Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 9 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 9 от 2023 г.
Закони и правителствени актове

Промени в ЗДДС и ППЗДДС относно намаляване на ДДС по несъбираеми вземания за неплатени фактури (ВИДЕО СЕМИНАР)

Дата: 28 септември 2023 г. Програма: • Условия, които трябва да са изпълнени, за да се намали начисленият ДДС по неплатени фактури. • Обстоятелства, които класифицират вземането като несъбираемо. • Издаване на кредитно известие при несъбираемо вземане за намаляване на ДДС, кога...

Коментар на експерта

Дружествата с променлив капитал по Търговския закон

С последните изменения и допълнения на ТЗ (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.), в сила считано от 4.08.2023 г., беше въведена съвършено нова правноорганизационна форма на търговско дружество – дружество с променлив капитал или „ДПК“. В списъка по чл. 64, ал. 1 ТЗ беше създадена нов...

Законът за бюджета на ДОО за 2023 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. е обнародван в ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г., и е в сила от 01.08.2023 г. В разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2023 г. са заложени следните политики по приходите и разходит...

Новият стандарт МСФО 17 Застрахователни договори

От 01.01.2023 г. влезе в сила новият стандарт МСФО 17 Застрахователни договори. Той замени МСФО 4 Застрахователни договори. МСФО 17 бе публикуван от СМСС на 18.05.2017 г. и бе приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2021/2036 от 19 ноември 2021 г. (Официален вестник, б...

Промени със ЗДБРБ за 2023 в Закона за ограничаване на плащанията в брой във връзка с изплащане на трудови възнаграждения и дивиденти

С параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са направени промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), като включително e направена препратка към дефиницията за „дивидент“ по смисъла на пар....

Промените в ЗДДС и в задълженията на регистрираните по закона лица, направени със Закона за държавния бюджет за 2023 г.

В бр. 66 на „Държавен вестник“ от 1 август 2023 г. е обнародван Законът за държавния бюджет за 2023 г., с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на който са направени изменения и допълнения в ДОПК и КТ, както и в много други закони, в т.ч. ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ, ЗАДС и др. ...

Въпроси и отговори от практиката

Бракуване на материални запаси чрез предаване за скрап

Въпрос: Фирма е с основен предмет на дейност търговия на едро с ВИК части. Дейността се извършва вече 20 години и към днешна дата вървим към финализиране на дейността. Част от стоките са придобити като ВОП, и то преди повече от 10 години. Тези стоки са непродаваеми, защото е пром...

Данъчни аспекти при обезщетение за вреди при пропуснати ползи и претърпени загуби

Въпрос: Дружество А и дружество Б са сключили договор за транспортни услуги и спедиторска дейност, осъществявани извън България. За целта дружество А е издало фактура за продажба, която и двете дружества са осчетоводили в съответните регистри. След осчетоводяването на фактурата в...

Данъчни аспекти при учредено право на строеж

Въпрос: На 09.06.2021 г., ЕТ учредява в полза на дружество А ЕООД, възмездно, срочно право на ползване за срок от 10 години, по описаните недвижими имоти: поземлен имот, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ниско застрояване (до 10 m), образуващ...

Данъчно третиране на покупка на лодка в Гърция от българска фирма

Въпрос: Какво е данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС, ЗКПО и ЗМДТ на покупка на лодка в Гърция от българска фирма, регистрирана по ЗДДС, която ще се използва за дейността на фирмата в Гърция и няма да идва в България? Отговор: Обект на запитването е данъчното третиране по...

Документиране на взаимоотношения между физическо лице – наемодател, и предприятие – наемател

Въпрос: Фирма „Х“ е наемател. Наемодателят е физическо лице. Сключен е договор за наем, в който е цитирано че всички разходи като ел. енергия, вода, такси са за сметка на наемателя. Всеки месец наемателят плаща изразходваната ел. енергия на наемодателя и получава фактура за ток, ...

Използване на личен автомобил за фирмени нужди

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, ползва лек автомобил на основание договор за наем с физическо лице, което е служител във фирмата. Автомобилът се ползва като заместващ, докато фирменият се от ремонтира. Дейността на дружеството е търговия с ел. материали – разнос и зареждане ...

Изчисляване на обезщетения на лице, работило за чуждестранна фирма

Въпрос: Физическо лице, български гражданин, постоянно живее и работи в България, с непрекъснат трудов и осигурителен стаж, освободен е от работа в началото на месец януари 2023 г. От 09.01.2023 г. до 14.04.2023 г. включително работи в Ирландия за ирландска фирма, с признати осиг...

Командироване на служител, работещ на два трудови договора

Въпрос: Лице е назначено по два ТД към един работодател, като основният ТД е на 4 часа към бюджетната структура, а вторият е на 8 ч. към проект към ДГ, финансирането на който не е от бюджета на детската градина. Възможно ли е лицето да бъде командировано само по проекта, а към де...

Облагане на предоставени онлайн софтуерни услуги

Въпрос: Българско ЕООД (самоосигуряващо се лице) сключва договор с компания от САЩ за предоставяне на онлайн софтуерни услуги. За услугата ще се плаща всеки месец, тоест извършваме услуга, която ще се ползва в САЩ. Трябва ли да се регистрира по ДДС при достигане на облагаемия обо...

Облагане на услуга, свързана с поддръжка на имот

Въпрос: Румънска фирма, регистрирана по ДДС в Румъния, е собственик на недвижим имот в България. Предстои издаване на фактура за поддръжка на имота от българска фирма, регистрирана по ДДС в България, към румънската фирма, собственик на имота. Следва ли във фактурата българската ф...

Отчитане на разпределени дивиденти

Въпрос: Фирма A e собственик на 100% от капитала на фирма Б. И двете фирми са местни ЮЛ. Фирма Б взема решение да разпредели дивидент на фирма А за сметка на натрупаната неразпределена печалба. Какви данъци се дължат при фирма А и при фирма Б? Дивидентът при получаващия (фирма А)...

Отчитане на финансиране, свързано със закупуване на свине майки

Въпрос: Фирмата ни закупува свине майки, които ще бъдат финансирани от ДФЗ на 100%. Как би следвало да се отчита финансирането, което ще получим, имайки предвид че майките не се амортизират, а се отчитат по себестойност? Отговор: Тъй като във въпроса се поставя твърдение, което ...

Парично обезщетение за бременност и раждане на лице, работещо по ТД и като свободна професия

Въпрос: Българско физическо лице работи по трудов договор и е осигурявано по ТД на максимален осигурителен доход. Освен това лицето е регистрирано като свободна професия и е подадена Окд5 за осигуряване за всички осигурителни рискове. Всеки месец за работата като свободна професи...

Пенсиониране на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Самоосигуряващо се лице - мъж - едноличен търговец към 29.06.2022 година е навършил възраст за пенсиониране, но няма необходимият стаж от 39 години и 2 месеца - липсват 1 година и 1 месец. Лицето желае да получава пълният размер на пенсията и по тази причина продължава да...

Приложение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, сключена между РБългария и САЩ

Въпрос: Дружеството ни закупува с цел препродажба стандартен софтуер/лицензии и последващи годишни абонаменти от трета страна (САЩ). Имаме подписан дистрибуторски договор с американската фирма. Клиенти ни са български фирми. В платформата на доставчика - американската фирма, всяк...

Разходи за пътуване и престой на физически лица

Въпрос: Основната дейност на дружеството е търговия на дребно с компютри и компютърни компоненти. В хода на дейността се налага да бъдат командировани служители по трудов договор в други населени места с цел изпълнение на служебните си задължения. 1. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Нар...

Разходите за таксиметрови услуги не могат да бъдат третирани като разходи в натура по смисъла на пар. 1, т. 83 от ДР на ЗКПО

Въпрос: Българско дружество, в което има назначени по трудов договор лица, работещи на смени, включително и нощни смени, е сключило договор с доставчик – дружество, предоставящо таксиметрови услуги - за ползване на таксиметров превоз от служителите си за нощните часове, в които н...

Увеличаване на капитала на дружество

Въпрос: Фирмата е с регистриран и внесен капитал от 5 хил. лв. Има натрупана неразпределена печалба в размер на 300 хил. лв. С не разпределената печалба искаме да увеличим капитала на фирмата. Можем ли директно да увеличим капитала на фирмата с неразпределената печалба, без да ра...

Писма и указания

№ 20-00-100 от 02.08.2023 r. ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66, 01.08.2023 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66, 01.08.2023 г.)

Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: 1. Закон за бюджета на държавното обще...

№ 3-560 от 20.04.2023 г. ОТНОСНО: Счетоводно отчитане на търговията с акции

Според изложеното в запитването дружество има намерение да извършва търговия с акции на регулирани пазари на ЕС и акции, търгувани на регулирани пазари в САЩ и други страни. Във връзка с това поставя въпроса за счетоводното отчитане на търговията с акции. Съгласно чл. 22, т. 8 от...

№ 94-Б-104 от 18.05.2023 г. ОТНОСНО: Възможност за използване на игрален софтуер за обмен на виртуални активи срещу реални пари в игрално казино

В Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено Ваше писмено запитване с вх. рег. № 94-Б-104/27.03.2023 г., в което излагате следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас дружество е регистрирано в публичния регистър на Българска нар...

№ М-24-39-63 от 15.05.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

Във Ваше писмо, постъпило с вх. № … г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Служителите на „…“ АД и филиалите му („…“ ЕАД, „…“ ЕАД и „…“ АД) получават право да закупят акции на … SA Белгия по пазар...

Решения на ВАС

Решение № 4588 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8279/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ДДС в резултат на непризнато право на данъчен кредит за данъчен период 01.2020 г. ведно с лихви. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществява...

Решение № 4606 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8284/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за забава за данъчен период 02.2017 г. – 10.2018 г. Към 31.12.2016 г. ревизираният субект е достигнал задължителния оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС и е бил длъжен да подаде заявление за регистрация в срок до 14...

Решение № 4614 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8833/2022 г.

Предмет на спора e отказано възстановяване на ДДС за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., претендиран по реда на Наредба № Н-9/16.12.2009 г. Правилата за упражняване на правото на възстановяване по чл. 170 от Директива 2006/112/ЕО са хармонизирани на общностно ниво с прием...

Решение № 4616 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8264/2022 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди 04. и 05.2020 г. по фактури за авансови плащания, както и установени задължения за ДДС на основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС за данъчен период 10.2020 г. АССГ не е формирал самостоятелни фактически из...

Решение № 4624 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 7410/2022 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС за данъчен период 12.2016 г. и лихви за забава. Съгласно чл. 25, ал. 7 ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получ...

Решение № 4626 от 02.05.2023 г. по адм. дело № 8769/2022 г.

Предмет на спора е установена отговорност за задълженията на ЕООД – главница и лихви, за корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г. и главница и лихви за забава за ДДС за периодите от 01.01.2016 г. до 30.11.2018 г. Наличието на данни за активиране на електронните препратки на съобщ...

Решение № 4684 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 9000/2022 г.

Предмет на спора е доначислен данък добавена стойност за данъчен период 05.2020 г., произтичащ от деклариран ВОД. Съгласно чл. 7 ал. 1 ЗДДС, съдебната практика и практиката на СЕС, за да се приеме, че е налице ВОД, тя следва да е възмездна, стоката да е изпратена или транспортир...

Решение № 4709 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 7062/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО и съответните лихви за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г., както и задължения по ЗДДС и лихви за данъчни периоди от 09.2010 г. до 04.2013 г. Съгласно чл. 171, ал. 2 ДОПК (в приложимата по време редакция от ДВ, бр. 105/2...

Решение № 4711 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 7594/2022 г.

Предмет на спора е определено задължение за ДДС при внос по смисъла на чл. 16, ал. 1 ЗДДС на автомобили, декларирани с пет митнически декларации ведно с лихви. Съгласно нормата на чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗДДС, данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена съ...

Решение № 4714 от 03.05.2023 г. по адм. дело № 9979/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди от 07. и 08.2019 г. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС, две са основните материалноправни предпоставки за надлежното уп...

Решения на ВКС

Решение № 4 от 7.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 2285/2021 г., IV г.о., ГК

Преценката за това дали длъжността е ръководна по смисъла на чл. 328, ал. 2 КТ и § 1, т. 3 ДР КТ, когато случаят се отнася и до „други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес“, изисква съдът да анализира съвкупно задълженията на уволнения - по длъжностната хар...

Решение № 60233 от 4.04.2022 г. на ВКС по гр. д. № 724/2021 г., IV г. о.

По време на ползвания неплатен служебен отпуск, общинският съветник не полага труд по същинско трудово правоотношение с общината. Касационно обжалване е допуснато по материалноправния въпрос „относно характера на правоотношението възникващо при избор на общински съветник“. С обж...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2023 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 127, 128 и 129 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 57 до бр. 64 от 2023 г.

ДВ, бр. 57 от 4.7.2023 г. Министерство на транспорта и съобщенията Единадесети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз Трети допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз Министерство на вътрешните работи Инструкция № 8121з-976 от 27 юни...

PDF версия на броя

Брой 9 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...