Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.
Писма и указания

№ 20-28-4 от 08.07.2019 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило запитване с вх. № 20-28-4/21.06.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …., прието с вх. № 5304-659/13.06.2019г. с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е изложена е следната фактическа о...

№ 23-29-39 от 28.06.2019 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъка върху добавената стойност и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-39/18.06.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъка върху д...

№ 24-39-57 от 14.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лице с двойно гражданство – българско и сръбско

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №24-39-57/26.03.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте гражданин на Република Сърбия и на Република България от 10 години. Работите и се осигу...

№ 3-1174 от 16.07.2019 г. Относно: Подаване на декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ по реда на чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г. на МФ)

Според изложеното в запитването, на територията на Община В функционират 13 социални услуги в общността от резидентен тип, които са делегирани от държавата дейности, управлявани от кмета на Община В по реда на чл. 18а, ал. 1 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и 5 социални ус...

№ 3-1179 от 16.07.2019 г. Относно: подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. като наследник на починало лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….при ЦУ на НАП с вх. № 1332/05.07.2019 г. е заведено писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на разпоредбите на ЗДДФЛ. Съгласно изложеното в запитване...

№ 3-1188 от 18.07.2019 г. Относно: Данъчно третиране на разходи, платени от нотариус от името и за сметка на клиентите му съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, лице извършва дейност като Нотариус, вписана под рег.№ … от Регистъра на Нотариалната камара с район на действие - Община Б. и е регистрирано по ЗДДС. В хода на дейността си извършва плащания за разходи от името и за сметка на клиента. Различните ...

№ 94-00-136 от 09.07.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за лице, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, възстановено е на предишната работа, но не му е присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П…….. с вх. № ………./27.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: От изложеното в запитването и приложените към него копия на документи, става ясно, че сте съкратен от работа със запо...

№ 94-00-144 от 27.06.2019 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от отдаване на апартамент за нощувки на туристи, съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 94-00-144/ 19.06.2019 г. в Дирекция ОДОП ….., давам следното становище: Описвате, че притежавате апартамент, в който живеете. Желаете да започнете да отдавате стаи за нощувки на гости, като услугите ще се предоставят чрез различни и...

№ 96-00-185 от 31.07.2019 г. Относно: Използване на лек автомобил за управленски и лични цели

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. ………/17.07.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество притежава лек автомобил, закупен от лизингова компания чрез финансов лизинг. Автомобилът се ползва както за управленски цели, так...

Анотации

Обезщетение за безработица

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих в Германия повече от 5 години, а преди месец се върнах да работя в България. След 2 месеца работа трудовия ми договор беше прекратен от работодателя ми в срока на изпитван...

Обезщетение при смърт на работното място

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При смърт на работното място, има ли работодателя задължение да изплати някакво обезщетение на наследниците на починалото лице и в какъв размер? Съгласно чл. 325,...

Оспорване на административните актове по административен ред

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се оспорват административните актове, преди да се стигне до съд? Действащият Административнопроцесуален кодекс (АПК) действително предвижда възможност за оспорване на административните актове и по административен ред,...

Правила за определяне на приложимото спрямо дадено лице законодателство в областта на социалната сигурност

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента дъщеря ми работи по трудов договор в Германия, като се осигурява здравно, но смята да напусне и да се върне в България, за да роди и отгледат бебето си. Бременна е в шес...

Прекратяване на договор на основание чл. 71 от КТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам син на една година и 9 месеца. Ако ме преназначи работодателят на нова длъжност, с изпитателен срок и след това ми прекрати договора на основание чл. 71 от КТ ще имам ли прав...

Социални разходи, предоставени в натура

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество смята да сключи медицинска застраховка на служителите си за медицинска помощ (в т.ч. проследяване на бременност и раждане), възстановяване на разходи за здравни стоки и профилактика. Медицински...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 63 години съм, но не мога да се пенсионирам в България поради липса на трудов стаж. Чакам влизане в сила на споразумението между България и Мароко. Къде мога да се информирам д...

Трудов договор в полза на работодателя

Във в. "Труд" д-р Тодор Капитанов, юрист, отговаря на въпроса: Предстои ми да започна работа и предстои да подпиша трудов договор. Виждам обаче, че в него има една клауза, която ме притеснява. Може ли да ми кажете какво означава трудов договор в полза на работодателя? Отговор: В ...

Условията и редът за провеждането на обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работник/служител е преназначен на друга длъжност (с допълнително споразумение), функционалните му задължения не се променят по същество и работното място остава същото. Например:...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2019 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които с...

Държавен вестник в бр. 19 от 2019 г.

ДВ, бр. 42 от 28.5.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република Българ...

Компании с ERP системи получават алтернатива по Наредба Н-18

Лицата с приходи от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души (да са налице поне 2 от трите критерия) и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и софтуер за управление на продажбите (СУПТО),...

Справочна информация бр. 19/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 24 септември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...