Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 6 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 20-31-82 от 03.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. 19.10.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което не е регистрирано по ЗДДС има предложение от физически лица от Вел...

№ 3-151 от 05.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания с оглед промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021г.

Според изложеното в запитването, дейността на „А“ ЕООД е свързана с изработката на 3D модели, изображения и видеа (с компютърен софтуер). Вече готовите графични материали, под формата на файлове, се изпращат на клиент „В“ GB ………….., компания, базиран...

№ 94-00-143 от 24.11.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице - регистрирано като упражняващо свободна професия

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. .., с вх. № ……………./09.11.2020 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че работите по трудово правоотношение и същевременно във връзка със сключен конс...

№ 96-00-258 от 22.10.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № …………. от 12.10.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Собственикът на предприятието на ЕТ е подал декларация за регистрация на само...

№ 96-00-270 от 25.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …., с вх. № 96-00-270/09.11.2020 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия - адвокат. Извъ...

№ 96-00-292 от 16.12.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № …………/02.12.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: В представляваното от Вас дружество има назначено по тр...

№ 96-00-304 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция ОДОП …. е постъпило от Вас запитване вх. № 96-00-304/21.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и осигурителното законодателство. Посочвате, че Ваш служител е бил освободен от работа чрез прекратяване на т...

Анотации

За времето на ползвания отпуск по майчинство, през което не се полага труд, няма основание да се предоставя отпуск за работа при ненормиран работен ден по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ

1. Основният ми отпуск е 28 дни, + 5 дни за ненормиран работен ден. От няколко години съм по майчинство и отпускът, който ми изчислява работодателят, е 28 дни всяка година, а не 33 дни. През месец март 2021 г. ми свършва отпускът по майчинство и полз...

Командироване на работник за повече от 18 месеца

Ако служител, командирован в България в рамките на предоставяне на услуги за 1 г. му бъде удължен (анексиран от командироващия работодател) срокът за командироване с още една година, а не с предвидения максимален срок за още 6 месеца, носят ли изпра...

Право на обезщетение от работодателя при пенсиониране

Работих като медицинска сестра в инфекциозно отделение към МБАЛ. Има ли право работодателят да изключи при изчисляване на обезщетението при пенсиониране допълнителното възнаграждение клинични пътеки и нощния труд от последното ми брутно трудово месеч...

Право на платен годишен отпуск на служител, който ползва неплатен отпуск по чл. 77, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба

Има ли право на платен годишен отпуск и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит служител, който ползва неплатен отпуск по чл. 77, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба за период от 15.08.2017 г. до 20.05.2021 г.? Според ...

Право на платен отпуск за ненормиран работен ден

Имаме служител, който е назначен на основание чл. 110 от КТ за 2 часа на длъжност старши специалист с работно време сутрин от 08 часа до 10 часа. Със същото лице е сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за длъжността портиер с ...

Размер на обезщетението от работодателя при пенсиониране

При работа чрез агенция за временна заетост, работник, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, има ли право на обезщетение по чл. 222 ал. 3. В случай, че през последните 11 години работникът е бил изпращан без прекъсване в едно и същ...

Ремонт и подобрение на нает актив

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество има договор за наем на сграда с фирма. Като условие за продължаване на наемния договор собственикът предлага да бъдат извършени ремонти за сметка на дружеството, к...

Смесена работна смяна

Работя на смени. Имаме смяна от девет часа (три нощни часа и шест дневни часа). Трябва ли да се превръщат нощните часове в дневни с коефициент 1,143? Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) нормалната продължителност на дневното работно вре...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2021 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

Държавен вестник в бр. 6 от 2021 г.

ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Решение за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеж...

Осигурителен календар за април 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 16 март 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...