Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 12, 27 март - 2 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 27 март - 2 април 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 12/2017 г.

ДВ, бр. 21 от 10.3.2017 г. Президентът на републиката подписа: 1. Указ № 94 за награждаване на г-жа Малгожата Садурска - началник на Канцеларията на президента на Република Полша, с орден “Мадарски конник” първа степен. 2. Указ № 95 за награждаване н...

Министерски съвет бр. 12/2017 г.

Правителството прие Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови ...

Особени случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА

Понякога в стопанската практика се осъществяват доставки при комбинации от обстоятелства, за които в ЗДДС няма изрични норми, регламентиращи задълженията или правата на стопанските субекти. При това естествено се очертават въпроси, отговорите на коит...

Въпроси и отговори

Годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия на отчетната 2016 година

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността и на всяко земеделско предприятие. Според правната форма земеделското предприятие може да бъде различно - кооперация, търговско дружество, физическо лице. Какъв е видът на земеделското предпр...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 12/2017 г.

Дело C-277/14, решение от 22 октомври 2015 страни: PPUH Stehcemp sp. J. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek срещу Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС, без да има издадена фактура....

Обезщетение за неспазено предизвестие от работника по чл. 220, ал. 1 КТ

Как следва да се изчисли и документира обезщетението за неспазено предизвестие от работника по чл. 220, ал. 1 КТ? Съгласно чл. 220, ал. 1 КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди д...

Отчитане покупката на SSD външни твърди дискове

Купуваме от кипърска фирма, регистрирана по ДДС, с валидна VAT регистрация в EU SSD външни твърди дискове за персонални компютри, която стока се намира в спедиторски склад в Латвия. Купувач е латвийска фирма, която ги иска доставени в Италия в склад ...

Прекратяване на трудов договор през срока на изпитване

В бюджетно предприятие сме назначили служителка на постоянен трудов договор със срок на изпитване 6 месеца (по чл. 67, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ). Три месеца след назначаването служителката съобщи, че е бременна. Имаме ли право да ...

Трудов стаж при продължителен неплатен отпуск

Наш работник поиска да ползва 15 месеца неплатен отпуск. Работодателят разреши ползването на този отпуск, като отбеляза, че за трудов стаж ще бъдат признати само 30 работни дни. След изтичането на отпуска работникът се яви в предприятието, представи ...

В пресата за вас

Окончателно отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика или на работниците и служителите

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, коментира кога настъпва данъчното събитие за целите на ЗДДС при безвъзмездните доставки на стоки и услуги, свързани с личното потребление (за нестопански нужди) на фирмени...

Основни аспекти при отчитане и третиране на задълженията във връзка със счетоводното приключване на 2016 г.

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. “Данъците в Република България” Анета Георгиева, данъчен консултант, коментира основните аспекти при отчитане и третиране на задълженията във връзка със счетоводното приключване на 2016 г. Според разпоредбата на чл. 46 от ...

Осчетоводяване на договор за доверително управление на инвестиционен портфейл

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какви статии е най-коректно да бъдат съставени и отразени във финансовите отчети при сключване на “Договор за доверително управление на инвестиц...

Счетоводни записвания при покупко-продажба на ДМА

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма е регистрирана по ЗДДС и прилага НСС, плащането е по банков път, прилагам копия на фактурите, договора за доставка на първия мотокар, oсче...

Справочник

Процедура за представяне на документи и данни за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност

Национален осигурителен институт Правно основание на процедурата Кодекс за социално осигуряване - чл. 40а Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО) Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и реш...

Справочна информация бр. 12/2017

Централни валутни курсове за периода 17.03 - 23.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...