Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 42, 14 - 20 ноември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 14 - 20 ноември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 42 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Разпределение на авансов дивидент, или скрито разпределение на печалбата

1. Дефиниране на понятията “дивидент” и “скрито разпределение на печалбата” За участието си в капитала на местни юридически лица (МЮЛ) съответните участници (съдружници и акционери) получават доходи от дивиденти и ликвидационни дялове. Данъчното трет...

Министерски съвет

Министерският съвет одобри проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

Предлага се правна уредба, която да запълни празнотата в националното законодателство и да уреди производството по несъстоятелност на физическите лица в съответствие с обществените очаквания, изискванията на актовете на ЕС и особеностите на националн...

Правителството предлага на НС да одобри проект на Закон за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Със свое решение Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект на Закон за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряв...

Правителството прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

С предложените промени се решават ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно управление. Измененията са насочени към улеснения за гражданите и бизнеса, които значително ще намалят административната тежест и ще ускоря...

Държавен вестник

ДВ, бр. 80 от 7.10.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 308 от 3 октомври 2022 г. за приемане на Наредба за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отб...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

С изтичането на календарната 2022 година безспорно ще трябва да насочим нашето внимание към поредното годишно счетоводно приключване. Вярваме че за поредна година с настоящия материал ще подпомогнем работата на практикуващите счетоводители и съставит...

Документиране на продажба на МПС - лек автомобил, придобит от внос

МПС - лек автомобил е придобит от внос. Заведен е със стойността по МД+мита+разходи по доставка = 50 000 лв. Впоследствие са начислени и разходите за извършен ремонт - 4000 лв. Първата регистрация е 2004 г. Към момента е без регистрационни номера име...

Доставка на стоки по условията на DDP (доставено с платени мита)

Фирма А, със седалище в България и регистрирана по ЗЗДС, е поръчала от фирма Б, със седалище в България и регистрирана по ЗЗДС, стоки от Китай. Условието на доставката е DDP (доставено с платени мита) до склада на фирма А. На 26.09.2022 г. фирма А по...

Задължително установяване на сумирано работно време

Длъжен ли е работодателят да установи сумирано работно време, ако се налага да използва две смени по 12 часа? При приетата петдневна работна седмица нормалното работно време през деня е до 8 часа (до 40 часа седмично) и до 7 часа през нощта (до 35 ч...

Облагане доходите от производство на ел. енергия

Местно физическо лице, собственик на фотоволтаична система, произвежда и продава ел. енергия на енергоразпределително дружество. Като какъв приход трябва да се декларират приходите от произведената ел. енергия и какъв процент са нормативно признатите...

Общодостъпност на ваучерите за храна

Фирмата е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето. С решение на общото събрание на съдружниците и съответно със заповед на управителя е разпоредено да се дават...

Организация на счетоводното обслужване на неперсонифицирано дружество

Допустимо ли е член на обединение (неперсонифицирано дружество по ЗЗД) от юридически лица при разпределение на дейностите, извършвани от съдружниците в обединението, да поеме счетоводното обслужване на обединението? Съответният съдружник не е счет...

Осигуряване на съдружниците в търговски дружества

Във фирма “К.” ООД има двама съдружници, които участват с личен труд в дейността й. Основната дейност на фирмата е архитектурни услуги. Двамата съдружници са управители на фирмата и я представляват заедно и поотделно. Те са самоосигуряващи се лица къ...

Разходи за брак на материални запаси

Разходите за брак на цветя в цветарски магазин, преобразуват ли (увеличават) ли финансовия резултат? Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО разходите за брак на материални запаси не се признават за данъчни цели. Според ал. 3 от същия член има изключение от ...

Справочник

Справочна информация бр. 42/2022

Централни валутни курсове за периода 4 - 10.11.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...