Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 12, 27 март - 2 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 27 март - 2 април 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 12/2017 г.

ДВ, бр. 21 от 10.3.2017 г. Президентът на републиката подписа: 1. Указ № 94 за награждаване на г-жа Малгожата Садурска - началник на Канцеларията на президента на Република Полша, с орден “Мадарски конник” първа степен. 2. Указ № 95 за награждаване на г-н Кшищоф Шчерски - съветни...

Министерски съвет бр. 12/2017 г.

Правителството прие Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти. Наредбата се прие...

Особени случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА

Понякога в стопанската практика се осъществяват доставки при комбинации от обстоятелства, за които в ЗДДС няма изрични норми, регламентиращи задълженията или правата на стопанските субекти. При това естествено се очертават въпроси, отговорите на които следва да се търсят чрез тъл...

Въпроси и отговори

Годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия на отчетната 2016 година

Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността и на всяко земеделско предприятие. Според правната форма земеделското предприятие може да бъде различно - кооперация, търговско дружество, физическо лице. Какъв е видът на земеделското предприятие зависи от законовата рам...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 12/2017 г.

Дело C-277/14, решение от 22 октомври 2015 страни: PPUH Stehcemp sp. J. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek срещу Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС, без да има издадена фактура. В своето решение Съдът на ЕС ...

Обезщетение за неспазено предизвестие от работника по чл. 220, ал. 1 КТ

Как следва да се изчисли и документира обезщетението за неспазено предизвестие от работника по чл. 220, ал. 1 КТ? Съгласно чл. 220, ал. 1 КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвести...

Отчитане покупката на SSD външни твърди дискове

Купуваме от кипърска фирма, регистрирана по ДДС, с валидна VAT регистрация в EU SSD външни твърди дискове за персонални компютри, която стока се намира в спедиторски склад в Латвия. Купувач е латвийска фирма, която ги иска доставени в Италия в склад на италиански спедитор - MTS в...

Прекратяване на трудов договор през срока на изпитване

В бюджетно предприятие сме назначили служителка на постоянен трудов договор със срок на изпитване 6 месеца (по чл. 67, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ). Три месеца след назначаването служителката съобщи, че е бременна. Имаме ли право да я уволним по време на бременно...

Трудов стаж при продължителен неплатен отпуск

Наш работник поиска да ползва 15 месеца неплатен отпуск. Работодателят разреши ползването на този отпуск, като отбеляза, че за трудов стаж ще бъдат признати само 30 работни дни. След изтичането на отпуска работникът се яви в предприятието, представи удостоверение УП-3, с което до...

В пресата за вас

Окончателно отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика или на работниците и служителите

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, коментира кога настъпва данъчното събитие за целите на ЗДДС при безвъзмездните доставки на стоки и услуги, свързани с личното потребление (за нестопански нужди) на фирмени (дълготрайни) активи, и как с...

Основни аспекти при отчитане и третиране на задълженията във връзка със счетоводното приключване на 2016 г.

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. “Данъците в Република България” Анета Георгиева, данъчен консултант, коментира основните аспекти при отчитане и третиране на задълженията във връзка със счетоводното приключване на 2016 г. Според разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО счетоводният финансов рез...

Осчетоводяване на договор за доверително управление на инвестиционен портфейл

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какви статии е най-коректно да бъдат съставени и отразени във финансовите отчети при сключване на “Договор за доверително управление на инвестиционен портфейл” с инвестиционе...

Счетоводни записвания при покупко-продажба на ДМА

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма е регистрирана по ЗДДС и прилага НСС, плащането е по банков път, прилагам копия на фактурите, договора за доставка на първия мотокар, oсчетоводяванията за двете години,...

Справочник

Процедура за представяне на документи и данни за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност

Национален осигурителен институт Правно основание на процедурата Кодекс за социално осигуряване - чл. 40а Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО) Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПН...

Справочна информация бр. 12/2017

Централни валутни курсове за периода 17.03 - 23.03.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...