начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 31 декември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 23 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 24-39-139 от 13.09.2021 г. Относно: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по правоотношенията с членовете на одитен комитет по смисъла на § 1, т. 14а от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) в предприятие от обществен интерес

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ………. от …… г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице, дипломиран експерт-счетоводител и ре...

№ 24-39-88 от 25.10.2021 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на лице, навършило 18-годишна възраст, което учи за придобиване на средно образование в колеж в Италия

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез дирекция „Данъчно-осигурителна практика“ гр. …., е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №24-39-88/11.06.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В началото на 2019...

№ ЕП-04-03-23 от 15.07.2021 г. Относно: Предложение за промяна в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с намаляване на периода за възстановяването на здравноосигурителни права в условията на епидемична обстановка

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Министерство на здравеопазването, е постъпило Ваше писмо, прието с вх. № ЕП-04-03-23/29.06.2021 г., в което описвате следното: Считате, че е непосилно за загубилите здравноосигурит...

№ ЕП-04-19-917 от 01.09.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

Във Ваше писмено запитване, получено по електронната поща и заведено с вх. №ЕП-04-19-917 от 16.08.2021 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), желаете да бъде изразено становище дали се счита за държава „в чужбин...

№ М-24-36-35 от 16.07.2021 г. Относно: Преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх.№М-24-36-35/15.05.2021 г., отправено във връзка с проверка за установяване на факти и обстоятелства относно изпълнение на условията за преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6...

№ М-24-36-4 от 04.10.2021 г. Относно: Приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на храна и напитки от обект (тип кафе-сладкарница) със седящи места и маси и щанд за обслужване на клиенти

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……………. г. е заведено Ваше писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредбите на ЗДДС. В запитването е поставен въпрос във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01....

№ М-24-36-70 от 01.12.2020 г. Относно: Указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №…………..10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: С изменението на чл. 14, ал. 6 ЗМДТ (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.20...

№ М-94-В-819 от 12.07.2021 г. Относно: Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-94-В-819/23.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните...

Анотации

Амортизация на апартамент, отдаван под наем от физическо лице

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин отдава под наем свой собствен имот (апартамент) чрез интернет сайтове като Airbnb, booking и др. Апартаментът се наема за краткосрочен престой, като обикновено нае...

Заместване на държавен служител, излизащ в отпуск по майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В нашата администрация държавен служител излиза в отпуск по майчинство. Може ли друг служител по трудово правоотношение да бъде назначен на тази длъжност до завръщане на титуляря? Съгласно чл. 84, ал. 1...

Извънреден труд на държавен служител

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли и при държавните служители извънреден труд, както има по Кодекса на труда и какви са компенсациите при тях? Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без...

Период, за който се установява сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: „Периодът, за който се установява сумирано изчисляване на работното време“ припокрива ли се с периода на отчитане по чл. 9б от Наредбата за работното време, почивките и отпуските? Посочените две понятия ...

Сключване на трудов договор на основание чл. 114, ал. 1 от КТ, за работа през определени дни от месеца, като трудов договор за допълнителен труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е при сключване на трудов договор по чл. 114 от КТ за определени дни в месеца да бъде включено и основанието във връзка с чл. 110 или 111 с цел да се уточни, че договорът е допълнителен или ...

Социалната пенсия за инвалидност не е свързана с трудовата дейност и тя не се преизчислява за придобит трудов/осигурителен стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Взимам социална пенсия за инвалидност (80%). Започнах работа преди месец. Дали след определено време пенсията ми ще бъде преизчислена? Социалната пенсия за инвалидност не е свързана с трудовата дейност ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2021 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти декември: ЗДДФЛ 1. Внасяне ...

Държавен вестник в бр. 23 от 2021 г.

ДВ, бр. 55 от 2.7.2021 г. Министерски съвет Постановление № 206 от 29 юни 2021 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. Постановление № 207 от 29 юни 2021 г. за одобряване н...

Справочна информация бр. 23/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 ноември - 2 декември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...