Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 3, Март 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., Д...

Коментар на експерта

Доказателствената стойност на фактурата

В съдебната ни практика не са редки случаите, при които като доказателство за определени твърдения страните в спора се позовават на наличието на фактура, издадена във връзка с обекта на спорната сделка. Немалък е и броят на стопанските субекти, които страдат от опасната заблуда, ...

Промени в ЗДДФЛ през 2018 г.

Промените в ЗДДФЛ са направени с преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗДДС, обн. в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. Създадена е възможност за деклариране на необлагаеми доходи с новия чл. 50а от ЗДДФЛ. Местните физически лица могат да декларират в ГДД по чл. 50 от закона при...

Промени в режима на регулиране на акцизните стоки

I. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, публикувани в ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г. Един от основните приоритети, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на а...

Въпроси и отговори от практиката

Анулиране на погрешно издадена фактура

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, наема склад в Германия от немско дружество, регистрирано по ЗДДС. Последното издава фактура, но без начислен данък. Следва ли българското дружество да си самоначисли данък и има ли право на данъчен кредит в България? Какви други ...

Безвъзмезден договор за ползване на съоръжение между сдружение с нестопанска цел и община

Въпрос: Сключен е безвъзмезден договор за ползване на съоръжение за срок от 20 години между спортен клуб - сдружение с нестопанска цел, и община. Сдружението регистрира търговско дружество - ЕООД (регистрирано по ЗДДС). В договора е заложено условие, че трябва да се извършат подо...

Данъчно третиране на доставка зса отработени часове по софтуерни услуги, уеб дизайн

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, наема фрийлансър чрез платформата Upwork (собственост на американска компания). Фрийлансърът оперира чрез фирма в Украйна. Предмет на доставката са отработени часове по софтуерни услуги, уеб дизайн и др. Отделно от това българско...

Доставка на услуга по електронен път

Въпрос: Дружество, регистрирано в България по ДДС (чл. 100 от ЗДДС) предоставя услуга на фирма от САЩ (създаване на видеоклипове), които се предоставят по електронен път на клиента. Място на изпълнение на сделката е САЩ. Фирмата от САЩ е регистрирана също според тяхното законодат...

Доставки, обложени по специалния ред на маржа

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, е подала уведомление до НАП, че ще прилага режима на маржа. Купува лек автомобил от италианска фирма, рег. по ДДС в Италия - дилър на стоки втора употреба. Заприходява стоката без право на данъчен кредит. Не е платен ДДС на...

Задължение за плащане на данъци и лихви върху данъчни задължения под формата на намаление на бъдещите икономически изгоди

Въпрос: Какви са счетоводните записвания при издаден ревизионен акт, в който не се признава ползван данъчен кредит 2000 лв. от 2013 г. по фактури, които не са посочени от доставчика в неговия дневник на продажбите и той не може да бъде открит? Върху тази сума са начислени и лихви...

Издаване на касови бележки от търговец

Въпрос: Ние сме фирма за онлайн продажби на стоки. В момента сме в процес на регистрация по ДДС. От следващата седмица започваме продажби в Румъния. Цените на стоките в сайта ще са в RON. Длъжни ли сме да издаваме касова бележка на клиентите, които са физически лица? Касовата бел...

Изплащане на дивиденти

Въпрос: С протокол на общото събрание разпределям 10 000,00 (десет хиляди) лв. дивидент. Изплащам 9500 (девет хиляди и петстотин) лв. по каса. Съставям следните счетоводни операции: 122/493 разчети със собственици 10 000 лв. 493/451 разчети с данък дивидент 500 лв. 493/501 9500...

Нулева данъчна ставка при услуга във връзка с транспорт на стоки

Въпрос: Нашата фирма Х извършва спедиторска услуга във връзка с транспорт на стоки от пристанището на гр. Пирея до гр. София. Стоките се транспортират от Китай до Пирея и след това от Пирея до София, където се обмитяват. Имаме ли право да приложим чл. 30, ал. 2 от ЗДДС? Отговор:...

Обезценка на финансови активи

Въпрос: Институцията ни иска да провизираме кредити. Сметките, които използваме са: 531 – Предоставени кредити 496 - Разчети по лихви Като провизирането е: 30-90 дни кредити със забава 90-180 дни кредити със забава Над 180 дни кредити със забава Кои сметки трябва да добавя към ин...

Обезщетение за вредите от неизпълнение на задълженията

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, чиято основна дейност е куриерски услуги (фирма Х). Тя е представител на фирма (фирма У), притежаваща лиценз за извършване на такива услуги. И двете фирми са регистрирани по ЗДДС. Между тях има сключен договор, на база на който всеки месец фи...

Облагане на дейност за покупко-продажба на автомобили втора употреба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува чрез ВОП от страни от ЕС и чрез внос от трети страни (Швейцария) автомобили втора употреба. Задължително ли е продажбата на тези автомобили да е по общия ред, или има възможност и за избор, т.е. дали могат да се продават и по ...

Облагане на доставка от вътрешния стокооборот

Въпрос: Издаваме фактура за авансово плащане с начислено ДДС върху сумата на аванса за клиент, който иска да си запази стока, която все още не е пристигнала и заприходена в склада през м. 09.2017 г. Стоката пристига на 10.10.2017 г. - издаваме фактура за м.10.2017 г. с количество...

Облагане на покупка на нов лек автомобил, който се доставя от страна–членка на ЕС

Въпрос: Военнослужещ от Министерството на отбраната, командирован с министерска заповед на работа в Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун, Гърция, е сключил договор за закупуване на нов автомобил от Гърция. Доставната цена не включва данъци и мита. Физическото лице като слу...

Облагане на услуга по репатриране на тленните останки

Въпрос: Фирма извършва дейност по репатриране на тленни останки от РБългария до други страни - както в ЕС, така и извън. Услугата по репатриране не е просто превоз на тленните останки, а включва много и разнообразни действия, свързани с изготвяне на документи, подготвяне на ковче...

Облагане с ДДС на стоки, изнасяни в ЕС

Въпрос: Нашата фирма изработва рекламно пано, което транспортира със собствен превоз до Румъния, където го монтира. Каква фактура трябва да издадем на румънската фирма, поръчител на рекламното изделие? Двете фирми са регистрирани по ЗДДС. Отговор: Независимо от целите, за които ...

Облагане с ДДС при продажба на автомобил втора употреба

Въпрос: Как е редно да се продаде автомобил втора употреба, купен от българска фирма, регистрирана по българския ЗДДС? Задължително ли е да е по общия ред, или може да се продаде и по марж? Отговор: След като автомобилът е закупен от регистрирано за целите на облагането с ДДС ли...

Осигуряване на лица по договори за управление и контрол

Въпрос: Трябва ли да се осигурява и на какво основание (като самоосигуряващо се лице или друго) собственик - чуждестранно лице, на ЕООД със седалище в България? Собственикът на ЕООД има само здравна осигуровка в държава от ЕС. Отговор: Управлението и контролът на търговско друже...

Отказ за възстановяване на ДДС

Въпрос: В клетка 81 от справка декларация за ДДС по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за м. август 2017 г. сме посочили данък за възстановяване. Съотношението между облагаемите доставки с нулева ставка към общата стойност на всички облагаеми доставки сме изчислили за периода м. 08.2016-м. 0...

Отписване на вземания

Въпрос: Българска фирма има несъбираеми вземания от клиенти с дата на фактурите 2012 г. Как следва да се отпишат тези вземания? С какви счетоводни статии, към коя дата и необходимо ли да се документират действия по събирането им? Отписаните вземания влияят ли на финансовия резул...

Отчитане на дарение

Въпрос: Дружество, регистрирано за целите на ДДС, при сключване на договор с мобилен оператор получава мобилен апарат. Във получената фактура е записано единична цена на апарата 1000 лв., 100% търговска отстъпка - 1000 лв., стойност на сделката 0,00 лв. 1. Как се класифицира сде...

Префактуриране

Въпрос: Дружеството ни е извършило разход във връзка със закупуване на самолетен билет с дестинация София-Берлин, за което е издаден протокол от туристическа агенция „Х“ със седалище и регистрация по ЗДДС в България и фактура за такса от същото дружество. В посочените документи н...

Регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Въпрос: Клиент връща стока в търговски обект. Издава му се сторно бележка и му се връщат парите в брой. Трябва ли да се прави запис служебен износ на касовия апарат, когато му се връщат парите? Отговор: За да се отговори на въпроса, е необходимо да се анализират разпоредбите на ...

Режим за облагане доставките на услуги, свързани с участие в панаири и изложения

Въпрос: 1. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва на търговско изложение във Англия през м януари 2018 г. Платен е наем за търговска площ на фирмата, организатор на изложението. Фактурата е издадена без включено ДДС. Фирмата организатор, издала фактурата, е регистриран...

Счетоводно отчитане при цесия

Въпрос: Имаме нужда от помощ за счетоводни статии при цедиране на кредити. Сметките, които използваме, са: 531 Предоставени кредити 496 Разчети по лихви, които при отпускане на кредити. Начисляваме лихвата, която очакваме да получим до края на изплащане на кредита (Дт с/ка 496/Кт...

Трансформиране на поземлен имот в урегулиран поземлен имот

Въпрос: 1. Как следва да бъдат осчетоводени разходите във връзка с промяна статута на земя от ПИ в ПУП. Промяната се прави с цел построяване на склад в съответния имот. Трябва ли с посочените разходи да се увеличи стойността на земята, или същите да се осчетоводят като разходи за...

Удръжка за запор на служител

Въпрос: 1. Начинът на изчисляване на удръжка от трудовото възнаграждение на служител по наложен му запор във връзка с новите промени в ГПК. Правилна ли е логиката при удръжката за запор на служител, който получава: 1-ви вариант: Нетно възнаграждение от 502 лв. и няма деца до 18 г...

Фактуриране на консумативи, закупени от ЕС

Въпрос: Клиент купува консумативи, които използва за дейността си. Купува ги от Гърция и ги използва в Кипър. Фактурата за покупката на консумативите е от Гърция и те се превозват до Кипър, където той ги използва. Как да отразя покупката в справка декларацията по ДДС? Консумативъ...

Писма и указания

ДДС № 10 от 28.12.2017 г. Относно: Определяне на срокове за извършване на инвентаризация в бюджетните организации

С това указание се определят сроковете за извършване на инвентаризация от бюджетните организации. Указанието се издава на основание на чл. 66 от Закона за счетоводството. 1. Активите и пасивите в бюджетните организации се инвентаризират в следните срокове: 1.1. дълготрайните мате...

№ 20-00-17 от 22.01.2018 г. Относно: Определяне на приложимото осигурително законодателство по Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република

СТАНОВИЩЕ На 1 октомври 2015 г. в Тунис беше подписана Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република (спогодбата), ратифицирана със закон, приет от 43-ото Народно събрание на 8 април 2016 г. - ДВ, бр. 32 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2017 г.)...

№ 20-00-203 от 29.12.2017 г. Относно: Промени в законодателството в сила от 1 януари 2018 г., свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС)

Във връзка с промените в законодателството, свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите: I. По Закон за бюджета на държавното обществено осиг...

№ 20-00-27 от 06.02.2018 г. Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ бр. 7 от 19.01.2018 г.)

Във връзка с направените промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8) изразявам следното становище ...

Решения на съдилища

Решение № 1023 от 24.01.2018 г. по адм. дело № 6806/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци за периоди 01.01.2009 г. - 31.12.2013 г. за притежавани от дружеството магазин и офис. Обстоятелството, че имотите са в границите, в които според заповедите на кмета на общината се и...

Решение № 108 от 22.07.2014 г. по т.д. № 2418/2013 г., ТК, I т.о.

В производството по чл. 422 ГПК от значение за съществуването на подлежащо на изпълнение вземане по запис на заповед би могла да е изискуемостта на задължението на издателя по каузалното правоотношение между него и поемателя, ако записът на заповед е издаден за обезпечение на изп...

Решение № 1098 от 25.01.2018 г. по адм. дело № 5305/2017 г.

Предмет на спора е отказ да бъде възстановена сума, начислена за данъчни задължения. Съгласно чл. 129, ал. 1 от ДОПК срокът за подаване на искане за прихващане или възстановяване тече от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, осве...

Решение № 1179 от 26.01.2018 г. по адм. дело № 12056/2017 г.

Предмет на спора са допълнително определени задължения за ДДС и лихви за забава за данъчни периоди 10. и 12.2011 г., 03., 04 и 11.2012 г., 02., 04., 06., 07 и 09.2013 г., произтичащи от непризнати вътреобщностни доставки на стоки (дъвки, вафли и шоколадови изделия) по фактури, из...

Решение № 1222 от 29.01.2018 г. по адм. дело № 4665/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви в резултат от отказ на право на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества за данъчни периоди 04. - 07.2011 г., 09. - 11.2011 г., 01.2012 г., 03. - 05.2012 г., 08.2012 г., 11.2012 г. - 06.2013 г. и 02.2014 г....

Решение № 1326 от 30.01.2018 г. по адм. дело № 5035/2017 г.

Предмет на спора е заповед за налагане на принудителна административна мярка от 2016 г., с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС, е постановено запечатване на търговски обект - закусвалня, и забрана за достъп до него за срок от една седмица. Съгласно чл. 186, а...

Решение № 1446 от 31.01.2018 г. по адм. дело № 665/2017 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС и лихви върху тях. В практиката си ВАС многократно е подчертавал, че за да е налице реална доставка на стоки, не е достатъчно само наличието на фактура и счетоводното й отразяване при страните по доставката. За да възникне право н...

Решение № 1482 от 01.02.2018 г. по адм. дело № 8871/2016 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС в данъчен период декември 2010 г., както и за лихви за забава, с източник отказ на органите по приходите да зачетат извършено в този данъчен период анулиране на основание чл. 80, ал. 5 и ал. 6 от ППЗДДС на издадени в последната д...

Решение № 1517 от 02.02.2018 г. по адм. дело № 532/2017 г.

Предмет на спора е акт за прихващане или възстановяване (АПВ) от 2015 г., с който на дружество със седалище в Германия е отказано възстановяване на платен ДДС за периодите от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по подаденото искане от 2015 г. по няколко фактури. В чл. 7, ал. 1 от Нар...

Решение № 1572 от 06.02.2018 г. по адм. дело № 10963/2017 г.

Предмет на спора са начислени лихви за забава за периода 15.10.2011 г. - 13.07.2012 г. върху сума, представляваща начислен ДДС по фактура от 04.06.2012 г. По аргумент от чл. 12, ал. 2 от ППЗДДС при доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, при която изпълнени...

Решение № 58 от 23.03.2016 г. по гр.д. № 3666/2015 г., III г.о.

Доказването на дисциплинарното нарушение може да се извърши с всички доказателствени средства. По отношение на частните и счетоводни документи, съставени от работодателя, се прилагат разпоредбите на чл. 182 ГПК и чл. 180 ГПК. Трябва да се прави разграничение между производствата ...

Решение № 935 от 23.01.2018 г. по адм. дело № 8784/2017 г.

Предмет на спора е начислен допълнително ДДС за ноември и декември 2014 г. с прилежащи лихви в резултат на непризнати вътреобщностни доставки на стоки по 10 бр. фактури с получател различни гръцки дружества. Практиката на съдилищата относно освобождаването от ДДС на ВОД е конста...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 28.02.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 100 от 2017 г. до бр. 12 от 2018 г.

ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г. Министерски съвет Постановление № 282 от 11 декември 2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество Постановление № 283 от 13 декември 2017 г. за одобряван...