Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 11, Ноември 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2020 г.
Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗДДС на данъка върху превозните средства при договор за наем на моторни превозни средства (МПС)

Отдаването под наем на МПС е честа практика в стопанския живот. Условията по сключваните договори между лицата могат да бъдат най-разнообразни, особено в частта за задълженията на наемателя, свързани с експлоатацията на МПС. В тази връзка обикновено бива договаряно за наемателя, ...

Приложението на намалената данъчна ставка за ДДС при доставките на заведенията за хранене

Видът на доставките, за които се прилага временно намалената 9%-на данъчна ставка, бе определен с промените в ЗДДС, обн. в бр. 55 на ДВ от 19.06.2020 г.и с § 6, 10 и 11 на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (ЗИДЗМДТ), обн. в ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г. Съгласно направените...

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители до края на 2020 г.

В „Държавен вестник“ брой 89 от 16.10.2020 г. е обнародвано ПМС № 278 от 12.10.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работниците и служители...

Въпроси и отговори от практиката

Дефиниция на понятието “търговец на едро” във връзка с прилагане на мерките в ЗМИП

Въпрос: Във връзка със ЗМИП бих искала да Ви помоля за дефиниция на „търговец на едро“ или съответно задължено лице по чл. 4, точка 19 от закона. Дружеството се занимава с търговия на едро - код КИД – 4675 – Търговия на едро с химически вещества и продукти, но същевременно всички...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС в случаите, когато получената доставка е освободена

Въпрос: Фирма поема заплащането на магистратура в испански университет на свой служител по трудов договор. Има получен инвойс от университета за платената такса. В инвойса не е начислен ДДС и е записано, че услугата е освободена от ДДС съгласно съответния закон в Испания; няма и ...

Коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: В кое приложение и по какъв ред трябва да се подаде коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. при следните данни: Физическо лице закупува чрез „Еконт“ риболовни принадлежности и после ги продава по интернет, за което има предоставени данни за сумите на закупенит...

Начисляване на ДДС при продажба на земя и сграда

Въпрос: През м. март 2020 г. българска фирма закупи земя от ЧСИ. Стойността на сделката е 50 000 лв. (няма начислен ДДС). Върху нея построихме къща с цел продажба. Построяването е извършено от фирмата, купувач на земята. За вложените материали сме ползвали данъчен кредит. Продава...

Непризнати разходи за данъчни цели

Въпрос: Лекарските практики - ЕТ, оформят ежемесечно фактури към РЗОК за стойността на извършени услуги „по договор и спецификация“ за изтеклият месец. РЗОК ги плаща по банков път. Но РЗОК проверява с известно закъснение услугите и при нарушения издава заповед за налагане на санк...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор след пенсиониране

Въпрос: Имаме служителка, с която прекратяваме трудовоправните си взаимоотношения по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ. Служителката работи при нас от близо 11 години. По време на работата си при нас тя е придобила осигурителен стаж и необходимата възраст и се е пенсионирала. Към послед...

Облагане дохода на самоосигуряващо се лице, положило личен труд

Въпрос: Имам собственик - самоосигуряващо се лице, коетo полага личен труд в дружеството. Наясно съм, че той се приравнява като доход, получен от трудови правоотношения. Как се декларира удържаният данък - с декларация 6 с код 8 или с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ? Данъкът го нач...

Облагане с намалена данъчна ставка от 9% на детски храни

Въпрос: Дейността на фирма е с НКИД 15.88 - Производство на детски, диетични и др. хомогенизирани храни. Регистрацията на търговския обект според БАБХ е обект за обществено хранене - детска кухня с дейност кетъринг. Произведената продукция (в готов търговски вид) се продава както...

Осигуряване на управляващ собственик на ЕООД

Въпрос: Едноличен собственик и управител в дружество, което ще предлага обучение, е осигурен по трудови правоотношения в друго дружество. Осигурителният доход от трудови правоотношения е под максималния осигурителен доход. В собственото си дружество той няма да полага личен труд ...

Осигуряване при достигнат максимален осигурителен доход

Въпрос: Медицинско лице – лекар, работи на трудови договори на две места на по 4 часа – основен трудов договор в болница и втори трудов договор в клиника. Освен това има работещо еднолично дружество с друга дейност, от което не получава възнаграждение, но се осигурява като самоос...

Отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление

Въпрос: Имаме фирма, която е по националните счетоводни стандарти с регистрация по ЗДДС. Обект на търговия са нехранителни стоки (предмети, дрехи). Дружеството отчита покупката на стоките по групи. Продажбата на стоките също се отчита по групи в касовия апарат. Дружеството не е в...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Общинско училище сме на бюджетна издръжка. Служител, който се пенсионира, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Каква база да вземем при изчисляването - брутната работна заплата от предходния месец или брутната работна заплата, в която влизат пера с постоянен...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Работник, придоби право на пенсия за изслужено време и старост през м. август 2020 г. Трудовото правоотношение на същия не е прекратявано и той продължава да работи. Има решение за пенсиониране и получава и пенсия. Лицето има девет години трудов стаж във фирмата към деня ...

Препродажба на вещи втора употреба, закупени от аукциони в държави членки и в трети страни

Въпрос: Новорегистрирана фирма се занимава с търговия на вещи втора употреба, извън България. Закупува стоки от аукциони извън ЕС или в ЕС и ги продава пак в трети страни или в ЕС. Вещите не влизат в България. Ако влязат вещи в страната, се изнасят пак или за ЕС, или за трети стр...

Приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Дружество има регистрация по ЗДДС в България и същевременно има ДДС регистрация на територията на Гърция. На територията на Гърция има налична продукция, която се планира да бъде бракувана. Трябва ли да се внася ДДС съгласно българския ЗДДС за продукция, която се намира н...

Приспадане на ДДС, начислен при внос

Въпрос: Клиент на счетоводната ни къща, българска фирма, придобива яхта на територията на РГърция от фирма от трета страна и яхтата остава на пристан в Гърция. Плаща ДДС по митническа декларация в Гърция. Имаме ли право да приспадаме платеното ДДС по митническата декларация? Ще д...

Промените в ЗКПО приети с §§ от 72 до 78 на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 104/2020 г.

Промените в ЗКПО като част от цялостните промени в данъчното законодателство в края на всяка календарна година бяха извършени със ЗИД на ЗДДС и обичайно имат две основни причини като основни мотиви за тяхното извършване: - отговаряне на изискванията на европейското релевантно зак...

Публикуване на ГФО

Въпрос: Публикуват ли ГФО в търговския регистър ЕТ, които не подлежат на одит и са регистрирани по ЗДДС? Отговор: Изискванията за публичност на ГФО по реда на чл. 38 от Закона за счетоводството не се отнасят до ГФО на онези предприятия на ЕТ, които не подлежат на задължителен не...

Сключване на договор между управител на ЕООД и дружеството, когато управителят е и едноличен собственик на капитала

Въпрос: Фирма ЕООД - собственикът може ли да сключи трудов договор със себе си. Иска да се осигурява на 4 часа на трудов договор в неговата фирма като управител. Възможно ли е? Ако не освен по ДУК и като СОЛ, по какъв друг начин може да бъде назначен в неговата фирма, която е ЕОО...

Формиране на облагаем оборот по смисъла на ЗДДС

Въпрос: Представляваното от мен дружество е регистрирано като културна организация и се занимава с откриване и реализация на млади таланти в областта на музикалното и певческото изкуство. Наред с училището за певци дружеството осъществява и дейност по участие във фестивали, конц...

„Клиент“ по смисъла на ЗМИП

Въпрос: Кой е „Клиент“ по смисъла на § 1 от ДР на ЗМИП: 1. единствено получателят на стоките/услугите (т.е. клиент в търговски смисъл) или 2. всяка страна по операция/сделка/договор (т.е. включително продавачът). Когато нашето дружество е клиент/платец по сделка, трябва ли да изп...

Писма и указания

МУ-11 от 16.07.2020 г. ОТНОСНО: Посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Методическо указание В процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят трябва да установи дали не са налични основания за отстраняване по отношение на всеки кандидат или участник съгласно правната уредба, действаща към момента на провеждане на процедурата. За целта при...

МУ-12 от 20.07.2020 г. ОТНОСНО: Изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Методическо указание Съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗОП възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител, когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице. Действията, които възложителят следва да извърш...

№ 20-00-143 от 24.9.2020 г. ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство по Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

На 19 септември 2019 г. в Квебек е подписано Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек (Споразумението). Законът за ратифициране на Споразумението е приет на 22 януари 2020 г. и е обнародван в ДВ. бр. 10 от 2020 г. Споразумението е обнародва...

№ 20-00-162/19.10.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.08.2020 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС, съгласно която намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента се...

№ 20-00-174 от 30.09.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС с оглед осигуряване на eдинна данъчна практика. Същото допълва изразеното становище в писмо с изх. № 20-0...

№ 20-29-29 от 25.08.2020 г. ОТНОСНО: Разясняване на права по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ ………….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …………../17.08.2020 г., в което се интересувате относно възможността едновременно да работите по трудов договор в Германия и да сте собственик на фирма в България, която извършва де...

Решения на ВАС

Решение № 11086 от 14.08.2020 г. по адм. дело № 3738/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за данъчния период 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. ведно с лихва. Константна е практиката на Върховния административен съд, че провеждането на повторна ревизия за същия период и същите задължения е...

Решение № 11840 от 23.09.2020 г. по адм. дело № 5057/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДФЛ за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви. Подробно регламентираните правила в чл. 114, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК относно реда за продължаване на сроковете за извършване на ревизията и законово определения максимален срок изключва...

Решение № 12058 от 29.09.2020 г. по адм. дело № 6936/2019 г.

Предмет на спора е декларирана сума за дължими вноски за здравно осигуряване, обвързана с направени авансови плащания през 2013 г., както и с вноски от 2014 г. Според ал. 3 на чл. 107 от ДОПК размерът на задължението по ал. 1 се съобщава на задълженото лице. По негово искане орг...

Решение № 12162 от 01.10.2020 г. по адм. дело № 4697/2020 г.

Предмет на спора е установено допълнително задължение за данък по ЗДДС. При действието на чл. 115, ал. 1 от ЗДДС известието се издава към конкретна фактура. Известието е кредитно при намаляване на данъчната основа или разваляне на доставките - чл. 115, ал. 3 от ЗДДС. Необходимот...

Решение № 12283 от 06.10.2020 г. по адм. дело № 6589/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ, ДДС и вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ за данъчни периоди 2015 г., 2016 г. и 2017 г. ведно с лихви. В случая са установени неотчетени продажби на стоки, реализирани чрез куриерското дружество „Еконт Е...

Решение № 12293 от 06.10.2020 г. по адм. дело № 2802/2020 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6 от ЗДДС по 17 фактури, издадени от ЕООД за данъчни периоди 11. и 12.2017 г. и 01.2018 г. Съгласно трайната практика на СЕО и СЕС, за да с...

Решение № 12312 от 06.10.2020 г. по адм. дело № 6794/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения на едноличен търговец в частта за годишен и авансов данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ. От представените от „Еконт Експрес“ ООД разпечатки на товарителници, РКО и платежни документи е доказано, че лицето е продало стоки на клиен...

Решение № 12390 от 07.10.2020 г. по адм. дело № 4052/2020 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения по ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО ведно с прилежащите лихви. Ревизираното физическо лице е получавало в периода 2011 г. – 2016 г. парични суми в брой и пощенски записи от „Еконт експрес“ ЕООД при осъществяване на онлайн търговия с д...

Решение № 7635 от 17.06.2020 г. по адм. дело № 2313/2020 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект: студио за татуировки, находящ се в гр. Слънчев бряг, за срок от 5 дни. В хода на извършена оперативна проверка на търговски обект са констатирани няколко нарушения: 1. направена е ко...

Решение №12111 от 30.09.2020 г. по адм. дело № 2469/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ и ДОО, универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. ведно с лихва. Практиката на ВАС няма противореч...

Решения на ВКС

Решение № 158 от 10.07.2018 г. по търг. дело № 2369/2017 г., I т.о.

Висящността на производство по индивидуално принудително изпълнение срещу учредени от трети лица в полза на несъстоятелния длъжник реални обезпечения, съставлява пречка по смисъла на чл. 735, ал. 2 ТЗ за прекратяване на производството но несъстоятелност. Висящността на производст...

Решение № 187 от 13.12.2018 г. по гр. дело № 1180/2018 г., IV г.о.

С факта на заплащане на дяловата вноска съдружникът става собственик на дружествен дял и направената първоначална вноска не подлежи на връщане на самостоятелно основание при прекратяване на участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност. Няма основание да се приеме, ...

Решение № 265 от 01.08.2018 г. по т.д. № 2553/2017 г., II т.о.

Разпоредбата на чл. 735, ал. 2 ТЗ не е приложима при наличие на предпоставките на чл. 632, ал. 4 ТЗ за прекратяване на производството по несъстоятелност. Производството е по чл. 290 ГПК. С Определение № 140/02.03.2018 г., постановено по настоящото дело, на основание чл. 280, ал....

Решения на СЕС

Решение от 16.11.2017 г. на СЕС по дело C308/16

ОТНОСНО: Облагане с ДДС на сделка по продажба на сграда, която е била използвана от собственика за собствени нужди и по която преди продажбата са били извършени работи по модернизация РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 16 ноември 2017 година „Преюдициално запитване - Данъчни въпроси...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 72 до бр. 89 от 2020 г.

ДВ, бр. 72 от 14.8.2020 г. Министерски съвет Постановление № 202 от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. Постановление № 203 от...