Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 11, 1 - 15 юни 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2022 г.
Писма и указания

№ 182 от 07.03.2022 г. Относно: Здравноосигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

В запитването, излагате следната фактическа обстановка: Със Заповед на Кмета на Община =========== е прекратено трудовото правоотношение на г-жа ===========, считано от 24.03.2020 г. с основание чл.344, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ). С Решение на № ------------, постанов...

№ 2-244 от 31.03.2022 г. Относно: Прилагане на данъчни закони

Като собственик на предприятието, имате нужда от закупуването и ползването на лек автомобил за представителни и управленски цели, в т.ч.: бизнес пътувания, срещи с контрагенти, други управленски функции. Въпросът Ви е: Как да бъде третирана доставката в съответствие с българското...

№ 20-05-1 от 12.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 24 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при предоставяне на ваучери за храна

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило запитване с вх. № 20-05-1/12.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя ваучери за храна в размер на 80 лв. ежемесечно като социална придобивка. Към настоящия момент ваучерите...

№ 20-28-85 от 12.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при предоставяне на ваучери за храна

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 20-28-85/12.04.2022 г. Поставени са следните въпроси: 1. Допустимо ли е ваучерите за храна да не се предоставят на служителите, намиращи се в дългосрочен отпуск (за бременност и раждане, отгле...

№ 26-Д-98 #2 от 23.03.2022 г. Относно: Искане за становище относно подаване на отчети по държави съгласно чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от ДОПК и по-конкретно прилагането им по отношение на Япония. Посочвате, че ….. е съставно предприятие, което е част от мултинационалната група от пред...

№ 96-00-111 от 29.04.2022 г. Относно: Прилагане на редуцирана ставка 9% на данъка върху добавената стойност при доставка на топла храна, съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-111/29.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „……“ ЕООД е дружество с предмет на дейност приготвяне и предоставяне на топла храна. Регистрирано е в Българската агенция п...

№ 96-00-67 от 06.04.2022 г. Относно: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-67 от 21.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството закупува офис стол чрез платформа Emag от фирма в Румъния. Към запитването са приложени две факту...

№ 96-00-90 от 08.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-90/08.04.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предмет на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или ...

№ М-24-36-22#1 от 28.03.2022 г. Относно: Ваше писмено запитване относно облагането на доходи от управленски услуги, прехвърляне на акции, трудово правоотношение и прехвърляне на златни монети

Под горепосочения номер в ЦУ на НАП е получено Ваше писмено запитване, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП-……, относно приложението на конкретните СИДДО. В запитването и направените допълнителни уточнения в отговор на писмо на ОДОП-…… с изх. №172-1/07.03.2022 г. и по елек...

Анотации

Ваучери за храна, осигурени от работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Фирмата ни предоставя ваучери за храна в момента на стойност 80 лв. Допустимо ли е да давам ваучери за храна на различна стойност на хора с различно отработено време. Коректно ли е хора на пълен работен ден да получат еднакви ваучери...

Възстановяване на ДДС при покупката на стоки от Великобритания

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството купува стоки от електронни платформи, базирани във Великобритания, като до края на 2020 г. тези доставки са третирани като вътреобщностни. Не отдавна дружеството е направило две поръчки през ...

Ликвидация на търговско дружество

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се осъществява ликвидацията на една фирма? Едно търговско дружество може да бъде прекратено по много различни причини. Това може да стане например, когато то бъде обявено в несъстоятелност. Или пък по решение на съда...

Ползване на неплатен отпуск при втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е служител да работи по допълнителен трудов договор (по чл. 110 КТ или чл. 111 КТ във връзка с чл. 114 КТ) с осемчасова заетост, като за деня на допълнителна заетост по втория трудов договор се ползва неплатен отпуск по ...

Правила за установяване на ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл. 155, ал. 4 от КТ размерът на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни и съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ работника или служителя има право на допълнителен отпуск за ненормиран работен ден не по-малко от...

Предоставяне на ваучери за храна и по време на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли да се предоставят ваучери за храна и по време на платен годишен отпуск и същите да се считат за социален разход? В запитването не уточнявате правното основание за предоставяне на ваучерите за храна. Ако ваучерите се предоста...

Продължаване на работа от лице, придобила право на пенсия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Придобивам право на пенсия през юли месец. Ако не го упражня, а продължавам да работя, без да съм пенсионирана, има ли право работодателят да ме отстрани от работа или да ме накара да упражня правото си на пенсия? От запитването пр...

Ранно пенсиониране на работник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Искам да ползвам възможността за ранно пенсиониране по чл. 68 а, ал. 1 от КТ от 01.07.2022 г. Трябва ли да подам предизвестие към работодателя или мога да напусна без предизвестие от 01.07.22 г., като в молбата за напускане напиша к...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2022 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС -за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец май 2022 г. До 25-ти юн...

Държавен вестник в бр. 11 от 2022 г.

ДВ, бр. 34 от 3.5.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование Закон за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване Министерски съвет Постановление № 63 от 26 април 2022 г. за...

Справочна информация бр. 11/2022 г.

Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 май 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията...

PDF версия на броя

Брой 11 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...