Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 23, 1 - 15 декември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2014 г.
Писма и указания

№ 20-15-404 от 07.10.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Дружеството установява технически проблем с експлоатираното от същото ФУВАС SL 752- KL № IS …, ФП № …. . Фискалното устройство (ФУ) е внедрено в детски развлекателни съоръжения на монетен принцип, предвид изискванията на Наредба № Н-18/2006г. Уточнен...

№ 26-478 от 27.06.2014 г. ОТНОСНО: Задължението на работодателя да съхранява документи от трудовото досие на работника или служителя

Работодателят е длъжен да изготвя и съх­ранява документи, свързани с трудовото правоотношение за нуждите на контрол­ните органи, за предоставяне на оригинали или копия от тях на съдебните органи в случай на трудови спорове, както и в други случаи, ко...

№ 3-2343 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Изисквания към фактурите съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Физическо лице притежава фактура с начислен ДДС, издадена от юридическо лице, която е изготвена на базата на първичен документ, оформен според същия незаконосъобразно, а именно изписването на показанията на водомера в документа се извършва възходящо ...

№ 96-00-381 от 06.10.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от вас юридическо лице, е регистрирано по ЗДДС и извършва търговия с отпадъци от черни и цветни метали, изкупуване и разкомплектоване на ИУМПС, изкупуване и разкомплектоване на...

№ 96-00-399 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Покупка на недвижима собственост в Белгия, с цел отдаване под наем по ЗДДС

Дружеството, в рамките на дейността си има търговия с недвижима собственост и възнамерява да закупи къща в Белгия с цел продажба или отдаване под наем. Завършването на обекта е предвидено в началото на 2015 г. Според белгийското законодателство, сдел...

Анотации

Възстановяване на изплатените парични обезщетения за безработица по реда на чл. 54е, ал. 1 КСО

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Мариана Василева, главен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” в Министерски съвет отговаря на следния въпрос: Оспорвах уволнението си пред съда и той го отмени като незаконно. Тъй к...

Гаранция за участие

В бр. 10/2014 г на сп. „Търговско и облигационно право”, Мариана Кацарова, юрист-експерт по обществени поръчки отговаря на следния въпрос: Какво представлява гаранцията за участие по ЗОП и как се определя нейния размер? Има ли последици за участницит...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при работа по втори трудов договор

В бр. 10/2014 г на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП отговаря на следния въпрос: Има ли случаи, в които допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изплаща и при работа по втори...

Изисквания на НАП и съда за приемане на липси и брак, в резултат на непреодолима сила

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията на приходните органи и съда, за да се приеме, че бракът и липсата на материални запаси, както и ли...

Изчисляване и осчетоводяване на провизии

В бр. 6/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Фирмата ни продава часовници. Гаранционният срок, през който, ако възникне проблем по вина на производителя, се отстранява без клиент...

Обезщетение при пенсиониране за работа над 10 години в една фирма

В бр. 10/2014 г на сп. „Труд и право”, Емилия Банова, юрист отговаря на следния въпрос: Бях назначена на трудов договор по заместване в друга фирма, и след изтичането му се завърнах на работа във фирмата, в която след няколко месеца ми предстои да с...

Определяне елементите на данъчната основа при внос с едно превозно средство и при комбиниран превоз

В бр. 2/2014 на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева - данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Регистрирана българска фирма по ЗДДС, внася стока от Македония, която се превозва с камион на доставчика до Казанлък, където се разтоварва. В друг ...

Осигуряване на лицата работещи по втори или допълнителен трудов договор

В бр. 3/2014 г на сп. „Счетоводство+”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпос: Как се осигуряват лицата работещи по втори или допълнителен трудов договор? Какви документи се издават за трудов и осигурителен стаж от...

Осигуряване на собственик в две ЕООД-та

В бр. 2/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”,Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Когато едно лице е собственик в две ЕООД-та, задължително ли е неговото осигуряването и в двете фирми като самоосигуряващо се лице? З...

Осчетоводяване на обезценка на автомобил

В бр. 10/2014 г. на сп. „Актив”, Проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет за 2014 г., тестваме за обезценка автомобил с първоначална стойност 120 000 лв., надоценката ...

Ползване на отпуск „по бащинство“

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Какъв е реда за ползване на отпуск за раждане на дете от бащата? Какви документи се подават? Как се изчислява обезщетението, което ще получава б...

Право на пенсионер да получава допълнително трудово възнаграждение за придобит стаж и професионален опит

В бр. 10/2014 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП отговаря на следния въпрос: Пенсионер, работещ по трудов договор, има ли право на допълнително трудово възнаграждение за придобит стаж и професионален опит? Обстоят...

Прехвърляне собствеността на автомобил, на едноличен собственик на дружество според ЗКПО

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговоря на следния въпрос: Регистрирано по ЗДДС дружество е сключило през 2011 г. договор за лизинг на лек автомобил, с който е договорена възможност при изтичане срока на ...

Ревизии при особени случаи по ДОПК

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Петър Цанков, началник отдел „Методология и международни дейности“ в ЦУ на НАП отговаря на следния въпрос: Какво представляват ревизиите при особени случаи, извършвани от органите на НАП? Съществуват редица с...

Счетоводно отчитане на разходите по програма от Европейски съюз

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”,Д-р Иван Златков, д.е.с, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: На 30.08.2013 г. търговско дружество „X“ АД е спечелило конкурс по програма от Европейски съюз на тема „Повишаване на квалиф...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември

До 20-и декември ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации-пристигания/изпращания за месец ноември 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и декември ЗДДФЛ Внасяне от рабо...

Държавен вестник в бр. 23 от 2014 г.

ДВ, бр. 95 от 18.11.2014 г. Народно събрание Решение за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси Решение за попълване състава на Временната комисия по правни въпроси Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейно...

ЗАПОВЕД № ЗЦУ 1501 от 17.11.2014 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 17 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 143з...

ЗАПОВЕД № РД 07-324 от 21.10.2014 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ На основание чл. З, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2015 година, как...

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” удължи срока за подаване на документи за кандидатстване

Министерство на труда и социалната политика От 6 ноември 2014 г. работодатели и работещи могат да подават документи за кандидатстване по схемата „По-близо до работа” в бюрата по труда в цялата страна.  Решението за удължаването на схема BG051PO001-2...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от...

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България

Министерство на труда и социалната политика Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ), е първата оперативна програма, която ще стартира в България за новата финансова рамк...

ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ ПО ЗДДС – ВИДОВЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ [[table_1]]...

Справочна информация бр. 23/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 26 ноември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...