Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 30, 1 - 7 септември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 1 - 7 септември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 30/2014 г.

ДВ, бр. 60 от 22.07.2014 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Правителството прие Постановление № 207 от 18.07.2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Министерството на...

Пенсии за инвалидност

Когато лицата са загубили напълно или частично работоспособността си, имат право на пенсия за инвалидност. Едно от условията за получаване на такава пенсия е процентът на трайно намалена работоспособност и степен на увреждане да е 50 и над 50 на сто....

Въпроси и отговори

Внос на стока в държава - членка на ЕС

На българско дружество, регистрирано по ЗДДС, предстои да закупи стока от Израел, която ще бъде препродадена в Италия директно, т.е. без доставката й да влиза в България. Дружеството не е регистрирано за целите на облагането с ДДС в Италия. Какви мит...

Данъчно третиране на услуга

Купуваме от полска фирма предаватели, които слагаме на защитени видове птици, т.е. птиците летят свободно, а предавателите изпращат координатите на  полетите им под формата SMS съобщения до сървър на тази полска фирма. От своя страна полската фирма н...

Едностранно увеличение на заплатата от работодателя

При едностранно увеличение на заплатата от страна на работодателя задължително ли е това да се оформи с допълнително споразумение? Съгласно чл. 118, ал. 3 от КТ работодателят има право по своя преценка едностранно да увеличава трудовото възнагражден...

Заличаване на дисциплинарно наказание

За пропуски в работата ми ме наказаха с предупреждение за уволнение. Няма да обжалвам наказанието, защото бях виновен. Интересува ме обаче това наказание влече ли някакви имуществени последици, а също ще бъде ли заличено някога от трудовото ми досие?...

Коригиране на обезщетението за неизползван отпуск

При изчисляване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ следва ли среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 КТ да се коригира с коефициента, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дн...

Отпуск по време на предизвестие за уволнение

Служителка е подала предизвестие за прекратяване на трудовия договор и иска за последните 3 дни от предизвестието да ползва платен годишен отпуск. Има ли право на това? През времето на предизвестието трудовото правоотношение си продължава, не се пре...

Почасово ползване на годишната отпуска

Има ли служител право да ползва платената си годишна отпуска почасово? Например 8 часа отсъствие от работа в различни дни да се смятат за 1 ден платен отпуск? Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда размерът на основния платен годишен отпуск е н...

Счетоводна грешка

Допусната е счетоводна грешка през 2013 г. Не е приспаднат аванс на стойност 8094 лв., който е приспаднат във фактурата, вследствие на това приходите (продукцията) са въведени със занижена стойност (8094) и остава задължение (аванс), който не е закри...

В пресата за вас

Данъчни постоянни и временни разлики

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма “Х” има разлика между счетоводната и данъчната амортизация, тъй като през 2013 г. част от активите не са били използвани. При попълване на ГДД в клетка ...

Данъчно третиране на прехвърлянето на вземане от кредитор на трето лице

За “Експертис” Али Вейсел, регистриран одитор, разглежда казуса: Дружество “А” има вземане от дружество “Б”. “А” прехвърля/цесира цялото вземане на трето лице на по-ниска сума (под сумата на вземането). Това би ли довело до данъчна тежест при дружес...

Започна приемът по схемата de minimis за памукопроизводители

В бр. 162 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с приема по схемата de minimis за памукопроизводители. Документите ще се подават от 25 август до 30 септември 2014 г. в областните дирекции на ДФ “Земеделие” по постоянен адрес на ф...

Принципи на Митническия кодекс на съюза

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветелин Мадански, гл. секретар на Агенция “Митници”, и Ирена Ставрева, държавен експерт в Митница - Варна, коментират принципите на новия Митнически кодекс на съюза. С новия кодекс се въвежда...

Резюме на МСС 41 Земеделие

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Бисер Райнов, преподавател във ВУЗФ, коментира МСС 41 Земеделие. Цел на стандарта е да установи принципите за счетоводно отчитане на селскостопанската дейност. Тази дейност представлява управление н...

Следва ли съставителят на ГФО да е в правоотношение с дружеството, чийто отчет подписва

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Работя по договор като счетоводител в ЕТ (съпруга съм на собственика). От 01.11.2013 г. съм пенсионирана по болест за 1 година - до 30.10.2014 г. Може ли да...

Третиране на разходите за нощувки на работниците по ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Българска фирма наема на срочни трудови договори (до завършване на определена работа) граждани на Европейския съюз. Работата се извършва на територията на България. Българск...

Справочник

ДДС при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

Национална агенция за приходите Специалният ред за начисляване на ДДС при инвестиционни проекти (Глава двадесета на ЗДДС) дава право на вносителя (при наличие на разрешение) сам да начисли данъка при вноса на стоки (с изключение на акцизни), по спис...

Относно Решение № 11 от 10 юли 2014 г. на Конституционния съд, касаещо разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците

Писмо № 91-00-84/05.08.2014 г. на МОСВ Относно: Решение № 11 от 10 юли 2014 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 2/2013 г., касаещо разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците Съгласно изискванията на чл. 39, ал....

Селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация

Информираме ви, че от 07.08.2014 г., за период от една година, е в сила забрана за внос в Руската федерация на селскостопански продукти, суровини и храни с произход САЩ, държавите - членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралство Норвегия съгласно посочен...

Справочна информация бр. 30/2014

Централни валутни курсове за периода 28.07.2014 г. - 22.08.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...