Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 11, 1 - 15 юни 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 11 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 182 от 07.03.2022 г. Относно: Здравноосигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

В запитването, излагате следната фактическа обстановка: Със Заповед на Кмета на Община =========== е прекратено трудовото правоотношение на г-жа ===========, считано от 24.03.2020 г. с основание чл.344, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ). С Решен...

№ 2-244 от 31.03.2022 г. Относно: Прилагане на данъчни закони

Като собственик на предприятието, имате нужда от закупуването и ползването на лек автомобил за представителни и управленски цели, в т.ч.: бизнес пътувания, срещи с контрагенти, други управленски функции. Въпросът Ви е: Как да бъде третирана доставкат...

№ 20-05-1 от 12.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 24 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при предоставяне на ваучери за храна

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 20-05-1/12.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя ваучери за храна в размер на 80 лв. ежемесечно като социална придобивка. ...

№ 20-28-85 от 12.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при предоставяне на ваучери за храна

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 20-28-85/12.04.2022 г. Поставени са следните въпроси: 1. Допустимо ли е ваучерите за храна да не се предоставят на служителите, намиращи се в дългосрочен отпуск (...

№ 26-Д-98 #2 от 23.03.2022 г. Относно: Искане за становище относно подаване на отчети по държави съгласно чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от ДОПК и по-конкретно прилагането им по отношение на Япония. Посочвате, че ….. е съставно предприятие, което е част от м...

№ 96-00-111 от 29.04.2022 г. Относно: Прилагане на редуцирана ставка 9% на данъка върху добавената стойност при доставка на топла храна, съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-111/29.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „……“ ЕООД е дружество с предмет на дейност приготвяне и предоставяне на топла храна. Регистри...

№ 96-00-67 от 06.04.2022 г. Относно: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-67 от 21.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството закупува офис стол чрез платформа Emag от фирма в Румъния. Към запи...

№ 96-00-90 от 08.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-90/08.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предмет на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в...

№ М-24-36-22#1 от 28.03.2022 г. Относно: Ваше писмено запитване относно облагането на доходи от управленски услуги, прехвърляне на акции, трудово правоотношение и прехвърляне на златни монети

Под горепосочения номер в ЦУ на НАП е получено Ваше писмено запитване, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП-……, относно приложението на конкретните СИДДО. В запитването и направените допълнителни уточнения в отговор на писмо на ОДОП-…… с изх. ...

Анотации

Ваучери за храна, осигурени от работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Фирмата ни предоставя ваучери за храна в момента на стойност 80 лв. Допустимо ли е да давам ваучери за храна на различна стойност на хора с различно отработено време. Коректно ли е хора на пълен работен ...

Възстановяване на ДДС при покупката на стоки от Великобритания

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството купува стоки от електронни платформи, базирани във Великобритания, като до края на 2020 г. тези доставки са третирани като вътреобщностни. Не отдавна дружеството...

Ликвидация на търговско дружество

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се осъществява ликвидацията на една фирма? Едно търговско дружество може да бъде прекратено по много различни причини. Това може да стане например, когато то бъде обявено в несъстоятелно...

Ползване на неплатен отпуск при втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е служител да работи по допълнителен трудов договор (по чл. 110 КТ или чл. 111 КТ във връзка с чл. 114 КТ) с осемчасова заетост, като за деня на допълнителна заетост по втория трудов договор...

Правила за установяване на ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл. 155, ал. 4 от КТ размерът на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни и съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ работника или служителя има право на допълнителен отпуск за ненорми...

Предоставяне на ваучери за храна и по време на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли да се предоставят ваучери за храна и по време на платен годишен отпуск и същите да се считат за социален разход? В запитването не уточнявате правното основание за предоставяне на ваучерите за хр...

Продължаване на работа от лице, придобила право на пенсия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Придобивам право на пенсия през юли месец. Ако не го упражня, а продължавам да работя, без да съм пенсионирана, има ли право работодателят да ме отстрани от работа или да ме накара да упражня правото си...

Ранно пенсиониране на работник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Искам да ползвам възможността за ранно пенсиониране по чл. 68 а, ал. 1 от КТ от 01.07.2022 г. Трябва ли да подам предизвестие към работодателя или мога да напусна без предизвестие от 01.07.22 г., като в...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2022 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС -за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период ...

Държавен вестник в бр. 11 от 2022 г.

ДВ, бр. 34 от 3.5.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование Закон за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване Министерски съвет Постановлен...

Справочна информация бр. 11/2022 г.

Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 май 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...