начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 5 - 11 февруари 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 5/2018 г.

Правителството одобри промени в Кодекса на труда, които ще бъдат предложени за приемане от Народното събрание. Осиновителите на дете до 5-годишна възраст ще имат право на 365 дни отпуск. Той ще може да се ползва от деня на предаването на детето за ос...

Народно събрание бр.5/2018 г.

Парламентът прие на второ четене законови промени, с които се облекчава административната тежест за бизнеса. С промени в Закона за техническите изисквания към продуктите се дава възможност на икономическите оператори, при заявяване на административна...

Особености през 2018 г. при сумираното изчисляване на работното време

Сумираното изчисляване на работното време (СИРВ) е начин на изчисляване на работното време. То може да се разглежда от гледна точка на Кодекса на труда и подзаконовите актове към него - Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и На...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на предоставени услуги от немски адвокат

Нашата фирма използва услугите на адвокат (извършващ свободна професия) в Германия, за извършване на правни услуги и консултации по откриването на дъщерно дружество в Германия. За тези услуги ще изплатим доход на физическото лице и би трябвало да му ...

Извършване на действия от името на търговско дружество по пълномощие

Представител с пълномощно за управление е без трудов договор. Трябва ли да е назначен и осигурен от дружеството, за да представлява собственика? Търговското законодателство допуска управлението на търговско дружество да се възлага на едно или повече...

Основен и допълнителен трудов договор

От 8 години счетоводителят ни работи на 4 часа. Предстои от 01.09 да започне работа и при друг работодател по трудов договор на 6 часа. И двата договора са под 8 часа. Кой от тях ще е основен и кой - допълнителен? Разликата между основния и допълнит...

Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ

В изпълнение на влязло в сила съдебно решение по трудово дело, с което се признава за незаконно уволнението на служител и се постановява същият да се възстанови на длъжността, заемана от него преди уволнението, и след получаване на писменото съобщени...

Признаването и първоначалната оценка на ДМА

Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е приет подход за разсрочване на такива активи с обща стойност над 3000 лв., като същите с...

Процедура за насърчаване на предприемачеството - анализ на основни моменти от процедурата

1. През първото тримесечие на 2018 г. предстои стартирането на нова процедура по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) с наименование - “Насърчаване на предприемачеството”. Към настоящия момент на страницата на ОПИК м...

Размер на платения годишен отпуск при изтекло решение на ТЕЛК

Служител с телково решение се пенсионира през 2015 г. и продължава да работи. Решението изтича през 2017 г. Има ли право на допълнителни 6 дни платен отпуск, след като получава и пенсия, и заплата? В съответствие с чл. 319 от КТ работниците и служит...

В пресата за вас

Примери за прилагане на чл. 67 от ЗКПО

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Румяна Йорданова, данъчен експерт, разглежда темата за прилагане на чл. 67 от ЗКПО. Различие между размера на начислените разходи, стойностният праг, определен в счетоводната политика и стойността, определен...

Продажба на търговско дружество

В бр. 1 от 2018 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ЕООД със собствен капитал от 3000 лв. Собственикът му продава дружеството за 1000 лв. Какви счетоводни статии ще се вземат при продавача относно капита...

Счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации

В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Венцислав Вечев коментира някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации. В хода на своята дейност бюджетните организации извършват...

Справочник

Облагане на продажби в интернет с ДДС

Национална агенция за приходите Глобализацията и технологичните промени доведоха до бум на електронната търговия. Чрез използване на новите средства за взаимодействие се сключват сделки по електронен път за продажби на стоки, при които стоките се из...

Случаи на продажби на стоки по електронен път, при които възникват задължения по ЗДДС

Използвани съкращения в таблицата: BG - България ДЧ - държава членка ТС - трета страна/територия МИ - място на изпълнение ВОД - вътреобщностна доставка ВОП - вътреобщностно придобиване ДЗЛ - данъчно задължено лице ДНЗЛ - данъчно незадължено лице ДНЗЮ...

Справочна информация бр. 5/2018

Централни валутни курсове за периода 25.01 - 31.01.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...