Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 23, 1 - 15 декември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2014 г.
Писма и указания

№ 20-15-404 от 07.10.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Дружеството установява технически проблем с експлоатираното от същото ФУВАС SL 752- KL № IS …, ФП № …. . Фискалното устройство (ФУ) е внедрено в детски развлекателни съоръжения на монетен принцип, предвид изискванията на Наредба № Н-18/2006г. Уточнено е в запитването, че в сервиз...

№ 26-478 от 27.06.2014 г. ОТНОСНО: Задължението на работодателя да съхранява документи от трудовото досие на работника или служителя

Работодателят е длъжен да изготвя и съх­ранява документи, свързани с трудовото правоотношение за нуждите на контрол­ните органи, за предоставяне на оригинали или копия от тях на съдебните органи в случай на трудови спорове, както и в други случаи, когато това е необходимо. Трудов...

№ 3-2343 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Изисквания към фактурите съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Физическо лице притежава фактура с начислен ДДС, издадена от юридическо лице, която е изготвена на базата на първичен документ, оформен според същия незаконосъобразно, а именно изписването на показанията на водомера в документа се извършва възходящо от последния ред на страницата...

№ 96-00-381 от 06.10.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от вас юридическо лице, е регистрирано по ЗДДС и извършва търговия с отпадъци от черни и цветни метали, изкупуване и разкомплектоване на ИУМПС, изкупуване и разкомплектоване на ИУЕЕО. Дружеството притежава ...

№ 96-00-399 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Покупка на недвижима собственост в Белгия, с цел отдаване под наем по ЗДДС

Дружеството, в рамките на дейността си има търговия с недвижима собственост и възнамерява да закупи къща в Белгия с цел продажба или отдаване под наем. Завършването на обекта е предвидено в началото на 2015 г. Според белгийското законодателство, сделката се облага с ДДС от 21%. Д...

Анотации

Възстановяване на изплатените парични обезщетения за безработица по реда на чл. 54е, ал. 1 КСО

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Мариана Василева, главен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” в Министерски съвет отговаря на следния въпрос: Оспорвах уволнението си пред съда и той го отмени като незаконно. Тъй като съм регистриран в Бюрото п...

Гаранция за участие

В бр. 10/2014 г на сп. „Търговско и облигационно право”, Мариана Кацарова, юрист-експерт по обществени поръчки отговаря на следния въпрос: Какво представлява гаранцията за участие по ЗОП и как се определя нейния размер? Има ли последици за участниците при непредставяне от тяхна с...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при работа по втори трудов договор

В бр. 10/2014 г на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП отговаря на следния въпрос: Има ли случаи, в които допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изплаща и при работа по втори трудов договор? Според чл. 1...

Изисквания на НАП и съда за приемане на липси и брак, в резултат на непреодолима сила

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията на приходните органи и съда, за да се приеме, че бракът и липсата на материални запаси, както и липсата на дълготрайни активи, е...

Изчисляване и осчетоводяване на провизии

В бр. 6/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Фирмата ни продава часовници. Гаранционният срок, през който, ако възникне проблем по вина на производителя, се отстранява без клиентът да плаща е фиксиран на 12 м...

Обезщетение при пенсиониране за работа над 10 години в една фирма

В бр. 10/2014 г на сп. „Труд и право”, Емилия Банова, юрист отговаря на следния въпрос: Бях назначена на трудов договор по заместване в друга фирма, и след изтичането му се завърнах на работа във фирмата, в която след няколко месеца ми предстои да се пенсионирам. Имам ли право н...

Определяне елементите на данъчната основа при внос с едно превозно средство и при комбиниран превоз

В бр. 2/2014 на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева - данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Регистрирана българска фирма по ЗДДС, внася стока от Македония, която се превозва с камион на доставчика до Казанлък, където се разтоварва. В друг случай, внася от Аржентина сто...

Осигуряване на лицата работещи по втори или допълнителен трудов договор

В бр. 3/2014 г на сп. „Счетоводство+”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпос: Как се осигуряват лицата работещи по втори или допълнителен трудов договор? Какви документи се издават за трудов и осигурителен стаж от работодателя или осигурителя?...

Осигуряване на собственик в две ЕООД-та

В бр. 2/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”,Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Когато едно лице е собственик в две ЕООД-та, задължително ли е неговото осигуряването и в двете фирми като самоосигуряващо се лице? За да подлежи на осигуряване ка...

Осчетоводяване на обезценка на автомобил

В бр. 10/2014 г. на сп. „Актив”, Проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет за 2014 г., тестваме за обезценка автомобил с първоначална стойност 120 000 лв., надоценката след първоначалното придобиван...

Ползване на отпуск „по бащинство“

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Какъв е реда за ползване на отпуск за раждане на дете от бащата? Какви документи се подават? Как се изчислява обезщетението, което ще получава бащата по време на ползването н...

Право на пенсионер да получава допълнително трудово възнаграждение за придобит стаж и професионален опит

В бр. 10/2014 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП отговаря на следния въпрос: Пенсионер, работещ по трудов договор, има ли право на допълнително трудово възнаграждение за придобит стаж и професионален опит? Обстоятелството, че работникът или сл...

Прехвърляне собствеността на автомобил, на едноличен собственик на дружество според ЗКПО

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговоря на следния въпрос: Регистрирано по ЗДДС дружество е сключило през 2011 г. договор за лизинг на лек автомобил, с който е договорена възможност при изтичане срока на договора автомобилът да бъде з...

Ревизии при особени случаи по ДОПК

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Петър Цанков, началник отдел „Методология и международни дейности“ в ЦУ на НАП отговаря на следния въпрос: Какво представляват ревизиите при особени случаи, извършвани от органите на НАП? Съществуват редица случаи, при които обективното у...

Счетоводно отчитане на разходите по програма от Европейски съюз

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”,Д-р Иван Златков, д.е.с, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: На 30.08.2013 г. търговско дружество „X“ АД е спечелило конкурс по програма от Европейски съюз на тема „Повишаване на квалификацията на персонала на друже...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември

До 20-и декември ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации-пристигания/изпращания за месец ноември 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и декември ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, у...

Държавен вестник в бр. 23 от 2014 г.

ДВ, бр. 95 от 18.11.2014 г. Народно събрание Решение за попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси Решение за попълване състава на Временната комисия по правни въпроси Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съди...

ЗАПОВЕД № ЗЦУ 1501 от 17.11.2014 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 17 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 143з, ал. 1, т. 1 от Данъчно-осигу...

ЗАПОВЕД № РД 07-324 от 21.10.2014 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ На основание чл. З, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки НАРЕЖДАМ: I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2015 година, както следва: 1. За поток „Изпращ...

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” удължи срока за подаване на документи за кандидатстване

Министерство на труда и социалната политика От 6 ноември 2014 г. работодатели и работещи могат да подават документи за кандидатстване по схемата „По-близо до работа” в бюрата по труда в цялата страна.  Решението за удължаването на схема BG051PO001-2.2.01 “По-близо до работа” до ...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 10 от 4.02....

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България

Министерство на труда и социалната политика Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ), е първата оперативна програма, която ще стартира в България за новата финансова рамка 2014 – 2020 г. на Европейски...

ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ ПО ЗДДС – ВИДОВЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ [[table_1]]...

Справочна информация бр. 23/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 26 ноември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...