Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 9, Септември 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2014 г.
Закони и правителствени актове

Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

Приложение към ПМС № 71 от 28.03.2014 г. Обн., ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г. ВЪВЕДЕНИЕ Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор (Стандарти) са утвърдени от Министерския съвет на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Те представляват ключо...

Коментар на експерта

Задължения при прехвърляне предприятие на ЕТ между свързани лица

Промяната на правната форма, под която се осъществява дадена независима икономическа дейност и свързаното с нея прехвърляне на собствеността върху съществуващите преди нея правни субекти (предприятия, дружества), понякога поражда нормативни хипотези, които не са изрично изяснени ...

Образование и квалификация на работниците и служителите

Динамиката на съвременната икономика изисква предприятията бързо да се пренастройват и усъвършенстват, да поемат нови производства, технологии и дейности. Първостепенен за предприятията става въпросът за потенциала на кадрите, за нивото на образованието и професионалната квалифик...

Отчитане на финансиранията в бюджетните предприятия

В сметкоплана на бюджетните предприятия е предвидено финансиранията да се отразяват като трансфери, помощи и дарения. Групите, подгрупите и сметките, чрез които е предвидено да се отчитат тези транзакции, са включени в раздел 7 Сметки за приходи и трансфери. Тук ще посочим номера...

Продажби с нотариален акт при липса на стойностно изражение по сделката

Може на някои от нашите редовни читатели да им е омръзнало, че постоянно натякваме колко важна е надеждната и документална обоснованост на стопанските операции с цел коректното им отразяване в счетоводните регистри и последващото им представяне във финансовите отчети. И това доку...

Въпроси и отговори от практиката

Болничен по време на командировка

Въпрос: Наша служителка е изпратена в командировка в друг град и са й платени дневни и нощувки предварително. Тя се разболява на втория ден и си взима болничен за периода на командировката, като тя продължава да бъде в другия град. Как в този случай да се процедира с дневните и н...

Данъчното третиране на разходи, несвързани с дейността

Въпрос: В дружество X са назначени на трудов договор на пълно работно време чужди специалисти. Съгласно трудовите договори, подписани между дружеството и чуждестранните специалисти, работодателят се задължава да осигури за своя сметка квартира, да плаща наема, разходи за ел. енер...

ДДС върху услуги с трети страни

Въпрос: Регистрирани сме по ЗДДС, издавам фактура за услуга на трета страна – Русия. Получателят не е регистриран по ДДС. Във фактурата не начислявам ДДС. Какво е основанието за неначисляване във фактурата и в коя колона в дневника за продажбите и справката декларация трябва да в...

ДДС за получена електронна услуга

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава електронна услуга от страна извън ЕС - Австралия. На фактурата от австралийската фирма няма начислен ДДС. Как следва да постъпим относно включването в ДДС дневниците на българската фирма и ако трябва да се съставя протокол, ...

ДДС на сделки на физически лица

Въпрос: Имам регистрирана фирма ЕТ по ЗДДС. Регистрацията ми е и за физическото лице. Ако продам примерно два от семейните си апартаменти или пък отдавам като физическо лице някой от апартаментите си под наем, следва ли върху моята половинка (другата е на съпруга ми) да начислява...

ДДС при продажбата на автомобил

Въпрос: БГ фирма, регистрирана по ДДС, закрива своя дъщерна фирма в Сърбия. При закриването й българската фирма получава лек автомобил за сметка на капитала си. Автомобилът към момента не е преминал границата и е в Сърбия. Българската фирма иска да продаде този автомобил на друга...

Документи, необходими за изплащане на болнични за бременност и раждане на жена с двойно гражданство

Въпрос: Жена с двойно гражданство - македонско и българско, е назначена по трудов договор в нашата фирма. Има 12 месеца осигурителен стаж. Има болничен за 45 дни преди раждането. Детето е родено в Македония и има македонски акт за раждане. Какви документи да предоставим в НОИ и п...

Доходи от лихви в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: В договор за предоставяне на заем между заемодател - физическо лице, и заемополучател - търговско дружество, е уговорена лихва. През 2013 г. няма нито едно плащане на лихва и главница по този заем. Следва ли физическото лице заемодател да декларирара доходи от лихви в ГДД...

Доходи от хазартни игри

Въпрос: Следва ли да се декларира и съответно подлежи ли на облагане доход на лице от залагания в чуждестранни сайтове за спортни игри? За залагането се изисква участникът да вложи предварително сума, която се увеличава или съответно намалява в зависимост от успеха на залагащия. ...

Заповед на управител по чл. 120 КТ

Въпрос: Предприятие е изцяло наводнено от проливните дъждове. Машините и материалите се нуждаят от почистване, за да бъде възобновен производственият процес. Управителят издава заповед на основание чл. 120 от КТ работниците да почистват машините и материалите за срок от 45 дни и ...

Издаване на нова трудова книжка на работник, постъпващ не за първи път на работа

Въпрос: В нарушение ли е фирма, ако издаде нова трудова книжка на лице, с което ще сключва трудов договор, без да са налице следните обстоятелства: - лицето започва за първи път работа; - да се издава продължение на вече съществуваща трудова книжка? Поводът на въпроса са зачестил...

Изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение

Въпрос: При изчисляване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, следва ли среднодневното трудово възнаграждение по чл. 177 от КТ да се коригира с коефициента, получен от отношението на броя работни дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, в който...

Командироване на лице в страна от ЕС

Въпрос: Плащаме осигуровки и данък на лице, което е европейски гражданин, нает по трудов договор в българска фирма, същото ще бъде командировано в друга държава от ЕС за срок от няколко седмици до месец. Вярно ли е, че в първите две години лицето може да плаща осигуровките си и д...

Корекция на ГДД

Въпрос: Възможна ли е корекция на годишната декларация по ЗКПО във връзка с отразени авансови вноски, тъй като е допусната е техническа грешка. Посочени са 200 лева, а реално са внесени 2000 лева. За третото тримесечие е подадена декларация по чл. 88 за корекция (намаление) на ав...

Назначаване на прокурист, правомощия, вписване на договора

Въпрос: Едноличен търговец през 2013 г. има само разходи за нотариални такси и разрешения за строеж, няма подадена декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП, тъй като реално дейност не е осъществявана и приходи не са реализирани. Подадена е декларация по чл. 50 о...

Облагане доходите от аренда на земеделска земя

Въпрос: Физическо лице не е регистрирано като земеделски производител, а притежава земеделска земя, която отдава под аренда за 20 г. на юридическо лице. Дружеството му плаща за целия период. Полученият доход облагаем ли е по ЗДДФЛ и дължат ли се някакви осигурителни вноски от физ...

Осигурителни вноски върху социалните придобивки

Въпрос: Има решение на ръководството да се предоставят карти за пътуване на работници и служители, включително наети по договор за управление и контрол, от местоживеенето до местоработата по редовни автобусни линии. Тези социални разходи са освободени от данък по ЗКПО (чл. 210, а...

Осигурителни вноски по граждански договор на безработно лице

Въпрос: Дължи ли осигуровки и данък по ЗДДФЛ лице, което е безработно, но е получило през м. 12.2013 г. 30 лв. по граждански договор? Ако дължи, какви са ДОО и ЗО? Отговор: При изплащане на възнаграждение по граждански договор на лице, което е безработно и не получава други дохо...

Отдаване под наем на имущество в режим на етажна собственост

Въпрос: Фирма ЕООД наема помещение, чийто собственик е „етажна собственост”. Сумата на наема се превежда по банка на името на член на домсъвета. Какви документи трябва да се издадат – от страна на фирмата и от страна на етажната собственост, кой какви данъци удържа и кога и как г...

Полагане на труд от управител

Въпрос: Фирма ООД - медицински център, има назначени двама управители по договор за управление и контрол, единият от които е лекар хирург. Бих искала да попитам лекаря-хирург освен като управител по договор за управление и контрол може ли да работи в медицинския център до 5 работ...

Работа по два трудови договора

Въпрос: Лице, което се осигурява в една фирма на максимален осигурителен доход, може ли да работи в друга като управител, без да е съдружник и без възнаграждение? Отговор: От гледна точка на упражняването на трудовата дейност няма пречка лицето да работи по различни видове догов...

Работно облекло и ЛПС при напускане по чл. 325 от КТ

Въпрос: Наш работник иска да бъде освободен по чл. 325, т. 1 от КТ. Месец февруари сме му дали работно облекло и ЛПС, като срокът им за експлоатация при нас е 1 година. При подаване на искането си за напускане ни уведомява, че част от облеклото и ЛПС са загубени и не може да ги в...

Сделки с ВОП

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува стоки от италианска фирма А и ги продава на италианска фирма Б, като и двете италиански фирми са регистрирани по ДДС в Италия. Стоките се превозват за сметка на италианската фирма А от територията на друга страна - членка на Е...

Писма и указания

№ 20-00-158 от 28.07.2014 г. на НАП ОТНОСНО: Съобразяване на административната практика с трайно установената практика на Върховния административен съд по приложение на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с § 1, т, 18 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали

Във връзка с необходимостта от съобразяване на практиката на органите по приходите и дирекции ОДОП на ЦУ на НАП с трайно установената практика на Върховния административен съд по приложението на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС относно правото на при...

№ 3-621 от 06.03.2014 г. на НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на финансово участие на физическо лице за изпълнение на проектна програма от общински съвет

В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, а се поставя въпрос относно това счита ли се за форма на дарение от физическо лице към бюджетно учреждение приложеното към запитването Споразумение за финансиране, сключено между лицето и община П. Допълнително е уточнен...

№ 94-00-246 от 18.10.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 4, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДФЛ за лице, постоянно пребиваващо в Съединените американски щати

Според описаната в писмото ви фактическа обстановка, вие сте български гражданин с постоянен адрес в страната и притежавате недвижими имоти на територията на Република България. Живеете и работите в САЩ повече от 15 години, където заплащате данъци върху трудовите си доходи и се о...

№ 94-00-48 от 06.03.2014 г. на НАП ОТНОСНО: Облагане на доход от продажба на дялове, формирани в резултат на извършен апорт на недвижим имот

Физическо лице е придобило по наследство през месец май 2010 година недвижим имот - апартамент. През 2014 г. е извършен апорт на недвижимия имот в дружество с ограничена отговорност. Стойността на непаричната вноска е определена от вещи лица към съда в размер на 50 000 лв. Лицето...

№ 96-00-87 от 05.03.2014 г. на НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стоки на територията на ЕС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва търговия със стоки на територията на Европейския съюз. Същото преговаря с чешка фирма, регистрирана за целите на ДДС в Чехия. Обсъжда се сключване на предварителен договор за покупко-продажба на стоки, ко...

№ М-26-Б-213 ОТ 21.01.2014 Г. НА НАП ОТНОСНО: Приложение на чл. 177а от ЗКПО

В Централното управление на Национална агенция за приходите е постъпило ваше писмено запитване, заведено с вх. № М-26-Б-213/30.10.2013 г., в което посочвате, че представляваното и управлявано от вас дружество „……” ООД желае да предостави от 01.01.2014 г. стипендия по чл. 177а от ...

№ М-26-Д-344 ОТ 24.01.2014 Г. НА НАП ОТНОСНО: Облагане на доходи на чужденци

Според описаната в писмото ви фактическа ситуация чужд гражданин, постоянно пребиваващ на територията на Република Германия, ще предостави консултантска услуга на фирмата ви във връзка с внедряването на нова ІТ платформа за централизирано управление на транзитните товарни влакове...

Решения на съдилища

Решение № 8929 от 26.06.2014 г. по адм. дело № 14973/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди през 2007 г. и 2008 г. по доставки от няколко ЕООД ведно с лихви. Разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС регламентира, че данъкът по доставките по Приложение № 2 от закона, в което попадат и процесните сто...

Решение № 8990 от 27.06.2014 г. по адм. дело № 14202/2013 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на данъчен кредит по протокол за вътреобщностно придобиване на лек автомобил от Германия на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС и непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури на ЕООД на основание чл. 68, ал. 1, т...

Решение № 9083 от 30.06.2014 г. по адм. дело № 14376/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит по доставки от ЕООД за данъчни периоди декември 2008 г., юни, юли и септември 2009 г. Документите, представени в ревизионното производство, както и представените по опис от ревизираното дружество жалбоподател доказателства в ...

Решение № 9161от 01.07.2014 г. по адм. дело № 1939/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък добавена стойност, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от няколко ЕООД, за данъчни периоди април, юни-август, ноември и декември на 2005 г., януари-май, август, септември на 2006 г...

Решение № 9199 от 02.07.2014 г. по адм. дело № 15238/2013 г.

Предмет на спора са определени по реда на чл. 122, ал. 2 от ДОПК данъчна основа за облагане с данък върху доходите по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г., представляваща недостиг на средства за извършени разходи, за 2006 г. – допълнително дължим данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.), а з...

Решение № 9303 от 03.07.2014 г. по адм. дело № 15914/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по конкретно индивидуализирани фактури, издадени от ООД, за данъчни периоди март, юли и декември 2007 г., юли 2008 г., февруари, юни, септември и декември 2009 г. и януари 2010 г., на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. Разпоредба...

Решение № 9346 от 02.07.2014 г. по адм. дело № 15353/2013 г.

Предмет на спора са установени допълнителни данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди февруари, май, юли – септември, ноември, декември 2008 г., май, септември – декември 2009 г., февруари, юни и декември 2010 г. ведно с лихви, и по ЗКПО – общо за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. в...

Решение № 9351 от 04.07.2014 г. по адм. дело № 4651/2014 г.

Предмет на спора e определен на ЕООД за данъчен период януари 2013 г. ДДС за внасяне ведно с лихви за забава. В конкретния случай извършеното от ревизираното дружество в наетия от него имот не представлява строителство на нова сграда, а само довършителни работи във вече изграден...

Решение № 9420 от 07.07.2014 г. по адм. дело № 14537/2013 г.

Предмет на спора е установен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. ведно със законните лихви. В тежест на органите по приходите е доказването на фактическите констатации, на които се основава РА, част от кои...

Решение № 9462от 07.07.2014 г. по адм. дело № 15849/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит на ЕООД за данъчни периоди юни, септември и декември 2010 г. и февруари, юни и юли 2011 г. по доставки от ЕАД с предмет „услуги на ишлеме – обработка на кожи”. Законодателят изрично в чл. 9, ал. 1 от ЗДДС е приел, че доставка...

Решение №149 от 12.11.2013 г. по т.д. 422/2012 г., ТК, I т.о.

Увреждането на кредитора по смисъла на чл. 135, ал. 1 ЗЗД е нали­це и ако не е доказано съществува­нето на разлика между продажната цена на недвижимия имот, предмет на атакуваната разпоредителна сдел­ка, и средната пазарна цена на такъв имот. Чл. 290 ГПК Чл. 135, ал. 1 ЗЗД Чл. 1...

Решение №158 от 07.11.2013 г. по т.д. №1128/2012 г., ТК, I т.о.

При изискуемо задължение за плащане на възнаграждение по чл. 266, ал. 1 във вр. с чл. 264 ЗЗД, чийто падеж не е определен в договора, издадената и приета фактура има действието на покана за плащане на изискуемото се възнаграждение по смисъла на чл. 84, ал. 2 ЗЗД, следствие на кое...

Решение №168 от 07.11.2013 г. по т.д. №678/2013 г., ТК, I т.о.

За да е редовен записът на запо­вед от външна страна, не e достатъчно самият документ да е наименуван „запис на заповед”, но и в текста на до­кумента трябва да стои изразът „за­пис на заповед”, а не смислово и тер­минологично равнозначен израз, какъвто е изразът „на настоящата за...

Решение №187 от 05.11.2013 г. по т.д. № 852/2012 г., ТК, II т.о.

Разпоредбата на чл. 17, т. 2, предложение последно от Конвен­цията за договора за международен превоз на стоки (СМР) относно осво­бождаването на превозвача от отго­ворността, която носи в случаите на частична липса или повреда на то­вара поради непреодолима сила, не се прилага пр...

Решение №86 от 18.07.2013 г. по т.д. № 30/2012 г., ТК, I т.о.

Отговорността на Гаранционен фонд не се изключва в хипотезата на чл. 88, ал. 1, б. „б” ЗЗ (отм.) по отношение на подлежащото на регистрация, но нерегистрирано моторно превозно средство. Чл. 290 ГПК Чл. 88, ал. 1, б. „б” и ал. 4 ЗЗ (отм.) Чл. 45 ЗЗД Чл. 49 ЗЗД Чл. 79 33 (отм.) Чл...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.08. - 31.08.2014 г. За повече информация погледнете на страници 109, 110 и 111 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 46 до бр. 63 от 2014 г.

ДВ, бр. 46 от 3.06.2014 г. Народното събрание прие: 1. Решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 2. Решение за промяна в състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения. Правителството прие Решение № 3...