начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2019 г.
Писма и указания

№ 20-28-4 от 08.07.2019 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило запитване с вх. № 20-28-4/21.06.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …., прието с вх. № 5304-659/13.06.2019г. с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е из...

№ 23-29-39 от 28.06.2019 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъка върху добавената стойност и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-39/18.06.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за корпоративното подоходно облагане (З...

№ 24-39-57 от 14.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лице с двойно гражданство – българско и сръбско

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №24-39-57/26.03.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте гражданин на Република Сърбия и на Република България от ...

№ 3-1174 от 16.07.2019 г. Относно: Подаване на декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“ по реда на чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8/2005 г. на МФ)

Според изложеното в запитването, на територията на Община В функционират 13 социални услуги в общността от резидентен тип, които са делегирани от държавата дейности, управлявани от кмета на Община В по реда на чл. 18а, ал. 1 от Закона за социално под...

№ 3-1179 от 16.07.2019 г. Относно: подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. като наследник на починало лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….при ЦУ на НАП с вх. № 1332/05.07.2019 г. е заведено писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на разпоредбите на ЗДДФЛ. С...

№ 3-1188 от 18.07.2019 г. Относно: Данъчно третиране на разходи, платени от нотариус от името и за сметка на клиентите му съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, лице извършва дейност като Нотариус, вписана под рег.№ … от Регистъра на Нотариалната камара с район на действие - Община Б. и е регистрирано по ЗДДС. В хода на дейността си извършва плащания за разходи от името и за ...

№ 94-00-136 от 09.07.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за лице, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, възстановено е на предишната работа, но не му е присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П…….. с вх. № ………./27.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: От изложеното в запитването и приложените към него копия на документи, става ясно, че с...

№ 94-00-144 от 27.06.2019 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от отдаване на апартамент за нощувки на туристи, съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 94-00-144/ 19.06.2019 г. в Дирекция ОДОП ….., давам следното становище: Описвате, че притежавате апартамент, в който живеете. Желаете да започнете да отдавате стаи за нощувки на гости, като услугите ще ...

№ 96-00-185 от 31.07.2019 г. Относно: Използване на лек автомобил за управленски и лични цели

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. ………/17.07.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество притежава лек автомобил, закупен от лизингова компания чрез финансов лизинг. Автомобилът се ползва ...

Анотации

Обезщетение за безработица

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих в Германия повече от 5 години, а преди месец се върнах да работя в България. След 2 месеца работа трудовия ми договор беше прекратен от работ...

Обезщетение при смърт на работното място

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При смърт на работното място, има ли работодателя задължение да изплати някакво обезщетение на наследниците на починалото лице и в ка...

Оспорване на административните актове по административен ред

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се оспорват административните актове, преди да се стигне до съд? Действащият Административнопроцесуален кодекс (АПК) действително предвижда възможност за оспорване на административните ак...

Правила за определяне на приложимото спрямо дадено лице законодателство в областта на социалната сигурност

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента дъщеря ми работи по трудов договор в Германия, като се осигурява здравно, но смята да напусне и да се върне в България, за да роди и отглед...

Прекратяване на договор на основание чл. 71 от КТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам син на една година и 9 месеца. Ако ме преназначи работодателят на нова длъжност, с изпитателен срок и след това ми прекрати договора на основани...

Социални разходи, предоставени в натура

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество смята да сключи медицинска застраховка на служителите си за медицинска помощ (в т.ч. проследяване на бременност и раждане), възстановяване на разходи за здравни ст...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 63 години съм, но не мога да се пенсионирам в България поради липса на трудов стаж. Чакам влизане в сила на споразумението между България и Мароко...

Трудов договор в полза на работодателя

Във в. "Труд" д-р Тодор Капитанов, юрист, отговаря на въпроса: Предстои ми да започна работа и предстои да подпиша трудов договор. Виждам обаче, че в него има една клауза, която ме притеснява. Може ли да ми кажете какво означава трудов договор в полз...

Условията и редът за провеждането на обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работник/служител е преназначен на друга длъжност (с допълнително споразумение), функционалните му задължения не се променят по същество и работното ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2019 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са дан...

Държавен вестник в бр. 19 от 2019 г.

ДВ, бр. 42 от 28.5.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръж...

Компании с ERP системи получават алтернатива по Наредба Н-18

Лицата с приходи от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души (да са налице поне 2 от трите критерия) и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и софтуер за упр...

Справочна информация бр. 19/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 24 септември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...