Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.
Писма и указания

№ 20-00-136 от 11.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-136/04.05.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на закона за данък ...

№ 20-00-149 от 11.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗДДС и ПЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило писмено запитване отправено от „Х“ ООД, прието с вх. №20-00-149/11.05.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилник за прилагане на закона за данък въ...

№ 20-00-233 от 08.08.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-233/25.07.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:...

№ 23-22-1628 от 21.09.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на КСО и ЗЗО

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-1628/11.09.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Фактическата обстановка, изл...

№ 3-1918 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при поемане на предприятието от наследник на починал едноличен търговец

Според изложеното в запитването, на …….2018 г. е починал Й. К., представляващ ЕТ „К. - Й. К.“, ЕИК ………, регистрирано по ЗДДС лице. Физическото лице К.К., поема по наследство предприятието на починалия ЕТ като ще регистрира ЕТ „К. - К. К.“. Има намерение веднага да влеете същото в...

№ 53-00-64 от 05.06.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на чл. 28 от ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-64/30.04.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената сто...

№ 53-00-94 от 04.07.2018 г. Относно: прилагането на чл. 117 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и ще купува и продава стоки на територията на Съединени американски щати (САЩ). Стоките ще се продават, чрез куриерски дружества установени на територията на САЩ. За продажбата на сто...

№ 94-00-121 от 18.10.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” 03.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че Ви предстои да започнете работа в Германия по трудов договор и осигуряване на 13 часа седмично. За ...

№ 96-00-231 от 18.10.2018 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател - лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територията на тази друга държава членка

В Дирекция ОДОП ,,,,, постъпи запитване с вх. № 96-00-231 от 01.10.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател - лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територи...

Анотации

Делба на имуществото при развод, когато един от съпрузите има фирма-ЕТ

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво се случва при развод, ако в семейството има едноличен търговец, на чието име има автомобил, имот? Отговаря ли съпругът, който не е ЕТ, за поети от търговеца задължения? Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регист...

Зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работила съм две години в Кипър и от август 2018 г. съм в България. Ще ми се признае ли доходът от там за да получа обезщетение за майчинство? Ще се включи ли в изчисляване на обе...

Изпращане за изпълнение на временна работа в друго предприятие

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работодателят ми е сключил договор с друга фирма , за това че аз като негов служител ще извършвам счетоводни услуги в другата фирма. Фирмата в която работя е производствена и не и...

Начисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от юридическо лице

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпрос: Как трябва да се начисли ДДС при продажба на недвижим имот от юридическо лице, регистрирано по ЗДДС и с какъв документ? Фирма "ЛАХ" ЕООД, регистрирана по ЗДДС, закупува недвижим жилищен и...

Обезщетение за претърпени имуществени вреди

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През 2018 г. възниква огнище на туберкулоза, в следствие на което принудително са заклани кравите на земеделски производител. Полученото обезщетение подлежи ли на деклариране и облагане в годишната данъч...

Отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: От 04.02.2019 г. съм възстановен на работа след незаконно уволнение, но придобих право на пенсия. Учител съм с 27-годишен стаж при един работодател. Съгласно колек...

Трудов стаж, който се зачита при определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои да назначим главен счетоводител. Част от трудовия му стаж е като стоковед, ръководител пласмент и началник изкупуване в месопреработвателна фирма. Допустимо ли е този ста...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2019 г.

До 10-ти март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 4 от 2019 г.

ДВ, бр. 100 от 4.12.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане Министерски съвет Постановление № 258 от 28 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за компенсиране на безплатния...

Осигурителен календар за март 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 4/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 21 февруари 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...