Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 21, 23 - 29 май 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 23 - 29 май 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 21 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Осигурителни аспекти при преустановяване на дейност на ЕТ и получени суми по граждански договор

Самоосигуряващо се лице - едноличен търговец, е извършвал дейност от м. януари до края на м. септември 2021 г., след което ЕТ е заличен от Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписванията(АВ). Подал е декларация обр. № 7 до ТД на НАП (в срок до ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 35 от 10.5.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за предприемане на мерки във връзка с войната в Украйна. 2. Решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси (ДВ, бр. 111 от 2021 г.) и за промени в състава на комисията. 3....

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при доставките на инвестиционно злато

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, чиято дейност не е свързана с търговия със злато купува златни кюлчета с цел инвестиция. Във фактурата доставчика не е начислил ДДС на основание чл. 160, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Фирмата получател начислява ДДС на о...

Данъчно третиране на разходи за дарение

Юридическо лице, регистрирано по ДДС в България, осъществяващо бизнес в сферата на IT технологиите, желае да развива своята корпоративна социална отговорност - по-конкретно да популяризира спорта след младите хора в България. Желаем да отпуснем стипе...

Документална обоснованост за ползване на данъчно облекчение за дарение

Фирма прави дарение на манастир за ремонта му чрез банков превод. Манастирът издава документ от типа “разписка”, в която като текст е написано “Дарение за ремонт на манастира”. Други реквизити освен печата на манастира няма, а от него се чете само на...

Облагане на инцидентно извършена посредническа услуга

Българско дружество изкупува дяловете на американско дружество. Българско физическо лице работи за фирмата и активно съдейства за продажбата, за което получава доста добро възнаграждение, което е извън заплатата по трудов договор. Има споразумение ме...

Освободени доставки на застрахователни услуги

ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС, с основна дейност продажба на части за автомобили, има сключен договор със застрахователна компания за застрахователно посредничество. По силата на договора фирмата получава комисиона за сключените застраховки. 1. Извърш...

Осигуряване на бременна, работеща по трудов договор и като свободна професия

Жена работи по трудов договор и е осигурена върху максималния осигурителен доход. Същевременно е регистрирана като свободна професия и е подала Окд5 за осигуряване на ниския процент - т.е. без осигуряване за ОЗМ. Сега за работата й като свободна проф...

Отчитане на временни разлики

От 01.01.2021 г. е увеличен прагът на същественост на активите от 500 лв. на 700 лева за счетоводни цели. Активите, които не са напълно амортизирани към 01.01.2021 г., са отписани от САП на разход, но остават в ДАП до тяхното пълно амортизиране. Пора...

Превръщане на безсрочен договор в срочен

Служител работи по безсрочен трудов договор с 6-месечен срок на изпитване. Може ли с допълнително споразумение този договор да се превърне в срочен със срок една година, ако служителят не е подал писмено предложение по чл. 68, ал. 4 от КТ? Страните ...

Споделено финансиране

Българска фирма, регистрирана по ДДС, възнамерява да организира кампания за споделено финансиране на свой бизнес проект. Предприятието ще има задължение да върне получените суми от инвеститорите, но върху сумата няма да се дължи лихва. За сметка на т...

Справочник

Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването

Национална агенция за приходите Полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване (ДОО). Упражняването на съответната трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от ДОО социални рискове. ...

Постановление № 69 от 5 май 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. Определя следните правила за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона ...

Справочна информация бр. 21/2022

Централни валутни курсове за периода 13.05. - 19.05.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...