Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 4 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 4 от 2023 г.
Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на консултантски услуги от българско дружество с получател - лице, установено извън територията на ЕС

На основание чл. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗДДС доставка н...

Какви са първите стъпки на работодателите в изпълнение на задълженията им по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

В следващите редове са синтезирани някои по-важни нови правила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, въвеждащ изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно ...

Облагаем доход на физически лица от покупко-продажби на криптовалути - указания, проблеми, противоречия

В действащото ни данъчно законодателство няма изрична правна уредба относно данъчното третиране на доходите и сделките с виртуални валути. Поради тяхната все още неизяснена икономическа същност и характеристики (очаква се те да бъдат изяснени и уредени правно през 2024 г. с норми...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2022 г.

I. Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО В годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010), за определянето на ДФР е предвидена част V.„Определяне на данъчния финансов резултат (ДФР) и дължимия корпоративен данък (КД)“. В настоящия материал са раз...

Въпроси и отговори от практиката

Граждански договор с лице, което е български гражданин, но пребивава в Германия

Въпрос: Във връзка с дейността ни трябва да наемем на граждански договор лице, което е български гражданин, но пребивава повече от 6 месеца в Германия (и съответно там се осигурява и плаща данъци). 1. Какви осигуровки и данъци трябва да му начислим и съответно заплатим към НАП? 2...

Данък върху доходите, получавани от отдаването под наем на собствена земеделска земя

Въпрос: Физическо лице, управител на търговско дружество, осигурено на договор за управление, притежава недвижими имоти, представляващи земеделски земи, закупени през последните десет години. Същото не е регистриран земеделски производител и не обработва земите, а ги отдава под н...

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на консултантски услуги от българско дружество с получател - лице, установено извън територията на ЕС

На основание чл. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗДДС доставка н...

Доставка с предмет отстъпено право на строеж, свързано със сграда

Въпрос: Клиент на нашата счетоводна кантора е дружество, което изгради фотоволтаична система за производство на ел. енергия, която ще ползва за собствени нужди и остатъка за продажба на „Енергопро“. Съоръжението е изградено върху покрива на сградата, в която дружеството упражняв...

Доставки, които възникват при оформянето на документи за сделки в условията на чл. 28 от ЗДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва дейност като митнически агент. При оформяне на документи за износ на български дружества, фактурите, които издава за извършените услуги на територията на България, подлежат на облагане с 20% ДДС или са със ставка 0% ДДС?...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана в БГ по ЗДДС, получава фактура/инвойс за извършена услуга от ДЗЛ за Норвегия, за проектиране и изработка на производствена технология. В инвойса няма начислен ДДС. Услугата е с място на изпълнение на територията на страната ни. За българското...

Кога почивката е част от работното време

Въпрос: Персоналът в заведение за хранене ползва обедна почивка от 30 мин, като в това време няма право да напуска обекта. Тези 30 мин. част ли са от дневното работно време на персонала? Отговор: Съгласно чл. 151, ал. 3 КТ в производствата с непрекъсваем процес на работа и в пре...

Облагане доходите от продажбата на авторски и лицензионни възнаграждения

Въпрос: Българско физическо лице заснема пейзажи като хоби и ги качва в онлайн платформа регистрирана в ЕС. Ако някой хареса снимките може да ги купи, онлайн платформата ще си удържи комисиона, а лицето ще получи по Paypal сметка неговата част. 1. Следва ли това лице да има регис...

Облагане на доставките на услуги по настаняване с место­изпълнение на територията на страната, предоставяно в хотели и подобни заведения

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС по чл. 96, ал. 1, извършва хотелиерска дейност, като отдава под наем апартамент за нощувки за краткосрочно настаняване, както и стаи за гости в туристически комплекс. За апартамента дружеството притежава Удостоверение за регистраци...

Облагане с ДДС доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна

Въпрос: Фирма производител търгува основно с клиенти от Европейския съюз и има износ към трети страни. След излизането на Великобритания (наш основен клиент) от Европейския съюз имаме проблем с износа, т.е. изпращаме стоката с митническа декларация, фактура/инвойс - като във фак...

Определянето на кода по НКПД

Въпрос: Фирма „Х“ с дейност заведение за бързо хранене е открита през 2022 г. Назначен е готвач на 4 ч. и предстои назначаване на още едно лице на 8 ч., но при назначаването съм го сложила в НКПД група 5620 Готвачи и при въвеждане на другото лице виждам, че за готвачите има друг ...

Осигуряване на български гражданин, назначен на работа по договор съгласно индийското трудово законодателство

Въпрос: От 01.01.2022 г. български гражданин е назначен на работа по сключен съгласно индийското трудово законодателство договор с компания със седалище в Мумбай. Трудовите задължения се изпълняват на територията на Република България. Лицето не е осигурено на друго основание в Б...

Особености при договори за управление и контрол

Въпрос: 1. Вписан е управител на действащо дружество (без определено възнаграждение), което е външно лице, може ли да управлява без възнаграждение и съответно да не се осигурява? 2. Управител и собственик на действащо дружество, без определено възнаграждение по ДУК, следва ли да ...

Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице

Въпрос: През 2022 г. физическо лице е извършвало дейност като самоосигуряващо се лице – застрахователен агент, за периода 01.01.2022 г. - 30.04.2022 г. и има облагаем доход по чл. 29 от ЗДДФЛ за 4-те месеца в размер на 12 000 лв., който ще декларира в Приложение № 3 (с код 306) н...

Праг на регистрация по ЗДДС от 1.01.2023 г.

Въпрос: Лице натрупва оборот от 51 000 лв. за периода м. 01 - м.12.2022 г. Задължено ли е да се регистрира по ЗДДС до 07.01.2023 година с оглед на новия праг на регистрация от 100 000 лв. от 01.01.2023 г.? Отговор: Предвид поставения въпрос и изложената фактическа обстановка ще...

Прекратяване на трудов договор с недисциплиниран служител

Въпрос: Служител на длъжност „Козметичен консултант“ на постоянен трудов договор с място на работа три магазина за козметика, които посещава по график. И в трите магазина тя влиза в конфликт с управителите и съответно те отказват тя повече да работи там. В момента няма къде да бъ...

Протоколи по чл. 117 за услуги, предоставени от онлайн платформа

Въпрос: Дружество, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, се регистрира през декември на друго основание - чл. 100 от ЗДДС. Може ли протоколите по чл. 117 за услуги предоставени от ФБ да се отразят в дневниците за декември, а не през ноември, когато са издадени инвойсите? Отговор: Общ...

Писма и указания

№ 24-39-147 от 10.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на договор за наем на активи и договор за преотдаване на същите

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило писмено запитване, препратеното по компетентност, с вх. № 24-39-147/11.08.2022 г., в което e изложена следната фактическа обстановка: „К….. БЪЛГАРИЯ” ЕООД (К….., Дружеството) прилага като счетоводна база Межд...

№ ЕП-04-19-1234#2 от 21.12.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 9 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.)

С § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, в сила от 08.10.2022 г., (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.) е въведена задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г. за дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата...

№ М-94-А-970#1 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия

Във Ваше запитване, посочвате, че гражданин на Германия желае да осъществява бизнес в България, като за целта ще регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), със седалище и адрес на управление в страната, на което той ще е едноличен собственик и управител. Инте...

Решения на ВАС

Решение № 11311 от 08.12.2022 г. по адм. дело № 11738/2021 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС с лихви вследствие преквалифициране на декларираните от дружеството електронни съобщителни услуги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава към Retn LTD, като услуга с място на изпълнение на територия...

Решение № 11314 от 08.12.2022 г. по адм. дело № 2482/2022 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит за 11.2017 г. и определен ДДС за внасяне за 12.2017 г. със съответните лихви, резултат от начислен ДДС по ВОД с получател физическо лице от Република Чехия. Съобразно нормите на Директива 2006/112/ЕО и приложимата практика на Съда на ...

Решение № 11323 от 08.12.2022 г. по адм. дело № 2185/2022 г.

Предмет на спора са отказано приемането на декларирана митническа стойност на стока „лимонена киселина монохидрат – 2000 торби х 25 кг нето тегло CAS N 5949-29-1, 2000 колета, 50400 кг бруто тегло, код по ТАРИК 2918140090, допълнителен код по ТАРИК А999“, определена нова митничес...

Решение № 11327 от 08.12.2022 г. по адм. дело № 2820/2022 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит за 04.2020 г. Според националния данъчен закон и постоянната практика на СЕС по тълкуване на чл. 167, чл. 168 и чл. 178 от Директива 2006/112/ЕО, възникването и надлежното упражняване на правото на приспадане на данъчен креди...

Решение № 11389 от 09.12.2022 г. по адм. дело № 1901/2022 г.

Предмет на спора е отказано прихващане и/или възстановяване, тъй като дружеството няма суми, подлежащи на възстановяване. Обстоятелството, че в последствие дружеството е направило самостоятелно искане за произнасяне единствено относно наличието на лихви за забава, не освобождава...

Решение № 11416 от 12.12.2022 г. по адм. дело № 697/2022 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на платен ДДС. Многократно в решенията си СЕС и ВАС сочат, че реалността на доставката е фактически въпрос. Съдът следва да прецени конкретните факти, въз основа на които ревизираното лице се стреми да докаже извършването на дост...

Решение № 11471 от 13.12.2022 г. по адм. дело № 6099/2022 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС с лихви, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди 05.2019 г. и от 01.08.2019 г. до 21.12.2019 г. по издадени фактури от различни дружества. Отказът да се признае право на данъ...

Решение № 11476 от 13.12.2022 г. по адм. дело № 6062/2022 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит. Актът за прекратяване на регистрацията на дружеството по ЗДДС е издаден служебно на основанията по чл. 176, т. 1, 3 и 5 ЗДДС, съобразно който компетентен орган по ...

Решение № 11495 от 13.12.2022 г. по адм. дело № 2230/2022 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчни периоди 08., 09. и 11.2018 г., ведно с лихва, в резултат на отказано право на данъчен кредит по конкретно индивидуализирани фактури. Практиката на СЕС е категорична и това е изразено например в т. 29 - т. ...

Решение № 11580 от 14.12.2022 г. по адм. дело № 7615/2019 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорността по чл. 177 ЗДДС по доставки от ЕООД за внасяне на данък в определен размер ведно с лихва за забава. Съгласно чл. 177, ал. 1 ЗДДС, регистрирано лице, получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен данък от друго лице, ...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 3 от 2.12.2021 г. на ВКС по т. д. № 3/2019 г., ОСГК

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на ВКС от 29.10.2019 г. по предложение на състав на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: „Откога тече двуседмичният срок за явяване на работа по чл. 345, ал. 1 КТ – само от получаване на нарочно...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 139, 140 и 141 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 13 до бр. 15 от 2023 г.

ДВ, бр. 13 от 7.2.2023 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд Декларация във връзка с ескалиращите...

PDF версия на броя

Брой 4 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...