начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г.
Законодателство

Казуси от практиката за пренасяне на данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

За данъчно задължените лица по реда на ЗКПО е предоставено законово право да пренасят данъчната си загуба при определен ред и условия. Процесът на пренасяне на данъчната загуба е определен с чл. 70-74, глава XI на ЗКПО и включва следните актуални асп...

Министерски съвет бр. 27/2017 г.

Правителството одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. Целта на документа е да се очертаят приоритетните инфраструктурни проекти в изпълнение на тематично предварително условие от Споразумението за партньорст...

Въпроси и отговори

Болничният лист създава задължения и за двете страни по трудовия договор

1. Може ли лицето да не поиска отпуск по чл. 163? На какво основание и каква сума и колко време ще получава пари от държавата? 2. Може ли работник да не ползва издаден болничен? Как се процедира и какво е основанието за този отказ (изцяло от болничен...

Изваждане на собственик от сграда в режим на етажна собственост

Управител съм на етажна собственост в жк “Младост” в гр. София. Обитателите на един от апартаментите в нашия блок от години доста често нарушават правилника за вътрешния ред, като не се съобразяват с предвидените там часове за почивка и сън и организ...

Отчитане на придобиването на стоки

Закупили сме стоки от “Амазон” - Америка, като в цената е включено мито за внос. Митото обаче е платено от “Амазон” - Америка, и тук стоката бе освободена от DHL, и ни беше доставена директно. Как трябва да осчетоводя митническата декларация? За отч...

Подбор при съкращаване на щата

По щатно разписание са определени 1,5 щатни бройки за счетоводител, на които са назначени двама човека. От щата отпада половината щатна бройка. Може ли да бъде съкратен счетоводителят, който заема цялата щатна бройка, а на негово място да бъде преназ...

Прекратяване на срочен трудов договор за заместване

Лице, навършило пенсионна възраст, назначено на трудов договор с основание до завръщане на титуляря, може ли да бъде освободено, преди да се е върнал титулярят, по инициатива на работодателя? Най-често трудовият договор, сключен за заместване на отс...

Признаване на приход по програма “Млад фермер”

Имам получено финансиране по програма “Млад фермер” през 2010 г. Проектът е за създаване на орехова градина 29 дка в рамките на 5 години. Приходът от финансиране се признава, когато градината започне да плододава. До момента съм набирала разходите за...

Приложението на преходния режим за облагане доставките на туроператори

С § 70 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ППЗДДС е регламентиран редът за облагане доставките на туристически услуги с променено данъчно третиране, които са сключени от туроператори преди промените. В случа...

Продажба на ЕТ

ЕООД купува ЕТ по чл. 15 от ТЗ за 120 000 лв. Съгласно договора предмета на продажбата са съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В обема на търговското предприятие не са включени права на собственост или вещни права върху недвижим им...

В пресата за вас

Корекции на грешки при декларирането

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. На основание чл. 126, ал. 4 ЗДДС лице, на което е прекратена регистрацията по ЗДДС, трябва писмено да ...

Прилагане на ЗДДС и ЗКПО по издадени фактури от и на името на преобразуващо се дружество

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда прилагането на ЗДДС и ЗКПО по издадени фактури от и на името на преобразуващо се дружество. В глава деветнадесета “Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърл...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 27/2017

Централни валутни курсове за периода 30.06 - 06.07.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...