Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.
Законодателство

По-съществените изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

В настоящото изложение ще разгледаме измененията, направени в Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. В ДВ, бр. 46 от 11.06. 2019 г., е обнародвано Постановление № 144 на Министерския съвет от 7.06.2019 г., с което e изменена и допълнена Нар...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Депутатите завишиха глобите за извеждане на кучета без повод и намордник. Със законопроекта се въвежда забрана за свободното пускане на кучета. Забраната за тяхното извеждане без повод ще...

Парламентът прие на първо четене законопроект за публичните предприятия

Парламентът прие на първо четене законопроект за публичните предприятия. Търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, да се приватизират ...

Парламентът ратифицира Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, подписан на 4 март т.г. в София

Парламентът ратифицира Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, подписан на 4 март т.г. в София. Промените са свързани с това, че когато гражданин на някоя от договарящите се страни се премести и живее на друга територ...

Министерски съвет

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г. в изпълнение на Закона за хората с увреждания

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г. в изпълнение на Закона за хората с увреждания. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на закона Националният осигурителен институт прекрати служебно изплащанет...

Правителството одобри изменения и допълнения в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Правителството одобри изменения и допълнения в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). С промените се изпълняват изискванията на Решение №704 от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Целта е административните у...

Държавен вестник

ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 2. Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан ...

Въпроси и отговори

Бракуване на материални запаси

Затворихме хранителен магазин и останаха по счетоводни данни стоки за около 1000 лева, не е начетен никой, защото шефовете не искаха, но стоките ги няма и сега не знам как да ги изпиша. Някои са с доста дълъг срок - като подправки, консерви и алкохоли, захар, сол, и не мога да ги...

Задължение за регистрация по ЗДДС

Българско физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, отдава имоти лична собственост в България, Турция и Германия. Смятат ли се доходите, получени от Турция и Германия, за оборот за задължителната регистрация по ЗДДС? На основание чл. 3, ал. 2 от ЗДДС при посочените обстоятелства б...

Ликвидация на търговско дружество

Собственикът на ЕООД решава, че ще ликвидира фирмата. Фирмата има активна регистрация по ДДС. Моля, опишете подробно, стъпка по стъпка, процедурата по ликвидация на фирмата. Допълнително въпросите, които възникват, са: Кога, на кой етап се стартира процедурата за дерегистрация по...

Наследяване на ЕТ

Починал е ЕТ на 04.07.2019 г. Регистриран е по ЗДДС. На 11.07.2019 г. е подадено в НАП уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК за поемане на ЕТ по чл. 60, ал. 2 от ТЗ. Кога започва да тече 7-дневният срок за регистрация по ЗДДС по чл. 132а, ал. 2 от ЗДДС? Съвкупността от права, зад...

Облагаем оборот по ЗДДС

Извършваме услуги на данъчно незадължено лице извън Общността (попадаме в чл. 21, ал. 5 от ЗДДС). Оборотът от тези сделки включва ли се в оборота за задължителна регистрация по чл. 96, или попадаме в чл. 96, ал. 3? Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС указва, че всяко данъчн...

Отпуск по болест или майчинство на СОЛ

Имам въпрос по отношение на СОЛ - болнични и майчинство. Собственик на ЕООД, който се осигурява като СОЛ и няма наети лица, излиза в болнични по общо заболяване, след това съответно бременност и раждане, и майчинство. През този период фирмата няма да извършва дейност. Необходимо ...

Отчитане на стоково-материални запаси

Дружеството ни закупува стоки (обувни и други кожени изделия) от Китай, които продава на едро и дребно в страната. Стоката се завежда в складовата програма според полученото като бройка и надпис на кашона, т.е. не се проверява всеки кашон какво точно съдържа поради липса на ресур...

Платен отпуск за обучение по чл. 169 КТ

През 2017 г. работничка от нашето ведомство е завършила семестриално Техническия университет - София, редовно обучение. От м. април 2017 г. работи по трудов договор. През м. септември 2019 г. ще трябва да се яви за защита на дипломната си работа за завършване на висше образование...

При нарушаване режима, определен от здравните органи, парично обезщетение не се изплаща

Наш служител е в отпуск за временна неработоспособност, за което има издаден болничен лист. През времето на ползване на отпуска по болест служителят работи при друг работодател. Законно ли е това? Как трябва да процедираме в този случай? Очевидно в поставения въпрос е налице нар...

Сторниране на стопанска операция, по която е издадено кредитно известие

Съгласно новата наредба за касовите апарати как бихте процедирали, ако сте издали кредитно известие към фактура и съответно това кредитно не е вярното, трябва ли да се издаде сторно на същото като операторска грешка и да се пусне вярната сума, няма ли по този начин да стане двойн...

Счетоводно отчитане на земеделска продукция

Земеделски производител произвежда ябълки. Ябълките, които са добити и продадени през 2018 г., са заприходени по справедлива стойност. След тяхното заприходяване в сметка 611 Аналитичност ябълки - 2018 има дебитно салдо от 386 хил. лв. Отделно има натрупани разходи в дебита на 61...

Справочник

Въпроси и отговори от Националния осигурителен институт

Въпрос: Кои заявления декларации за отпускане/изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване могат да се подадат от упълномощено лице? Отговор: От упълномощено лице на хартиен носител в териториалното поделение на Националния осигурителен институт могат да ...

Дължимост на данък върху превозните средства по ЗМДТ за опожарен автомобил и основателност на искане по чл. 129, ал. 1 от ДОПК за прихващане и възстановяване на надвнесени данъци

Национална агенция по приходите В запитването са изложени следните два казуса: 1. Деклариран е лек автомобил през 2002 г., но след 2010 г. не е внесен данък върху превозните средства за него. През 2014 г. е издаден акт за установяване на задължения, с който е прекъсната давностт...

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

Национална агенция по приходите От 2 юли 2019 г. за лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в търговски обекти, отпада задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняват дневните отчети на фискални...

Справочна информация бр. 29/2019

Централни валутни курсове за периода 12.07. - 18.07.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия

Национална агенция по приходите В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Член на Осигурителна каса - Адвокатска колегия Х се отписва като адвокат - самоосигуряващо се лице, и се регистрира като нотариус - самоосигуряващо се лице. Интересувате се дали може да прод...