Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 17 - 23 февруари 2020 г.
Законодателство

Осигуряване за трудова злополука

По смисъла на Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинена неработоспособност или с...

Особености на годишното счетоводно приключване в земеделските кооперации на отчетната 2019 г.

Всяка година процесът на годишното счетоводно приключване се повтаря. Въпреки че много от процедурите уж се знаят, от задаваните през годината въпроси става ясно, че в много земеделски кооперации има затруднения както за изпълнение на целия процес на годишното приключване, така и...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промените във Валутния закон, с които се изменя и Законът за БНБ

Народното събрание прие на второ четене промените във Валутния закон, с които се изменя и Законът за БНБ. Измененията са свързани с изискванията за влизане в т. нар. чакалня на еврозоната. Във въпросната разпоредба, направена като предложение между първо и второ четене на промени...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Личните стопанства за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в областните дирекции за безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се намират, реши парламентът. Предв...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за платежните услуги и платежните системи

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за платежните услуги и платежните системи. Измененията отразяват изискванията на законодателството на ЕС в регулаторната рамка в областта на предоставянето на платежни услуги, както и актуализират и прецизират правната рамка в обл...

Парламентът прие на първо четене за­конопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика

Парламентът прие на първо четене за­конопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика. Със законопроекта се създава нов параграф, според който НАП предоставя достъп на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) до сист...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 7/2020 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑264/17, решение от 29 ноември 2018 г. страни: Harry Mensing срещу Finanzamt Hamm Предмет на спора е схемата на данъчно облагане на дилъри. Г‑н Mensing е търговец на произведения на изкуството, установен в Герма...

Зачитане на отпуск за отглеждане на дете като трудов стаж и професионален опит

Служителка излиза в платен отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Времето на ползване на платения отпуск ще бъде зачетено за трудов стаж, но следва ли да бъде зачетено за професионален опит и да се заплаща процент за трудов стаж и професионален опит за времето на платения отпуск по...

Избягване на двойното данъчно облагане между Индия и България

Българско дружество СК ЕООД (българското дружество няма никакви регистрации или офиси в Индия) продава софтуер, който е класифициран като софтуерна услуга, на индийско дружество WPIndia. Индийското дружество изпраща следното твърдение до българското дружество. “Ставката на данъка...

Минимален осигурителен доход

Ние сме търговско дружество, 100% собственост на държавата. Служителите ни са назначени по трудов договор, трета категория, на 8 часа работно време. Признаваме клас прослужено време. Нямаме служители на и под МРЗ за страната. Имаме служител, който е назначен миналата година и ...

Обезщетение се дава след придобито право на пенсия

Миналата година напуснах по свое желание предприятието, в което работех. След 2 месеца се върнах в същото предприятие, като междувременно не съм работила другаде. Сега, 4 месеца преди да придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ме съкращават. Имам ли право да полу...

Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 177 от ЗКПО

Дружество назначава на безсрочен трудов договор лице, което е безработно 12 месеца и два дни. Има ли право фирмата на данъчно облекчение по ЗКПО по чл. 177? Какви документи са необходими освен служебна бележка на лицето от бюрото по труда? Трябва ли дружеството да уведоми НАП, ил...

Право на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на детето до 2-год. възраст

Собственик и управител на ЕООД. Осигурява се като СОЛ. В момента е в болничен за общо заболяване. Предстои на 30.12. да излезе в болничен за бременност (45 дни преди раждане) и след това да ползва обезщетение за отглеждане на малко дете. Фирмата няма назначени работници и досега ...

Справочник

Изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО

Писмо № ЕП-04-19-635 #3/07.02.2020 г. на НАП Съгласно действащата нормативна уредба данъчното облекчение по чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени ...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]] [[app_21186_6]] [[app_21272_7...

Справочна информация бр. 7/2020

Централни валутни курсове за периода 07.02. - 13.02.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...