Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.
Писма и указания

№ 20-28-4 от 08.07.2019 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило запитване с вх. № 20-28-4/21.06.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …., прието с вх. № 5304-659/13.06.2019г. с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е из...

№ 23-29-39 от 28.06.2019 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъка върху добавената стойност и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-39/18.06.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за корпоративното подоходно облагане (З...

№ 24-39-57 от 14.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лице с двойно гражданство – българско и сръбско

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №24-39-57/26.03.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте гражданин на Република Сърбия и на Република България от ...

№ 3-1174 от 16.07.2019 г. Относно: Подаване на декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ по реда на чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г. на МФ)

Според изложеното в запитването, на територията на Община В функционират 13 социални услуги в общността от резидентен тип, които са делегирани от държавата дейности, управлявани от кмета на Община В по реда на чл. 18а, ал. 1 от Закона за социално под...

№ 3-1179 от 16.07.2019 г. Относно: подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. като наследник на починало лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….при ЦУ на НАП с вх. № 1332/05.07.2019 г. е заведено писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на разпоредбите на ЗДДФЛ. С...

№ 3-1188 от 18.07.2019 г. Относно: Данъчно третиране на разходи, платени от нотариус от името и за сметка на клиентите му съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, лице извършва дейност като Нотариус, вписана под рег.№ … от Регистъра на Нотариалната камара с район на действие - Община Б. и е регистрирано по ЗДДС. В хода на дейността си извършва плащания за разходи от името и за ...

№ 94-00-136 от 09.07.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за лице, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, възстановено е на предишната работа, но не му е присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П…….. с вх. № ………./27.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: От изложеното в запитването и приложените към него копия на документи, става ясно, че с...

№ 94-00-144 от 27.06.2019 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от отдаване на апартамент за нощувки на туристи, съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 94-00-144/ 19.06.2019 г. в Дирекция ОДОП ….., давам следното становище: Описвате, че притежавате апартамент, в който живеете. Желаете да започнете да отдавате стаи за нощувки на гости, като услугите ще ...

№ 96-00-185 от 31.07.2019 г. Относно: Използване на лек автомобил за управленски и лични цели

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. ………/17.07.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество притежава лек автомобил, закупен от лизингова компания чрез финансов лизинг. Автомобилът се ползва ...

Анотации

Обезщетение за безработица

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих в Германия повече от 5 години, а преди месец се върнах да работя в България. След 2 месеца работа трудовия ми договор беше прекратен от работ...

Обезщетение при смърт на работното място

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При смърт на работното място, има ли работодателя задължение да изплати някакво обезщетение на наследниците на починалото лице и в ка...

Оспорване на административните актове по административен ред

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се оспорват административните актове, преди да се стигне до съд? Действащият Административнопроцесуален кодекс (АПК) действително предвижда възможност за оспорване на административните ак...

Правила за определяне на приложимото спрямо дадено лице законодателство в областта на социалната сигурност

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента дъщеря ми работи по трудов договор в Германия, като се осигурява здравно, но смята да напусне и да се върне в България, за да роди и отглед...

Прекратяване на договор на основание чл. 71 от КТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам син на една година и 9 месеца. Ако ме преназначи работодателят на нова длъжност, с изпитателен срок и след това ми прекрати договора на основани...

Социални разходи, предоставени в натура

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество смята да сключи медицинска застраховка на служителите си за медицинска помощ (в т.ч. проследяване на бременност и раждане), възстановяване на разходи за здравни ст...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 63 години съм, но не мога да се пенсионирам в България поради липса на трудов стаж. Чакам влизане в сила на споразумението между България и Мароко...

Трудов договор в полза на работодателя

Във в. "Труд" д-р Тодор Капитанов, юрист, отговаря на въпроса: Предстои ми да започна работа и предстои да подпиша трудов договор. Виждам обаче, че в него има една клауза, която ме притеснява. Може ли да ми кажете какво означава трудов договор в полз...

Условията и редът за провеждането на обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работник/служител е преназначен на друга длъжност (с допълнително споразумение), функционалните му задължения не се променят по същество и работното ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2019 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са дан...

Държавен вестник в бр. 19 от 2019 г.

ДВ, бр. 42 от 28.5.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръж...

Компании с ERP системи получават алтернатива по Наредба Н-18

Лицата с приходи от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души (да са налице поне 2 от трите критерия) и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и софтуер за упр...

Справочна информация бр. 19/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 24 септември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...