите си апарати, припомнят от НАП. Срокът за регистрираните по ДДС е 31 март 2019, а за фирмите без ДДС регистрация до края на ...

Данъчен календар 1 - 15 януари 2019 г.

До 10-ти януари: ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през 2018 г. облагаеми доходи и за удържания през годината данък...

Държавен вестник в бр. 1 от 2019 г.

ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нац...

Осигурителен календар за януари 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 1/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 декември 2018 г. - 7 януари 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календа...

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март 2019 г.

Национална агенция за приходите Търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 март 2019. Изискването е валидно за лицата, к...

Хората с увреждания ще имат право на нова финансова помощ от 2019 г.

Национален осигурителен институт От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г...