Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2015 г.
Писма и указания

№ 24-38-15 от 12.01.2015 г. Относно: корекция на допуснати грешки в подадени справки-декларации за данък върху добавената стойност вследствие на неправилно отразени фактури в дневника за покупки по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……….. г. е посочено, че Общината, регистрирано по ЗДДС лице, във връзка с проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. ………“, одобрен за финансиране по приоритетна ...

№ 24-39-52 oт 23.04.2015 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-52 от 08.04.2015 г., изразявам следното становище: Според описаните в писмото Ви факти, с Решение на Общински съвет ……….. град е приет Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осино...

№ 3-974 от 21.04.2015 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престой и осигуряване на съдружници в ООД

Според изложеното в запитването дейността на дружеството е строителство, реновиране и саниране на промишлени обществени сгради и жилища. Няма наети работници на трудов договор и към момента в същото работят двамата съдружници. Подадени са декларации за започване на трудова дейнос...

№ 67-54 от 22.07.2015 г. Относно: право на обезщетение на педагогически кадри при прекратяване на трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Вашето запитване е свързано с прилагането на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) относно обезщетението при прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и чл. 28, ал. 3, т. 2 от Колективния труд...

№ 92-476 от 05.08.2015 г. Относно: прилагане на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за развитие на академичния състав в Република България

В отговор на запитване относно прилагането на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ПЗР на ЗРАСРБ), Министерството на труда и социалната политика изразява следното становище: Параграф 5 от ПЗР на ЗРАСРБ уре...

№ 96-00-207 от 18.06.2015 г. Относно: упражняване на право на данъчен кредит по по реда и в сроковете посочени в чл. 67 от ППЗДДС

В Дирекция „ОДОП“ – …………… постъпи писмено запитване с вх. № …………/04.06.2015 г., относно прилагане на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС извършва облагаеми доставки. Същото през 2013 г. е закупило апартам...

№ 96-00-80 от 17.03.2015 Относно: Третиране по ЗДДС на продажбата на недвижим имот

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице е закупило на 17.04.2009 г. с Нотариален акт № 85, вписан в Агенция по вписванията с Вх. № 9037/ 17.04.2009г., следния недвижим имот: склад за търговия на едро с лекарствени средства,...

№ М-24-36-2 oт 12.01.2015 г. Относно: определяне на данъчнозадълженото по ЗМДТ лице за конфискувани недвижими имоти

В отговор на въпроса относно определяне на данъчнозадълженото лице за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци и начина на деклариране по ЗМДТ на недвижими имоти, конфискувани с влязла в сила присъда, изразявам следното становище: Конфискацията е принудително и ...

Анотации

Oсбености на годишната инвентаризация на строителното предприятие

В бр. 18 от 2015 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са собеностите на годишната инвентаризация на строителното предприятие? Строителното предприятие прилага общите изисквания на чл. 22 от Закона за счетоводството и утвърдените от ръ...

Доставката на услуга по изработка и поддръжка на интернет сайтове следва да се третира като услуги, предоставяни по електронен път

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, предлага услуги по изработка и поддръжка на интернет сайтове. Основният доход е от физически лица от държави - членки на ЕС. Има и сделки с физически лица от ...

Задължения на самоосигурващо се лице от гледна точка на ЗДДФЛ

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са задължения на самоосигурващо се лице от гледна точка на ЗДДФЛ: 1. когато не участва с личен труд, внася осигуровки на избрания доход, които не се считат за разход на фирмата, а ...

Изискванията към съдържанието на фактурата съгласно чл. 114, ал. 1 ЗДДС

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружеството ни е еднолично акционерно дружество (ЕАД) и притежава клонове, всеки от които е вписан в търговския регистър с отделен тринадесетразряден ЕИК. Когато се изда...

Намаляване на работното време

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса: Работодател е установил сумирано изчисляване на работното време при сменна работа. Работодателят имали право поради намаляване обема на работа да намали работното време и с кол...

Облагане по ЗДДС на договор за превоза на стока, сключен от „трето лице“, различно от продавача и купувача на стоката

В бр. 7 от 2015 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма „А“ прави вътреобщностно придобиване на стоки от Румъния и след това ги продава на друга българска фирма „Б“. Има фактура с 20% ДДС. Целият транспорт от Румъния до...

Облагане по ЗДДС на услуги, свързани с недвижим имот, разположен извън територията на България

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третират по ЗДДС услуги, свързани с недвижим имот, разположен извън територията на България? За извършването на такива услуги един български доставчик очевидн...

Облагане по ЗДДС при безвъзмездно прехвърляне на право за придобиване на собственост

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС дружество е сключило през 2011 г. договор за лизинг на лек автомобил, с който е договорена възможност при изтичане срока на договора автомобилът да бъде...

Основен и допълнителен трудов договор

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" Смела Нинева, началник отдел „Трудово право“ в МТСП, отговаря на въпроса: Може ли един преподавател в държавно висше училище на основен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда да бъде назначен на основен трудов догов...

Особености при облагането с окончателен данък на доходите от лихви по банкови сметки

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при облагането с окончателен данък на доходите от лихви по банкови сметки? 1. В ЗДДФЛ не е предвиден размер на дохода, който да не се облага с данък,...

Прекратяване на трудовия договор при масови уволнения

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Тодор Томов, старши експерт-юрист в Департамент „Правна закрила на труда" в КНСБ, отговаря на въпроса: В предприятието, в което работя, предстоят масови уволнения. Кои случаи на прекратяване на трудовия договор се включват в масовите уволн...

Прехвърляне на на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии"

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" Елина Чалъкова, Директор на Дирекция „Пенсии" - НОИ отговаря на въпроса: Как става прехвърлянето на на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване от хората, ...

Счетоводно отчитане при преобразуване на търговско дружество чрез вливане

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Данъците в Република България" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при преобразуване на търговско дружество чрез вливане? При преобразуване чрез вливане едно или повече търговски дружества прехвърлят ...

Трудово възнаграждение при престой и производствена необходимост

В бр. 9 от 2015 г. на сп. „Труд и право“ Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция „Индустриални отношения" в МТСП, отговаря на въпроса: Изплаща ли се трудово възнаграждение при престой и производствена необходимост? Разпоредбите на чл. 267 от Кодекса на труда (КТ] регламентир...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2015 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които с...

Държавен вестник в бр. 19 от 2015 г.

ДВ, бр. 68 от 4.09.2015 г. Министерски съвет Постановление № 231 от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт Постановление № 232 от 31.08.2015 г....

Нов ред за подаване на документи за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване

Национален осигурителен институт От 1 януари 2016 г., с влизане в сила на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57/2015 г.), осигурителите и самоосигуряващите се лица ще могат да подават в Националния осигурителен институт...

Нова е-услуга на НОИ в помощ на бъдещите пенсионери

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширява списъка на достъпните по електронен път услуги на институцията. От началото на октомври 2015 г. на интернет страницата на НОИ е публикувана нова полезна е-услуга - „Избор на най-доб...

Процедура на директно предоставяне BG05M9OP001-3.005 „Нови стандарти за социални услуги”

Министерство на труда и социалната политика Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0...

Справочна информация бр. 19/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 септември - 2 октомври 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни м...

Условия за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Министерство на труда и социалната политика Общините, неправителствените организации и бизнеса (с изключение на фирмите, извършващи дейност в отраслите селско и горско стопанство и рибарство) биха могли да получат финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси...