Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 11, Ноември 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2019 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

В сила от 01.01.2007 г. Издадена от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 ...

Коментар на експерта

Великото дело на Лука Пачоли

Всяка епоха създава своите великани. Така и епохата на Ренесанса създаде титана в счетоводството, родоначалника на „двойното счетоводство” – двустранното счетоводно записване, основа на счетоводството и днес. Вече 525 години Лука Пачоли стои на върха на описаното и систематизиран...

Пощенски парични преводи

С последните изменения и допълнения на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), обнародвани в ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г., и влезли в сила считано от 09.07.2019 г., се въвежда нова легална дефиниция на пощенските парични преводи. По силата на § 1, т. 9 ЗПУ „пощенски паричен превод“ е п...

Промените в Наредба Н-18/2006 г.

Поредните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са обнаро...

Въпроси и отговори от практиката

Безвъзмездно предоставяне на хранителни продукти

Въпрос: Заведение за хранене използва част от стоките и материалите за благотворително събитие. Същите се изписват като разходи за представителни нужди. Трябва да се самообложим с ДДС върху стойността на изписаните материали. Питането ни е това с протокол по кой член следва да бъ...

Доставка на услуги, предоставяни от туроператор

Въпрос: Фирмата ни извършва туроператорска дейност и е регистрирана по ДДС. Ще предоставя услугата на хотелиери. С какъв процент ДДС ще се начислява облагаемата основа с 9%, 20% или на маржа? Отговор: Запитването ви е много общо и не дава представа нито за какви конкретно услуги...

Доставки на стоки, свързани специализирани медицински и стоматологични помощни средства

Въпрос: Фирма ООД с основен предмет на дейност включва извършване на предписани от стоматолози специфични технически дейности, производство на специализирани медицински и стоматологични помощни средства, а в това число изработване на подвижни и неподвижни протезни конструкции...

Доставки на транспортни услуги с местоизпълнение извън територията на страната

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС по българското законодателство, извършва транспортни услуги със собствени превозни средства в Испания. Испанската фирма, с която работим, за извършената от нас работа извършва самофактуриране и освен това ни издава фактури за гориво и ...

Издаване на фактура

Въпрос: Фирма, продава чрез разносна търговия мляко, има закупен нов касов апарат, регистрирана е по ДДС, но издава фактури на хартиен носител. Длъжна ли е да закупи софтуер за управление на продажбите и да го свърже с касовия апарат и да извади електронни фактури, или може да пр...

Минимална работна заплата

Въпрос: Може ли да се сключи трудов договор с възнаграждение под минималната работна заплата, за пълен работен ден, ако лицето има класове за прослужено време и с тях то формира брутно трудово възнаграждение, равно на 560 лв., т.е. основната или брутната работна заплата не може д...

Основен и допълнителен трудов договор

Въпрос: Възможно ли е да бъде сключен основен или съответно допълнителен трудов договор за 3, 2 или 1 час на ден? Отговор: Често се среща погрешното разбиране, че това кой договор е основен и кой е допълнителен се определя от продължителността на работното време. Определящо обач...

Покупка на употребявани автомобили от трета страна

Въпрос: Българска фирма, търгуваща с автомобили втора употреба, регистрирана по ДДС и дала уведомление в НАП за облагане на маржа, внася автомобил втора употреба от Канада. Съставена е митническа декларация, като ДДС-то е изчислено върху 5000 щатски долара (сумата е изчислена, ка...

Правото на допълнително възнаграждение възниква на базата на прослуженото време, но и на придобития през това време професионален опит

Въпрос: Клас прослужено време - задължително ли трябва да се начислява, или може и да не се начиславя? Отговор: Отменената през 2007 г. Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения предвиждаше допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа (известно още ...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Въпрос: Имаме няколко работници, освободени по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ), но са си изработили предизвестието, т.е. молбата им е от месец по-рано (или повече) от датата на освобождаването. Необходимо ли е да подпишем споразумение за прекратяване на трудов договор ...

Разходи по доставка и оформяне на митнически документи

Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел (Българска божия църква) получава дарение от Франция болнични легла. Същите ги прави дарение на болница, но има разходи по доставка и оформяне на документи по митницата. Църквата иска да фактурира тия разходи на болница. По какъв начин и ...

Туристически данък

Въпрос: Туристическият данък част ли е от данъчната основа при предоставени услуги по настаняване в хотел с оглед разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ЗДДС и чл. 15 от ППЗДДС? Отговор: Данъчната основа на доставките се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, п...

Учебен отпуск

Въпрос: Работодателят има ли право да откаже ученически отпуск за магистратура, в случай че е представено удостоверение за записване за обучението? Отговор: Учебните отпуски са вид целеви отпуски, чието предназначение е да дадат възможност на работника или служителя да продължи ...

Писма и указания

№ 20-21-58 от 28.06.2019 г. ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски за лице за периода, през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор

В отговор на ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. с вх. № …………/20.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте била назначена по трудово правоотношение за заместван...

№ 24-39-49 от 13.05.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на компенсаторни записи

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №24-39-49/15.03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: През 1999 г. и 2000 г. „Л……………. Бургас“ АД е придобило компенсаторни записи чрез поку...

№ 3-107#1 от 27.06.2019 г. ОТНОСНО: Дължимост на данък върху превозните средства по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за опожарен автомобил и основателност на искане по чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за прихващане и възстановяване на надвнесени данъци

В запитването са изложени следните два казуса: 1. Деклариран е лек автомобил през 2002 г., но след 2010 г. не е внесен данък върху превозните средства за него. През 2014 г. е издаден акт за установяване на задължения, с който е прекъсната давността за данъка върху превозните сред...

№ 94-00-141 от 26.06.2019 г. ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на лице – гражданин на България и Турция, на когото е отпусната пенсия по турското законодателство, полагащо труд на територията на Република България като самоосигуряващо се лице

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … с вх. № ……………/13.06.2019 г., ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, ГИЮ е придобил право на пенсия по турското законодателство. Той е с б...

№ 94-00-142 от 26.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на придобити доходи от физически лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство съгласно нормата на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В Дирекция ОДОП … постъпи с вх. 94-00-142/13.06.2019 г. ваше запитване относно данъчно третиране на придобити доходи от физически лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство. Описвате, че имате редовно регистриран животновъден обект – „пчел...

Решения на ВАС

Решение № 10699 от 09.07.2019 г. по адм. дело № 2194/2019 г.

Предмет на спора e определен допълнителен корпоративен данък за 2015 г. ведно с лихви поради увеличение на финансовия резултат на основание чл. 26, т. 2, чл. 10, ал. 1 и чл. 16, ал. 2, т. 4 ЗКПО с осчетоводени разходи по фактури за маркетингови, рекламни и консултантски услуги, д...

Решение № 11651 от 01.08.2019 г. по адм. дело № 3906/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за такса битови отпадъци за 2013 г. ведно с лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 ЗМДТ (в приложимата редакция преди доп., бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2018 г., изм., бр. 105 от 2014 г.) размерът на таксата се определя в л...

Решение № 11688 от 02.08.2019 г. по адм. дело № 3007/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за подоходен данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за данъчни периоди 2014 г., с лихви за забава. По делото не са събрани доказателства, че предоставената от майката на ревизираното лице сума през 2006 г. е била налична при ревизиран...

Решение № 11724 от 05.08.2019 г. по адм. дело № 4929/2019 г.

Предмет на спора е обезщетение за причинени имуществени вреди, изразяващи се в заплатени адвокатски възнаграждения във връзка с обжалването на наказателно постановление на зам.-председателя на КФН, ръководещ направление „Застрахователен надзор“, ведно със законната лихваот датата...

Решение № 12295 от 16.09.2019 г. по адм. дело № 10364/2018 г.

Предмет на спора e заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди, представляващи заплатена такса за издаване на служебна бележка за недължимост на данъчни задължения, необходима за преминавана на технически преглед, както и обезщетение за причинени неимуществени вреди, ...

Решение № 12508 от 24.09.2019 г. по адм. дело № 4768/2019 г.

Предмет на спора са определените данъчни задължения по ЗДДФЛ и здравни вноски по ЗЗО за 2009 г. ведно с лихви. Правилно първостепенният съд е приел за начало на броене на преклузивния срок по чл. 109, ал. 1 ДОПК момента на връчване на данъчно задълженото лице на ЗВР. Образуванет...

Решение № 12511 от 24.09.2019 г. по адм. дело № 4559/2019 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) - запечатване на търговски обект – сергия на пазар за плодове и зеленчуци в гр. Пловдив, вкл. забрана за достъп до него за срок от 10 дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. В...

Решение № 12513 от 24.09.2019 г. по адм. дело № 5312/2019 г.

Предмет на спора е наложена, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ ЗДДС, на ООД ПАМ - запечатване на търговски обект – магазин в гр. Варна, вкл. забрана на достъпа до него за срок от 10 календарни дни, за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-1...

Решение № 12561 от 25.09.2019 г. по адм. дело № 3523/2019 г.

Предмет на спора e акт за регистрация по ЗДДС от 15.06.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Варна. Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 ЗДДС, уреждаща предпоставките за задължителна регистрация по ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 ле...

Решение № 12620 от 26.09.2019 г. по адм. дело № 4641/2019 г.

Предмет на спора e наложена ПАМ запечатване на търговски обект - козметичен салон в гр. Варна, вкл. забрана на достъпа до него за срок от 7 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а” ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. В случая административният орган не действа в условията на операт...

Решения на ВКС

Решение № 147 от 12.02.2018 г. по т.д. № 2530/2016 г., I т.о.

При непарична вноска в капитала на съществуващо търговско дружество се осъществява договаряне и е налице възмездност. Поради това и когато се иска обявяване на недействителност по реда на чл. 135, ал. 1, изр. 2 ЗЗД на апорт, знанието за увреждане от страна на юридическото лице, в...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник”, бр. 75 от 2019 г.

ДВ, бр. 75 от 24.9.2019 г. Народно събрание Решение по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г. Решение по Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална си...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 12 от 2019 г.

Още за рентата в земеделието Лице, установено на територията на страната за целите на ЗДДС Промени в ЗОП през 2019 г. Използване на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки Адекватно ли обработваме лични данни, когато имаме онлайн магазин Онлайн магазин – прав...