Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 30, 1 - 7 септември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 1 - 7 септември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 30/2014 г.

ДВ, бр. 60 от 22.07.2014 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Правителството прие Постановление № 207 от 18.07.2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. Министърът...

Пенсии за инвалидност

Когато лицата са загубили напълно или частично работоспособността си, имат право на пенсия за инвалидност. Едно от условията за получаване на такава пенсия е процентът на трайно намалена работоспособност и степен на увреждане да е 50 и над 50 на сто. Условията и редът за отпускан...

Въпроси и отговори

Внос на стока в държава - членка на ЕС

На българско дружество, регистрирано по ЗДДС, предстои да закупи стока от Израел, която ще бъде препродадена в Италия директно, т.е. без доставката й да влиза в България. Дружеството не е регистрирано за целите на облагането с ДДС в Италия. Какви митнически и данъчни задължения в...

Данъчно третиране на услуга

Купуваме от полска фирма предаватели, които слагаме на защитени видове птици, т.е. птиците летят свободно, а предавателите изпращат координатите на  полетите им под формата SMS съобщения до сървър на тази полска фирма. От своя страна полската фирма ни препраща тези данни (след ня...

Едностранно увеличение на заплатата от работодателя

При едностранно увеличение на заплатата от страна на работодателя задължително ли е това да се оформи с допълнително споразумение? Съгласно чл. 118, ал. 3 от КТ работодателят има право по своя преценка едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя....

Заличаване на дисциплинарно наказание

За пропуски в работата ми ме наказаха с предупреждение за уволнение. Няма да обжалвам наказанието, защото бях виновен. Интересува ме обаче това наказание влече ли някакви имуществени последици, а също ще бъде ли заличено някога от трудовото ми досие? Кодексът на труда (КТ) не пр...

Коригиране на обезщетението за неизползван отпуск

При изчисляване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ следва ли среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 КТ да се коригира с коефициента, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, в който...

Отпуск по време на предизвестие за уволнение

Служителка е подала предизвестие за прекратяване на трудовия договор и иска за последните 3 дни от предизвестието да ползва платен годишен отпуск. Има ли право на това? През времето на предизвестието трудовото правоотношение си продължава, не се прекратява. Самото предизвестие м...

Почасово ползване на годишната отпуска

Има ли служител право да ползва платената си годишна отпуска почасово? Например 8 часа отсъствие от работа в различни дни да се смятат за 1 ден платен отпуск? Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни н...

Счетоводна грешка

Допусната е счетоводна грешка през 2013 г. Не е приспаднат аванс на стойност 8094 лв., който е приспаднат във фактурата, вследствие на това приходите (продукцията) са въведени със занижена стойност (8094) и остава задължение (аванс), който не е закрит. Как да се коригира финансов...

В пресата за вас

Данъчни постоянни и временни разлики

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма “Х” има разлика между счетоводната и данъчната амортизация, тъй като през 2013 г. част от активите не са били използвани. При попълване на ГДД в клетка 7010 е записана сумата 2325 лв...

Данъчно третиране на прехвърлянето на вземане от кредитор на трето лице

За “Експертис” Али Вейсел, регистриран одитор, разглежда казуса: Дружество “А” има вземане от дружество “Б”. “А” прехвърля/цесира цялото вземане на трето лице на по-ниска сума (под сумата на вземането). Това би ли довело до данъчна тежест при дружество “А”? Този разход признат л...

Започна приемът по схемата de minimis за памукопроизводители

В бр. 162 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с приема по схемата de minimis за памукопроизводители. Документите ще се подават от 25 август до 30 септември 2014 г. в областните дирекции на ДФ “Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на ...

Принципи на Митническия кодекс на съюза

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветелин Мадански, гл. секретар на Агенция “Митници”, и Ирена Ставрева, държавен експерт в Митница - Варна, коментират принципите на новия Митнически кодекс на съюза. С новия кодекс се въвежда правният принцип за обработка...

Резюме на МСС 41 Земеделие

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Бисер Райнов, преподавател във ВУЗФ, коментира МСС 41 Земеделие. Цел на стандарта е да установи принципите за счетоводно отчитане на селскостопанската дейност. Тази дейност представлява управление на биологичната трансформация н...

Следва ли съставителят на ГФО да е в правоотношение с дружеството, чийто отчет подписва

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Работя по договор като счетоводител в ЕТ (съпруга съм на собственика). От 01.11.2013 г. съм пенсионирана по болест за 1 година - до 30.10.2014 г. Може ли да прекратя трудовия договор с Е...

Третиране на разходите за нощувки на работниците по ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Българска фирма наема на срочни трудови договори (до завършване на определена работа) граждани на Европейския съюз. Работата се извършва на територията на България. Българската фирма осигурява място за н...

Справочник

ДДС при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

Национална агенция за приходите Специалният ред за начисляване на ДДС при инвестиционни проекти (Глава двадесета на ЗДДС) дава право на вносителя (при наличие на разрешение) сам да начисли данъка при вноса на стоки (с изключение на акцизни), по списък, одобрен от министъра на фи...

Относно Решение № 11 от 10 юли 2014 г. на Конституционния съд, касаещо разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците

Писмо № 91-00-84/05.08.2014 г. на МОСВ Относно: Решение № 11 от 10 юли 2014 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 2/2013 г., касаещо разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на ...

Селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация

Информираме ви, че от 07.08.2014 г., за период от една година, е в сила забрана за внос в Руската федерация на селскостопански продукти, суровини и храни с произход САЩ, държавите - членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралство Норвегия съгласно посочения по-долу списък. [[table_1]]...

Справочна информация бр. 30/2014

Централни валутни курсове за периода 28.07.2014 г. - 22.08.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...