Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 39, 14 - 20 ноември 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 14 - 20 ноември 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 39/2016 г

ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. 2. Поправка в Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 32 от 2016 г.). Правителството прие: 1...

Изчисляване на обезщетението за бременност и раждане на майките, които са работили и имат осигурителен период по законодателството и на други държави - членки на ЕС

В случай че майката удостовери наличие на осигурителни периоди по законодателството на друга държава - членка в Европейския съюз, попадащи в 18-месечния период преди месеца на настъпване на риска майчинство, дневното парично обезщетение за бременност...

Министерски съвет бр. 39/2016 г.

Приета е Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА. Правителството прие Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системат...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 39/2016

Дело C-584/13, решение от 16 юли 2015 страни: Directeur général des finances publiques срещу Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA и Mapfre warranty SpA срещу Directeur général des finances publiques ...

Данъчно третиране на дейността на клон на чуждестранно лице

Как стои въпросът (правен и счетоводен) с регистриране на клон на чуждестранен търговец у нас?  Издават ли се фактури между майката и клона? Къде се плащат задълженията за ДДС и корпоративен данък, респ. как се подават данъчни декларации? Законът за...

Заемане на длъжност въз основа на конкурс

Служителка, която е в отпуск поради майчинство, иска да се яви на обявен от работодателя конкурс за заемане на държавна служба. Ако спечели конкурса, длъжна ли е да прекъсне отпуска и да встъпи в длъжност? Правото на служителката да ползва отпуски з...

Командироване за повече от 30 дни

Има ли право работодателят да командирова без негово съгласие служител в администрацията общо за повече от 30 календарни дни в период от 3 месеца? Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед от работодателя. В не...

Налагане на дисциплинарни наказания

При драстично неспазване на работното време, ако първо се наложи наказание по чл. 188 “забележка” или “предупреждение”, след това може ли да се наложи наказание “уволнение”. Чл. 189, ал. 2 казва, че за едно и също нарушение може да се наложи само едн...

Несъвместимост с изпълнявана държавна служба

Двама служители в общинска администрация създават семейство. Представлява ли това несъвместимост с изпълняваната работа? Дали по време на изпълнение на служебните правоотношения възниква някое от основанията за недопустимост по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл ...

Отчитане на бизнес комбинации

Ако изхождаме от факта, че мнозинството предприятия в страната съставят своите финансови отчети на база Националните счетоводни стандарти (НСС), то съвсем логично би било настоящата статия да разглежда счетоводното отчитане на бизнес комбинациите по ...

В пресата за вас

Апортиране на безналични акции

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, докторант в Института за държавата и правото към БАН, коментира апортирането на безналични акции. Безналичните акции могат да бъдат внесени като непарична вноска в търговско др...

Данъчно облекчение за намалена работоспособност

В бр. 6 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: В края на миналата година назначихме по трудов договор физическо лице, което е със 78 на сто намалена работоспособност. При постъпването си н...

Други необлагаеми доходи

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Необлагаеми са: - Суми за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на С...

Завеждане на покупка като дълготраен материален актив

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Закупена е 10 кв.м дограма и също монтирана за преграждане на складово помещение. Стойността й е 842 лв. без ДДС. Също имаме закупени и монтирани сенници (4...

Последните промени в Закона за митниците

В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветан Мадански, главен секретар на Агенция “Митници”, и Ирена Ставрева, държавен експерт в Митница - Варна, коментират намаляване на административната тежест с последните промени в Закона за м...

Справочник

Действия при съобщение за грешно съотношение между нетно тегло и количество по допълнителна мярка при подаване на Интрастат декларация

Целта на настоящия документ е да даде допълнителна информация и насоки за действие при получено съобщение за грешно съотношение между нетно тегло и количество по допълнителна мярка при подаване на Интрастат декларация. За улесняване на работата на Ин...

Офис “Овча купел” се вля в офис “Витоша” на НАП - София

Национална агенция за приходите От 1 ноември офисът на НАП София в “Овча купел” се вля в офис “Витоша”. Клиентите на НАП от “Овча купел” вече обслужват задълженията си на адрес: София 1618, бул. “Цар Борис III” 215, офис “Витоша”, ТД на НАП - София....

Разширява се обхватът на стоките, за които се осъществява валидация при приемане по Интрастат

От 3 ноември 2016 г. се разширява обхватът на стоките, за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълн...

Справочна информация бр. 39/2016

Централни валутни курсове за периода 04.11 - 10.11.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...