Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2021 г.
Писма и указания

№ 20-31-82 от 03.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. 19.10.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което не е регистрирано по ЗДДС има предложение от физически лица от Великобритания и Норвегия, които ...

№ 3-151 от 05.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания с оглед промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021г.

Според изложеното в запитването, дейността на „А“ ЕООД е свързана с изработката на 3D модели, изображения и видеа (с компютърен софтуер). Вече готовите графични материали, под формата на файлове, се изпращат на клиент „В“ GB ………….., компания, базирана в Обединеното кралство Велик...

№ 94-00-143 от 24.11.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице - регистрирано като упражняващо свободна професия

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. .., с вх. № ……………./09.11.2020 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че работите по трудово правоотношение и същевременно във връзка със сключен консултантски договор сте се регис...

№ 96-00-258 от 22.10.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № …………. от 12.10.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Собственикът на предприятието на ЕТ е подал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (ОКд-5) за...

№ 96-00-270 от 25.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …., с вх. № 96-00-270/09.11.2020 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия - адвокат. Извършвате определена правна работ...

№ 96-00-292 от 16.12.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № …………/02.12.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: В представляваното от Вас дружество има назначено по трудово правоотношение едно лице...

№ 96-00-304 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция ОДОП …. е постъпило от Вас запитване вх. № 96-00-304/21.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и осигурителното законодателство. Посочвате, че Ваш служител е бил освободен от работа чрез прекратяване на трудовия договор на 23.04.2020 ...

Анотации

За времето на ползвания отпуск по майчинство, през което не се полага труд, няма основание да се предоставя отпуск за работа при ненормиран работен ден по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ

1. Основният ми отпуск е 28 дни, + 5 дни за ненормиран работен ден. От няколко години съм по майчинство и отпускът, който ми изчислява работодателят, е 28 дни всяка година, а не 33 дни. През месец март 2021 г. ми свършва отпускът по майчинство и ползвам отпуски от минали години. ...

Командироване на работник за повече от 18 месеца

Ако служител, командирован в България в рамките на предоставяне на услуги за 1 г. му бъде удължен (анексиран от командироващия работодател) срокът за командироване с още една година, а не с предвидения максимален срок за още 6 месеца, носят ли изпращащият работодател (съответно ...

Право на обезщетение от работодателя при пенсиониране

Работих като медицинска сестра в инфекциозно отделение към МБАЛ. Има ли право работодателят да изключи при изчисляване на обезщетението при пенсиониране допълнителното възнаграждение клинични пътеки и нощния труд от последното ми брутно трудово месечно възнаграждение? Съгласно р...

Право на платен годишен отпуск на служител, който ползва неплатен отпуск по чл. 77, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба

Има ли право на платен годишен отпуск и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит служител, който ползва неплатен отпуск по чл. 77, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба за период от 15.08.2017 г. до 20.05.2021 г.? Според чл. 77, ал. 1 от Закона за дип...

Право на платен отпуск за ненормиран работен ден

Имаме служител, който е назначен на основание чл. 110 от КТ за 2 часа на длъжност старши специалист с работно време сутрин от 08 часа до 10 часа. Със същото лице е сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за длъжността портиер с работно време от 10 часа до 16...

Размер на обезщетението от работодателя при пенсиониране

При работа чрез агенция за временна заетост, работник, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, има ли право на обезщетение по чл. 222 ал. 3. В случай, че през последните 11 години работникът е бил изпращан без прекъсване в едно и също предприятие-ползвател, но от...

Ремонт и подобрение на нает актив

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество има договор за наем на сграда с фирма. Като условие за продължаване на наемния договор собственикът предлага да бъдат извършени ремонти за сметка на дружеството, които да останат в полза на нае...

Смесена работна смяна

Работя на смени. Имаме смяна от девет часа (три нощни часа и шест дневни часа). Трябва ли да се превръщат нощните часове в дневни с коефициент 1,143? Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) нормалната продължителност на дневното работно време е до 8 часа, докато за рабо...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2021 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга...

Държавен вестник в бр. 6 от 2021 г.

ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Решение за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцият...

Осигурителен календар за април 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 16 март 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...

PDF версия на броя

Брой 6 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...