Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2023 > бр. 15, 1 - 15 август 2023 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2023 г.
Писма и указания

№ 3-830 от 20.06.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство от физическо лице, което действа в качеството на работодател и осигурител, съответно осигуряващ

Според изложеното в запитването физическо лице е майка на две деца, които не посещават детски заведения. Желае да наемете на работа майка си на трудов договор като детегледачка на 8 часа на ден, 5 дни в седмицата. Физическото лице има доход само от трудово правоотношение. Във вр...

№ 94-00-66 от 10.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-66/10.05.2023 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2022 г. Вие и брат Ви получавате като дарение от баща Ви и леля Ви четири съседни по...

№ 94-00-68 от 11.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-68/11.05.2023 г. Допълнително по телефон е уточнено, че поставяте въпроси от името на Вашата майка. С писмо вх. № 94-00-68#1/23.05.2023 г. представяте и пълномощно. Излагате следната ф...

№ 94-Н-361 от 19.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009)

Във Ваше писмо, с вх. №…… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: От м. февруари 2020 г. преподавате уроци онлайн във Франция и от тогава и до момента плащате осигурителни вноски като самоосигуряващо се...

№ М-24-36-90 от 25.05.2023 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на подобрение на недвижим имот, извършено от концесионер, при прекратяване на договора за концесия и връщане на актива с подобренията

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-90/28.11.2022 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: На 25.01.2005 г. едноличен търговец сключва договор с община за предоставяне на концесия върху обект, пре...

№ М-24-39-208 от 28.04.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-24-39-208 e изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с основен предмет на дейност - придобиване, изграждане, притежаване и експлоатиране на и...

Анотации

Допълнителни разходи за храна на шофьори

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно наредбата за командировки:“ Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) Не се считат командировани лицата, които: 1. извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади,...

Осигуряване и данъчно облагане на лице, извършващо стопанска дейност като свободна професия

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на зъболекарски кабинет не работи лично, а дейността се извършва от наети на трудов договор хора. Собственикът не извършва трудова дейност в зъболекарския кабинет. Но при проверка на НОИ на со...

Ползване на платен годишен отпуск след майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За да си актуализирам заплатата след майчинство, се върнах на работа за 10 работни дни според КТ. Но децата ми се разболяха и след отработени 6 дни се наложи да изляза в болничен. След приключване на болничния, обаче, искат от мен да...

Прекратяване на трудов договор на заместник по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител е в продължителен отпуск по болест. На неговото място е назначен заместник по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Титулярят решава да си ползва полагаем платен годишен отпуск веднага след изтичането на болничните. Трябва ли да освобо...

Условия за извършване на работата от разстояние

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. При смесен режим на работа - от офиса и от разстояние, необходимо ли е всеки адрес за работа от разстояние да се декларира пред работодателя и каква би била възможната санкция, ако има такова задължение, но не се прави от работник...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2023 г.

До 20-и август: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос/вътресъюзен износ , съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец юли 2023 г. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне...

Държавен вестник в бр. 15 от 2023 г.

ДВ, бр. 64 от 26.7.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози Министерство на здравеопазването Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 2022 г. за здравнит...

Осигурителен календар за м. август 2023 г.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 август - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени пре...

Промени в електронната услуга „Подаване на стандартизиран одиторски файл"

Национална агенция за приходите Във връзка с оптимизиране на функционалностите при подаване на стандартизиран одиторски файл в големи размери и извършване на корекции, считано от 17.08.2023 г. се променя процесът по приемане и обработка на стандартизирания одиторски файл. След п...

Справочна информация бр. 15/2023 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19.07. - 3.08.2023 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 15 на Главен счетоводител от 2023 г.

[[table_1]]...