Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 39, 14 - 20 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 14 - 20 ноември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 39/2016 г

ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. 2. Поправка в Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 32 от 2016 г.). Правителството прие: 1. Постановление № 260 от 7.10....

Изчисляване на обезщетението за бременност и раждане на майките, които са работили и имат осигурителен период по законодателството и на други държави - членки на ЕС

В случай че майката удостовери наличие на осигурителни периоди по законодателството на друга държава - членка в Европейския съюз, попадащи в 18-месечния период преди месеца на настъпване на риска майчинство, дневното парично обезщетение за бременност и раждане следва да се изчисл...

Министерски съвет бр. 39/2016 г.

Приета е Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА. Правителството прие Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разпл...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 39/2016

Дело C-584/13, решение от 16 юли 2015 страни: Directeur général des finances publiques срещу Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA и Mapfre warranty SpA срещу Directeur général des finances publiques Предмет на спора е правото на ...

Данъчно третиране на дейността на клон на чуждестранно лице

Как стои въпросът (правен и счетоводен) с регистриране на клон на чуждестранен търговец у нас?  Издават ли се фактури между майката и клона? Къде се плащат задълженията за ДДС и корпоративен данък, респ. как се подават данъчни декларации? Законът за счетоводството регламентира и...

Заемане на длъжност въз основа на конкурс

Служителка, която е в отпуск поради майчинство, иска да се яви на обявен от работодателя конкурс за заемане на държавна служба. Ако спечели конкурса, длъжна ли е да прекъсне отпуска и да встъпи в длъжност? Правото на служителката да ползва отпуски за бременност и раждане и за от...

Командироване за повече от 30 дни

Има ли право работодателят да командирова без негово съгласие служител в администрацията общо за повече от 30 календарни дни в период от 3 месеца? Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед от работодателя. В нея освен всички реквизити, изис...

Налагане на дисциплинарни наказания

При драстично неспазване на работното време, ако първо се наложи наказание по чл. 188 “забележка” или “предупреждение”, след това може ли да се наложи наказание “уволнение”. Чл. 189, ал. 2 казва, че за едно и също нарушение може да се наложи само едно наказание. Всички видове ди...

Несъвместимост с изпълнявана държавна служба

Двама служители в общинска администрация създават семейство. Представлява ли това несъвместимост с изпълняваната работа? Дали по време на изпълнение на служебните правоотношения възниква някое от основанията за недопустимост по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл е въпрос на преценка на органа...

Отчитане на бизнес комбинации

Ако изхождаме от факта, че мнозинството предприятия в страната съставят своите финансови отчети на база Националните счетоводни стандарти (НСС), то съвсем логично би било настоящата статия да разглежда счетоводното отчитане на бизнес комбинациите по реда на СС 22 Отчитане на бизн...

В пресата за вас

Апортиране на безналични акции

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в Института за държавата и правото към БАН, коментира апортирането на безналични акции. Безналичните акции могат да бъдат внесени като непарична вноска в търговско дружество срещу придобиването на...

Данъчно облекчение за намалена работоспособност

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: В края на миналата година назначихме по трудов договор физическо лице, което е със 78 на сто намалена работоспособност. При постъпването си на работа лицето представи копи...

Други необлагаеми доходи

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Необлагаеми са: - Суми за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс. Такива са издр...

Завеждане на покупка като дълготраен материален актив

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Закупена е 10 кв.м дограма и също монтирана за преграждане на складово помещение. Стойността й е 842 лв. без ДДС. Също имаме закупени и монтирани сенници (4 броя по 1041 лв. = 4164 лв. б...

Последните промени в Закона за митниците

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветан Мадански, главен секретар на Агенция “Митници”, и Ирена Ставрева, държавен експерт в Митница - Варна, коментират намаляване на административната тежест с последните промени в Закона за митниците. След промяната пълн...

Справочник

Действия при съобщение за грешно съотношение между нетно тегло и количество по допълнителна мярка при подаване на Интрастат декларация

Целта на настоящия документ е да даде допълнителна информация и насоки за действие при получено съобщение за грешно съотношение между нетно тегло и количество по допълнителна мярка при подаване на Интрастат декларация. За улесняване на работата на Интрастат операторите в държавит...

Офис “Овча купел” се вля в офис “Витоша” на НАП - София

Национална агенция за приходите От 1 ноември офисът на НАП София в “Овча купел” се вля в офис “Витоша”. Клиентите на НАП от “Овча купел” вече обслужват задълженията си на адрес: София 1618, бул. “Цар Борис III” 215, офис “Витоша”, ТД на НАП - София. Банковите сметки, по които се...

Разширява се обхватът на стоките, за които се осъществява валидация при приемане по Интрастат

От 3 ноември 2016 г. се разширява обхватът на стоките, за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка. Към досегашния с...

Справочна информация бр. 39/2016

Централни валутни курсове за периода 04.11 - 10.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...