начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 6, 15 - 21 февруари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 15 - 21 февруари 2016 г.
Законодателство

Законосъобразното ползване на частичен данъчен кредит по ЗДДС

Законосъобразното използване на частичния данъчен кредит (ДК) изисква да се оценят внимателно обстоятелствата и условията за възникването и упражняването на правото за неговото ползване. По правило при наличието на обстоятелствата по чл. 69 и 71 на З...

Министерски съвет бр. 6/2016 г.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК). Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2013/50/ЕС и мерки по прилаганет...

Народно събрание бр.6/2016 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регионалното развитие, които предвиждат цялостна промяна на критериите и показателите за определяне на районите за целенасочена подкрепа от държавата. За основа се използва въведената със Закона за...

Новият Закон за счетоводството - в сила от 01.01.2016 година

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 година, бе обнародван така дългоочакваният от професионалната общност нов Закона за счетоводството, въвеждащ изискванията на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свърз...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предприятията в нашата страна са в процес на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет за 2015 г. От 01.01.2016 г. вече е в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Съгласно § 10, ал. 1 на п...

Въпроси и отговори

Лиценз за частна охранителна дейност при назначаване на портиер

Предстои назначаване на служител на длъжност “портиер” с код по Националната класификация на професиите и длъжностите 96210009. Необходимо ли е фирмата работодател да притежава лиценз за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за частната о...

Отговорността на банката по чл. 68 ЗПУПС

В бр. 1 от 2016 г. на списание “Търговско и облигационно право” д-р Иван Мангачев коментира отговорността на банките по чл. 68 от ЗПУПС. Нормата е възприета от Директива 2007/64/ЕО. Съгласно нея, когато платежно нареждане е подадено от платеца, доста...

Право на платен отпуск при промяна на служебно отношение в трудово

По взаимно съгласие се прекратява служебно правоотношение и от 01.10.2015 г. с лицето е сключен трудов договор в същата администрация. По служебното правоотношение лицето е имало право на 26 дни платен годишен отпуск, от които е ползвало 15 дни. По т...

Превръщане на един вид срочен трудов договор в друг вид

В началото на учебната година с учителка е сключен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - до завръщане на титулярната учителка, която е в отпуск за бременност и раждане до 10.09.2016 г. Тъй като учебната година реално завършва на 30.06.2016 г....

В пресата за вас

3 млн. лв. ще получат земеделските стопани по схемата за контрол на вредителите по трайните насаждения

В бр. 20 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с програмата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждени...

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между РБългария и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

В бр. 26 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Великобритания. От 1 януари 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Великобритания по отношение на данъ...

Обезщетение за неползван платен годишен отпуск

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда обезщетенията при прекратяване на трудовия договор. Съгласно чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право...

Освобождаване от данък на сгради, санирани с публични средства

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда промените в ЗМДТ, в сила от 1 януари 2016 г. В чл. 24 ЗМДТ се създава нова ал. 7, според която освобождаването от данък не се прила...

Осчетоводяване на всички разходи и приходи, отнасящи се за съответната година в БП

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+” проф. Христина Вучева, д.е.с., и Драгомир Вучев, д.е.с., коментират осчетоводяването на всички разходи и приходи, отнасящи се за съответната година в бюджетното предприятие. 1. Отчитане на приписани приходи и...

Справочник

Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Национална агенция за приходите Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди, могат да ползват следните алтернативни правни възможности: 1) да не приспадат данъчен кредит з...

Списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2015 г.

ЗАПОВЕД № ЗМФ-86 от 1 февруари 2016 г. На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам: Утвърждавам списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2015 г. Заповедта да се...

Справочна информация бр. 6/2016

Централни валутни курсове за периода 08.02.2016 - 12.02.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...