начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 19 - 25 февруари 2018 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 година

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2017 г. са направени сл...

Държавен вестник бр. 7/2018 г.

ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Правителството прие: 1. Постановление № 247 от 7 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал...

Министерски съвет бр. 7/2018 г.

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве. Таксите се събират за издаване на документи и извършване на услуги. Отпада такс...

Народно събрание бр.7/2018 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Регистрираните земеделски стопани ще кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания за съответната календарна година, като заявените ...

Облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път, между различни държави членки

От 1 януари 2015 г. влезе в сила съществена промяна на правилата за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано...

Въпроси и отговори

Зачитане на времето за обучение в център за възрастни

Зачита ли се за трудов и за осигурителен стаж времето на обучение на възрастни в център за обучение? Ако се зачита, кой и как го удостоверява? В съответствие с чл. 354, ал. 1, т. 7 от КТ за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществу...

Обезщетение по чл. 54 от КСО за самоосигуряваща се майка

При какви условия самоосигуряваща се майка може да получава обезщетение по чл. 54 от КСО - 50% от пълния размер на обезщетението? Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват за инвалидност, старост и смърт. Те могат доброволно да се осигуря...

Осигурителни вноски върху обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа след уволнението

На лице, работило при втора категория труд, се изплаща обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа след уволнението. Дължат ли се осигурителни вноски върху това обезщетение и в какъв размер трябва да се правят - за втора или за трета к...

Почивки при трудов договор за непълно работно време

Какъв текст следва да се цитира в трудов договор на непълно работно време 4 часа, за да се спази чл. 138, ал. 1 КТ по отношение на разпределение на работното време? Съгласно чл. 138, ал. 1 КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за ...

Процедура за насърчаване на предприемачеството - анализ на основни моменти от процедурата

1. През първото тримесечие на 2018 г. предстои стартирането на нова процедура по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) с наименование - “Насърчаване на предприемачеството”. Към настоящия момент на страницата на ОПИК м...

В пресата за вас

Кога задължените по ЗКПО лица следва или не следва да подават годишен отчет за дейността и ГДД за 2017 г.

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда специфични практически ситуации, при които задължените по ЗКПО лица следва или не следва да подават годишен отчет за дейността и ГДД за 2017 г. От гледна т...

Справочник

Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски

От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла н...

Облагане на продажби в интернет на юридически лица с корпоративен данък

На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всяко местно юридическо лице се облага с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. Когато местно юридическо ли...

Облагане на продажбите на лични вещи в интернет от физически лица с данък върху доходите

Национална агенция за приходите Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. ...

Превеждаме данъци и осигуровки без такси

Безплатните картови плащания са възможни чрез сайта и в офисите на НАП. Клиентите на НАП, които притежават банкови карти, вече могат да превеждат без такси както дължимите данъци и осигурителни вноски, така и задължения към други институции, събирани...

Справочна информация бр. 7/2018

Централни валутни курсове за периода 06.02 - 14.02.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Физическите лица, които към момента на подаване на годишната данъчна декларация за 2017 г. имат неплатени публични задължения, не могат да ползват данъчни облекчения

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат данъчните облекчения да се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната...