Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 3 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 04-00-1 от 18.09.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи писмено запитване с вх. ……. от 11.09.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Със заповед на министъра на Министерство на образованието и науката (МОН), считано от...

№ 20-21-5 от 30.09.2020 г. Относно: Данъчно третиране на извършена услуга от българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-5 от 16.09.2020 г., препратено ни по компетентност от Дирекция ОДОП …. с техен изх. № 20-00-405#1/ 11.09.2020 г., относно данъчното третиране на извършени услуги от българско данъчно задължено ли...

№ 20-31-76 от 06.10.2020 г. Относно: Вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-31-76 от 23.09.2020 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …., офис ….. с техен изх. № 16144#1/ 18.09.2020 г., относно вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по...

№ 24-39-100 от 03.09.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …. в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), постъпило с вх. № 24-39-100 от 12.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…“ ЕАД желае да за...

№ 24-39-102 от 04.09.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …. в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), постъпило с вх. № 24-39-102 от 11.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Имате намерение да п...

№ 24-39-94 от 02.09.2020 г. Относно: Данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за PCR тестове за осигуряване на безопасна работа на служителите

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-94/27.07.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с обявената пандемия от COVID-19 и с...

№ 24-39-96 от 04.09.2020 г. Относно: Пренасяне на загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” при прекратяване на място на стопанска дейност (МСД)

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. №24-39-96/03.08.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През 2017 г. дружеството е реализирало: - Данъчна печалба от дейността си в Бълга...

№ 24-39-99 от 03.09.2020 г. Относно: Облагане по ЗДДФЛ доходите на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия

Във Ваше запитване, постъпило по електронната поща в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-99 от 06.08.2020 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……, е изложена следната фактическа обстановка: В качест...

№ М-26-А-373 от 24.09.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на осигурителното законодателство

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №м-26-А-373/27.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Ваша служителка е в трудово правоотношение и ползва неплатен отпуск над 60...

№ М-26-Б-513 от 28.09.2020 г. Относно: Дължими задължителни осигурителни вноски при незаконно уволнение

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-26-Б-513/14.09.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На 03.09.2019 г. сте връчили едномесечно предизвестие за прекратяване на тр...

Анотации

Завръщане на работа поради изтичане на отпуск по майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ми да се върна на работа март месец след майчинсво. Имам ли право да работя само редовна смяна , тъй като работата е на смени и се работи в събота и неделя? Трябва ли да имам работни дни, за да ...

Минимална работна заплата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Основната работна заплата по трудов договор или брутната работна заплата следва да се съобразява с МРЗ и съответно да не е по-ниска от нея? Минималната работна заплата (МРЗ) представлява най-ниската ча...

Неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Ако служител през 2021 г. желае да ползва неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2 от КТ, дните от него включват ли се в общия брой на 60-те дни неплатен отпуск по чл. 160 от КТ, които се признават за трудов и...

Ограничения при кандидатстване за държавен служител

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли някакви ограничения при кандидатстване за държавен служител? Какъв е минимумът изисквания? За да кандидатства един човек за държавен служител, определено трябва предварително да отгов...

Осигуряване на лице, упражняващо свободна професия

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице упражнява свободна професия. За периода 09-22 юли 2020 г. (10 работни дни) гражданинът не е работил, а е помагал на съпругата си с грижите за детето,...

Отразяване във ведомостите на работодателя времето, през което на служител е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража"

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как следва да бъде отразено във ведомостите на работодателя времето, през което на служител е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража"? Нарушение ли е ако в първия възможен момент служител...

Отчитане на сумираното изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През месец ноември 2020 г. със заповед от работодателя е въведено сумирано изчисляване на работното време за 5 месеца - от 11.2020 г. до 03.2021 г. вкл. Важи ли промяната на максималния период на сумиран...

Почивка съгласно чл.15, ал.2 от НРВПО за извършен извънреден труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Освен допълнително възнаграждение по чл.262, ал.1, т.2 от КТ, полага ли се почивка съгл. чл.15, ал.2 от НРВПО за извършен извънреден труд в един от почивните дни - събота при нормирано работно време (8 ...

Трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Във връзка с промените на чл.114 от КТ, изм. с ДВ. бр. 109 от 22.12.2020 г. и ограничението, което се въведе със създаването на нова ал. 2, съгласно която работникът или служителят може да сключи трудов ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 28 февруари 2021 г.

До 20-ти февруари: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти февруари: ЗДДФЛ 1. Внасяне ...

Държавен вестник в бр. 3 от 2021 г.

ДВ, бр. 87 от 9.10.2020 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранц...

Осигурителен календар за февруари 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 3/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 14 - 28 януари 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...