Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 21, 23 - 29 май 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 23 - 29 май 2022 г.
Законодателство

Осигурителни аспекти при преустановяване на дейност на ЕТ и получени суми по граждански договор

Самоосигуряващо се лице - едноличен търговец, е извършвал дейност от м. януари до края на м. септември 2021 г., след което ЕТ е заличен от Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписванията(АВ). Подал е декларация обр. № 7 до ТД на НАП (в срок до 25 октомври), с която е заявил...

Държавен вестник

ДВ, бр. 35 от 10.5.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за предприемане на мерки във връзка с войната в Украйна. 2. Решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси (ДВ, бр. 111 от 2021 г.) и за промени в състава на комисията. 3. Решение за изменение на Решен...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при доставките на инвестиционно злато

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, чиято дейност не е свързана с търговия със злато купува златни кюлчета с цел инвестиция. Във фактурата доставчика не е начислил ДДС на основание чл. 160, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Фирмата получател начислява ДДС на основане чл. 82, ал. 4 от ЗДДС ...

Данъчно третиране на разходи за дарение

Юридическо лице, регистрирано по ДДС в България, осъществяващо бизнес в сферата на IT технологиите, желае да развива своята корпоративна социална отговорност - по-конкретно да популяризира спорта след младите хора в България. Желаем да отпуснем стипендия за подкрепа на бъдещата к...

Документална обоснованост за ползване на данъчно облекчение за дарение

Фирма прави дарение на манастир за ремонта му чрез банков превод. Манастирът издава документ от типа “разписка”, в която като текст е написано “Дарение за ремонт на манастира”. Други реквизити освен печата на манастира няма, а от него се чете само наименованието му. Банковият пре...

Облагане на инцидентно извършена посредническа услуга

Българско дружество изкупува дяловете на американско дружество. Българско физическо лице работи за фирмата и активно съдейства за продажбата, за което получава доста добро възнаграждение, което е извън заплатата по трудов договор. Има споразумение между трите страни за получаване...

Освободени доставки на застрахователни услуги

ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС, с основна дейност продажба на части за автомобили, има сключен договор със застрахователна компания за застрахователно посредничество. По силата на договора фирмата получава комисиона за сключените застраховки. 1. Извършените посреднически услуги уча...

Осигуряване на бременна, работеща по трудов договор и като свободна професия

Жена работи по трудов договор и е осигурена върху максималния осигурителен доход. Същевременно е регистрирана като свободна професия и е подала Окд5 за осигуряване на ниския процент - т.е. без осигуряване за ОЗМ. Сега за работата й като свободна професия не се внасят осигуровки и...

Отчитане на временни разлики

От 01.01.2021 г. е увеличен прагът на същественост на активите от 500 лв. на 700 лева за счетоводни цели. Активите, които не са напълно амортизирани към 01.01.2021 г., са отписани от САП на разход, но остават в ДАП до тяхното пълно амортизиране. Поради тази причина към 31.12.2021...

Превръщане на безсрочен договор в срочен

Служител работи по безсрочен трудов договор с 6-месечен срок на изпитване. Може ли с допълнително споразумение този договор да се превърне в срочен със срок една година, ако служителят не е подал писмено предложение по чл. 68, ал. 4 от КТ? Страните по трудовия договор могат с до...

Споделено финансиране

Българска фирма, регистрирана по ДДС, възнамерява да организира кампания за споделено финансиране на свой бизнес проект. Предприятието ще има задължение да върне получените суми от инвеститорите, но върху сумата няма да се дължи лихва. За сметка на това инвеститорите ще имат прав...

Справочник

Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването

Национална агенция за приходите Полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване (ДОО). Упражняването на съответната трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от ДОО социални рискове. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Коде...

Постановление № 69 от 5 май 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. Определя следните правила за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване: 1. з...

Справочна информация бр. 21/2022

Централни валутни курсове за периода 13.05. - 19.05.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 21 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...