Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2015 г.
Писма и указания

№ 24-38-15 от 12.01.2015 г. Относно: корекция на допуснати грешки в подадени справки-декларации за данък върху добавената стойност вследствие на неправилно отразени фактури в дневника за покупки по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……….. г. е посочено, че Общината, регистрирано по ЗДДС лице, във връзка с проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. ………“, одобрен ...

№ 24-39-52 oт 23.04.2015 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-52 от 08.04.2015 г., изразявам следното становище: Според описаните в писмото Ви факти, с Решение на Общински съвет ……….. град е приет Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова...

№ 3-974 от 21.04.2015 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престой и осигуряване на съдружници в ООД

Според изложеното в запитването дейността на дружеството е строителство, реновиране и саниране на промишлени обществени сгради и жилища. Няма наети работници на трудов договор и към момента в същото работят двамата съдружници. Подадени са декларации ...

№ 67-54 от 22.07.2015 г. Относно: право на обезщетение на педагогически кадри при прекратяване на трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Вашето запитване е свързано с прилагането на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) относно обезщетението при прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и чл. 28, а...

№ 92-476 от 05.08.2015 г. Относно: прилагане на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за развитие на академичния състав в Република България

В отговор на запитване относно прилагането на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ПЗР на ЗРАСРБ), Министерството на труда и социалната политика изразява следното становище: П...

№ 96-00-207 от 18.06.2015 г. Относно: упражняване на право на данъчен кредит по по реда и в сроковете посочени в чл. 67 от ППЗДДС

В Дирекция „ОДОП“ – …………… постъпи писмено запитване с вх. № …………/04.06.2015 г., относно прилагане на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС извършва облагаеми доставки. Същото п...

№ 96-00-80 от 17.03.2015 Относно: Третиране по ЗДДС на продажбата на недвижим имот

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице е закупило на 17.04.2009 г. с Нотариален акт № 85, вписан в Агенция по вписванията с Вх. № 9037/ 17.04.2009г., следния недвижим имот: склад за търговия н...

№ М-24-36-2 oт 12.01.2015 г. Относно: определяне на данъчнозадълженото по ЗМДТ лице за конфискувани недвижими имоти

В отговор на въпроса относно определяне на данъчнозадълженото лице за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци и начина на деклариране по ЗМДТ на недвижими имоти, конфискувани с влязла в сила присъда, изразявам следното становище: К...

Анотации

Oсбености на годишната инвентаризация на строителното предприятие

В бр. 18 от 2015 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са собеностите на годишната инвентаризация на строителното предприятие? Строителното предприятие прилага общите изисквания на чл. 22 от Закона за счет...

Доставката на услуга по изработка и поддръжка на интернет сайтове следва да се третира като услуги, предоставяни по електронен път

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, предлага услуги по изработка и поддръжка на интернет сайтове. Основният доход е от физически лица от държави - членки на ЕС. Има...

Задължения на самоосигурващо се лице от гледна точка на ЗДДФЛ

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са задължения на самоосигурващо се лице от гледна точка на ЗДДФЛ: 1. когато не участва с личен труд, внася осигуровки на избрания доход, които не се с...

Изискванията към съдържанието на фактурата съгласно чл. 114, ал. 1 ЗДДС

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружеството ни е еднолично акционерно дружество (ЕАД) и притежава клонове, всеки от които е вписан в търговския регистър с отделен тринадес...

Намаляване на работното време

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса: Работодател е установил сумирано изчисляване на работното време при сменна работа. Работодателят имали право поради намаляване обема на работа да ...

Облагане по ЗДДС на договор за превоза на стока, сключен от „трето лице“, различно от продавача и купувача на стоката

В бр. 7 от 2015 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма „А“ прави вътреобщностно придобиване на стоки от Румъния и след това ги продава на друга българска фирма „Б“. Има фактура с 20% ДДС. ...

Облагане по ЗДДС на услуги, свързани с недвижим имот, разположен извън територията на България

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третират по ЗДДС услуги, свързани с недвижим имот, разположен извън територията на България? За извършването на такива услуги ед...

Облагане по ЗДДС при безвъзмездно прехвърляне на право за придобиване на собственост

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС дружество е сключило през 2011 г. договор за лизинг на лек автомобил, с който е договорена възможност при изтичане срока н...

Основен и допълнителен трудов договор

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" Смела Нинева, началник отдел „Трудово право“ в МТСП, отговаря на въпроса: Може ли един преподавател в държавно висше училище на основен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда да бъде на...

Особености при облагането с окончателен данък на доходите от лихви по банкови сметки

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при облагането с окончателен данък на доходите от лихви по банкови сметки? 1. В ЗДДФЛ не е предвиден размер на дохода, ...

Прекратяване на трудовия договор при масови уволнения

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Тодор Томов, старши експерт-юрист в Департамент „Правна закрила на труда" в КНСБ, отговаря на въпроса: В предприятието, в което работя, предстоят масови уволнения. Кои случаи на прекратяване на трудовия догово...

Прехвърляне на на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии"

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" Елина Чалъкова, Директор на Дирекция „Пенсии" - НОИ отговаря на въпроса: Как става прехвърлянето на на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии" на държавното обще...

Счетоводно отчитане при преобразуване на търговско дружество чрез вливане

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Данъците в Република България" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при преобразуване на търговско дружество чрез вливане? При преобразуване чрез вливане едно или повече т...

Трудово възнаграждение при престой и производствена необходимост

В бр. 9 от 2015 г. на сп. „Труд и право“ Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция „Индустриални отношения" в МТСП, отговаря на въпроса: Изплаща ли се трудово възнаграждение при престой и производствена необходимост? Разпоредбите на чл. 267 от Код...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2015 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са дан...

Държавен вестник в бр. 19 от 2015 г.

ДВ, бр. 68 от 4.09.2015 г. Министерски съвет Постановление № 231 от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт Постан...

Нов ред за подаване на документи за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване

Национален осигурителен институт От 1 януари 2016 г., с влизане в сила на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57/2015 г.), осигурителите и самоосигуряващите се лица ще могат да подават в Нац...

Нова е-услуга на НОИ в помощ на бъдещите пенсионери

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширява списъка на достъпните по електронен път услуги на институцията. От началото на октомври 2015 г. на интернет страницата на НОИ е публикувана нова полезн...

Процедура на директно предоставяне BG05M9OP001-3.005 „Нови стандарти за социални услуги”

Министерство на труда и социалната политика Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзме...

Справочна информация бр. 19/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 септември - 2 октомври 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурител...

Условия за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Министерство на труда и социалната политика Общините, неправителствените организации и бизнеса (с изключение на фирмите, извършващи дейност в отраслите селско и горско стопанство и рибарство) биха могли да получат финансиране по Оперативна програма ...