Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 6, 16 - 31 март 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2019 г.
Писма и указания

№ 20-00-133 от 30.05.2018 г. Относно: признаване за данъчни цели сканирани фактури, получени по електронен път в PDF формат и задължение за съхраняване на хартиен лист

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е производител на безалкохолни напитки на територията на Република България. В хода на своята търговска дейност извършва покупка на суровини, материали и услуги, за които получава оригинални фактури от доставчиц...

№ 20-00-190 от 06.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-190/14.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактиче...

№ 21-03-1 от 05.10.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №26-01-2/12.09.2018 г. и допълнение към него с вх. №21-03-1/14.09.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за зд...

№ 23-22-1013 от 27.06.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ са постъпили Ваши писмени запитвания, приети с вх. №23-22-1013/12.06.2018 г. и вх. №20-00-196/20.06.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитванията е изложена...

№ 23-22-1493 от 12.09.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредба №5 от 29 декември 2002 г. и Наредба №Н-8/29.12.2005 г.

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-1493/17.08.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпраща...

№ 23-22-851 от 21.06.2018 г. Относно: условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: „Х“ ще извършва електронна търговия, като за целта ще закупува стоки от българско дружество регистрирано за целите на ЗДДС. Закупените стоки, ще се изпращат от името на „Х“ до склад на Амазон в Англия, където „Х“ ще им...

№ 24-39-52 от 04.07.2018 г. Относно: данъчно облагане на доходите по граждански договор с чуждестранно физическо лице по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №24-39-52/22.05.2018 г., препратено от дирекция ОДОП …, за изразяване на становище по компетентност. Според фактическата ситуация, описана в запитването Ви, „…“ ЕАД сключва гражда...

№ 94-00-65 от 28.08.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-65/16.08.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕООД...

Анотации

Вътреобщностно придобиване

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано по ЗДДС лице и е закупило оборудване от сръбска фирма, за да извърши облагаема сделка на територията на България. За закупеното оборудване има фактура, издадена от сръбското друж...

Годишна данъчна декларация по ЗКПО

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Трябва ли юридическо лице с нестопанска цел да подаде годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2018 г.? Съгласно чл. 1, т. 2 от ЗКПО обект на облагане ...

Замяна на недвижими имоти

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви са правилата при замяна на недвижими имоти? Определено замяната е един от способите за придобиване на недвижим имот. Макар и не толкова често срещан, има достатъчно примери, в които това се прави - било при равносто...

Отчитане приходите от продажба на продукция и стоки

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря н авъпроса: Как се отчитат приходите от продажба на продукция и стоки? Съгласно параграф 6.1 от СС 18, приходът от продажбата на продукция и стоки (който между впрочем следва да се отнася и при прод...

Преизчисляване на нощния труд в дневен при сумарно изчисляване

В сайта ма МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Правилно ли преизчислявам нощния труд в дневен при сумарно изчисляване. 12 работни дни х12 ч., 5 дни от 8 до 20 ч. и 7 д. от 20 до 8 ч. Получавам 88 ч. дневен и 56...

Прекратяване на ТД на основание чл. 326, ал.1 от КТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Главен счетоводител съм във фирма. Подадох заявление за прекратяване на трудовия договор с работодателя на основание чл. 326, ал. 1 от КТ, със срок на предизвестие 30 дни, каквото...

Прекратяване на ТД с учител

В сайта ма МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да се отправи предизвестие за освобождаване на служител, който е придобил право на пенсия, но не по общия ред, а като учител? В чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2019 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга...

Държавен вестник в бр. 6 от 2019 г.

ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г. Народно събрание Закон за хората с увреждания Закон за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна Закон за личната помощ Закон за изменение и...

Осигурителен календар за април 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 22 март 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...