Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 11, Ноември 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2020 г.
Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗДДС на данъка върху превозните средства при договор за наем на моторни превозни средства (МПС)

Отдаването под наем на МПС е честа практика в стопанския живот. Условията по сключваните договори между лицата могат да бъдат най-разнообразни, особено в частта за задълженията на наемателя, свързани с експлоатацията на МПС. В тази връзка обикновено ...

Приложението на намалената данъчна ставка за ДДС при доставките на заведенията за хранене

Видът на доставките, за които се прилага временно намалената 9%-на данъчна ставка, бе определен с промените в ЗДДС, обн. в бр. 55 на ДВ от 19.06.2020 г.и с § 6, 10 и 11 на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (ЗИДЗМДТ), обн. в ДВ, бр. 71 от 11.08...

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители до края на 2020 г.

В „Държавен вестник“ брой 89 от 16.10.2020 г. е обнародвано ПМС № 278 от 12.10.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетос...

Въпроси и отговори от практиката

Дефиниция на понятието “търговец на едро” във връзка с прилагане на мерките в ЗМИП

Въпрос: Във връзка със ЗМИП бих искала да Ви помоля за дефиниция на „търговец на едро“ или съответно задължено лице по чл. 4, точка 19 от закона. Дружеството се занимава с търговия на едро - код КИД – 4675 – Търговия на едро с химически вещества и пр...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС в случаите, когато получената доставка е освободена

Въпрос: Фирма поема заплащането на магистратура в испански университет на свой служител по трудов договор. Има получен инвойс от университета за платената такса. В инвойса не е начислен ДДС и е записано, че услугата е освободена от ДДС съгласно съотв...

Коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: В кое приложение и по какъв ред трябва да се подаде коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. при следните данни: Физическо лице закупува чрез „Еконт“ риболовни принадлежности и после ги продава по интернет, за което има предоставен...

Начисляване на ДДС при продажба на земя и сграда

Въпрос: През м. март 2020 г. българска фирма закупи земя от ЧСИ. Стойността на сделката е 50 000 лв. (няма начислен ДДС). Върху нея построихме къща с цел продажба. Построяването е извършено от фирмата, купувач на земята. За вложените материали сме по...

Непризнати разходи за данъчни цели

Въпрос: Лекарските практики - ЕТ, оформят ежемесечно фактури към РЗОК за стойността на извършени услуги „по договор и спецификация“ за изтеклият месец. РЗОК ги плаща по банков път. Но РЗОК проверява с известно закъснение услугите и при нарушения изда...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор след пенсиониране

Въпрос: Имаме служителка, с която прекратяваме трудовоправните си взаимоотношения по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ. Служителката работи при нас от близо 11 години. По време на работата си при нас тя е придобила осигурителен стаж и необходимата възраст и...

Облагане дохода на самоосигуряващо се лице, положило личен труд

Въпрос: Имам собственик - самоосигуряващо се лице, коетo полага личен труд в дружеството. Наясно съм, че той се приравнява като доход, получен от трудови правоотношения. Как се декларира удържаният данък - с декларация 6 с код 8 или с декларация по ч...

Облагане с намалена данъчна ставка от 9% на детски храни

Въпрос: Дейността на фирма е с НКИД 15.88 - Производство на детски, диетични и др. хомогенизирани храни. Регистрацията на търговския обект според БАБХ е обект за обществено хранене - детска кухня с дейност кетъринг. Произведената продукция (в готов т...

Осигуряване на управляващ собственик на ЕООД

Въпрос: Едноличен собственик и управител в дружество, което ще предлага обучение, е осигурен по трудови правоотношения в друго дружество. Осигурителният доход от трудови правоотношения е под максималния осигурителен доход. В собственото си дружество ...

Осигуряване при достигнат максимален осигурителен доход

Въпрос: Медицинско лице – лекар, работи на трудови договори на две места на по 4 часа – основен трудов договор в болница и втори трудов договор в клиника. Освен това има работещо еднолично дружество с друга дейност, от което не получава възнаграждени...

Отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление

Въпрос: Имаме фирма, която е по националните счетоводни стандарти с регистрация по ЗДДС. Обект на търговия са нехранителни стоки (предмети, дрехи). Дружеството отчита покупката на стоките по групи. Продажбата на стоките също се отчита по групи в касо...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Общинско училище сме на бюджетна издръжка. Служител, който се пенсионира, има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Каква база да вземем при изчисляването - брутната работна заплата от предходния месец или брутната работна заплата, в...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Работник, придоби право на пенсия за изслужено време и старост през м. август 2020 г. Трудовото правоотношение на същия не е прекратявано и той продължава да работи. Има решение за пенсиониране и получава и пенсия. Лицето има девет години тру...

Препродажба на вещи втора употреба, закупени от аукциони в държави членки и в трети страни

Въпрос: Новорегистрирана фирма се занимава с търговия на вещи втора употреба, извън България. Закупува стоки от аукциони извън ЕС или в ЕС и ги продава пак в трети страни или в ЕС. Вещите не влизат в България. Ако влязат вещи в страната, се изнасят п...

Приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Дружество има регистрация по ЗДДС в България и същевременно има ДДС регистрация на територията на Гърция. На територията на Гърция има налична продукция, която се планира да бъде бракувана. Трябва ли да се внася ДДС съгласно българския ЗДДС з...

Приспадане на ДДС, начислен при внос

Въпрос: Клиент на счетоводната ни къща, българска фирма, придобива яхта на територията на РГърция от фирма от трета страна и яхтата остава на пристан в Гърция. Плаща ДДС по митническа декларация в Гърция. Имаме ли право да приспадаме платеното ДДС по...

Промените в ЗКПО приети с §§ от 72 до 78 на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 104/2020 г.

Промените в ЗКПО като част от цялостните промени в данъчното законодателство в края на всяка календарна година бяха извършени със ЗИД на ЗДДС и обичайно имат две основни причини като основни мотиви за тяхното извършване: - отговаряне на изискванията ...

Публикуване на ГФО

Въпрос: Публикуват ли ГФО в търговския регистър ЕТ, които не подлежат на одит и са регистрирани по ЗДДС? Отговор: Изискванията за публичност на ГФО по реда на чл. 38 от Закона за счетоводството не се отнасят до ГФО на онези предприятия на ЕТ, които ...

Сключване на договор между управител на ЕООД и дружеството, когато управителят е и едноличен собственик на капитала

Въпрос: Фирма ЕООД - собственикът може ли да сключи трудов договор със себе си. Иска да се осигурява на 4 часа на трудов договор в неговата фирма като управител. Възможно ли е? Ако не освен по ДУК и като СОЛ, по какъв друг начин може да бъде назначен...

Формиране на облагаем оборот по смисъла на ЗДДС

Въпрос: Представляваното от мен дружество е регистрирано като културна организация и се занимава с откриване и реализация на млади таланти в областта на музикалното и певческото изкуство. Наред с училището за певци дружеството осъществява и дейност ...

„Клиент“ по смисъла на ЗМИП

Въпрос: Кой е „Клиент“ по смисъла на § 1 от ДР на ЗМИП: 1. единствено получателят на стоките/услугите (т.е. клиент в търговски смисъл) или 2. всяка страна по операция/сделка/договор (т.е. включително продавачът). Когато нашето дружество е клиент/плат...

Писма и указания

МУ-11 от 16.07.2020 г. ОТНОСНО: Посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Методическо указание В процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят трябва да установи дали не са налични основания за отстраняване по отношение на всеки кандидат или участник съгласно правната уредба, действаща към момента на провеждан...

МУ-12 от 20.07.2020 г. ОТНОСНО: Изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Методическо указание Съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗОП възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител, когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице. Действията, които...

№ 20-00-143 от 24.9.2020 г. ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство по Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

На 19 септември 2019 г. в Квебек е подписано Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек (Споразумението). Законът за ратифициране на Споразумението е приет на 22 януари 2020 г. и е обнародван в ДВ. бр. 10 от 2020...

№ 20-00-162/19.10.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.08.2020 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС, съгласно която намалената ставка на данъка върху добавената...

№ 20-00-174 от 30.09.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г.

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС с оглед осигуряване на eдинна данъчна практика. Същото допълва изразеното с...

№ 20-29-29 от 25.08.2020 г. ОТНОСНО: Разясняване на права по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ ………….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …………../17.08.2020 г., в което се интересувате относно възможността едновременно да работите по трудов договор в Германия и да сте собственик на фирма...

Решения на ВАС

Решение № 11086 от 14.08.2020 г. по адм. дело № 3738/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за данъчния период 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. ведно с лихва. Константна е практиката на Върховния административен съд, че провеждането на повторна ревизия за същи...

Решение № 11840 от 23.09.2020 г. по адм. дело № 5057/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДФЛ за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви. Подробно регламентираните правила в чл. 114, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК относно реда за продължаване на сроковете за извършване на ревизията и законово опреде...

Решение № 12058 от 29.09.2020 г. по адм. дело № 6936/2019 г.

Предмет на спора е декларирана сума за дължими вноски за здравно осигуряване, обвързана с направени авансови плащания през 2013 г., както и с вноски от 2014 г. Според ал. 3 на чл. 107 от ДОПК размерът на задължението по ал. 1 се съобщава на задължен...

Решение № 12162 от 01.10.2020 г. по адм. дело № 4697/2020 г.

Предмет на спора е установено допълнително задължение за данък по ЗДДС. При действието на чл. 115, ал. 1 от ЗДДС известието се издава към конкретна фактура. Известието е кредитно при намаляване на данъчната основа или разваляне на доставките - чл. 1...

Решение № 12283 от 06.10.2020 г. по адм. дело № 6589/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ, ДДС и вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ за данъчни периоди 2015 г., 2016 г. и 2017 г. ведно с лихви. В случая са установени неотчетени продажби на стоки, реализирани чрез ...

Решение № 12293 от 06.10.2020 г. по адм. дело № 2802/2020 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6 от ЗДДС по 17 фактури, издадени от ЕООД за данъчни периоди 11. и 12.2017 г. и 01.2018 г. Съгласно трайната ...

Решение № 12312 от 06.10.2020 г. по адм. дело № 6794/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения на едноличен търговец в частта за годишен и авансов данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ. От представените от „Еконт Експрес“ ООД разпечатки на товарителници, РКО и платежни документи е доказано, че л...

Решение № 12390 от 07.10.2020 г. по адм. дело № 4052/2020 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения по ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО ведно с прилежащите лихви. Ревизираното физическо лице е получавало в периода 2011 г. – 2016 г. парични суми в брой и пощенски записи от „Еконт експрес“ ЕООД при осъщес...

Решение № 7635 от 17.06.2020 г. по адм. дело № 2313/2020 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект: студио за татуировки, находящ се в гр. Слънчев бряг, за срок от 5 дни. В хода на извършена оперативна проверка на търговски обект са констатирани няколк...

Решение №12111 от 30.09.2020 г. по адм. дело № 2469/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ и ДОО, универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. ведно с лихва. Пра...

Решения на ВКС

Решение № 158 от 10.07.2018 г. по търг. дело № 2369/2017 г., I т.о.

Висящността на производство по индивидуално принудително изпълнение срещу учредени от трети лица в полза на несъстоятелния длъжник реални обезпечения, съставлява пречка по смисъла на чл. 735, ал. 2 ТЗ за прекратяване на производството но несъстоятелн...

Решение № 187 от 13.12.2018 г. по гр. дело № 1180/2018 г., IV г.о.

С факта на заплащане на дяловата вноска съдружникът става собственик на дружествен дял и направената първоначална вноска не подлежи на връщане на самостоятелно основание при прекратяване на участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност....

Решение № 265 от 01.08.2018 г. по т.д. № 2553/2017 г., II т.о.

Разпоредбата на чл. 735, ал. 2 ТЗ не е приложима при наличие на предпоставките на чл. 632, ал. 4 ТЗ за прекратяване на производството по несъстоятелност. Производството е по чл. 290 ГПК. С Определение № 140/02.03.2018 г., постановено по настоящото д...

Решения на СЕС

Решение от 16.11.2017 г. на СЕС по дело C308/16

ОТНОСНО: Облагане с ДДС на сделка по продажба на сграда, която е била използвана от собственика за собствени нужди и по която преди продажбата са били извършени работи по модернизация РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 16 ноември 2017 година „Преюдициал...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 72 до бр. 89 от 2020 г.

ДВ, бр. 72 от 14.8.2020 г. Министерски съвет Постановление № 202 от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от ...