начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 14/2018 г.

ДВ, бр. 10 от 30.1.2018 г. Народното събрание прие Закон за частната охранителна дейност. Конституционният съд прие Решение № 1 от 16 януари 2018 г. по конституционно дело № 3 от 2017 г. Министърът на отбраната издаде: 1. Наредба за допълнение на Нар...

Народно събрание бр.14/2018 г.

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Обслужването на картовите плащания по събиране на приходи и други постъпления на бюджетните организации и на техните подведомствени разпоредители с бюджет...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Когато говорим за годишно счетоводно приключване, несъмнено следва да разбираме не само счетоводните техники по приключване на счетоводните сметки, но преди всичко изготвяне на финансовите отчети по реда на приложимите счетоводни стандарти. Ето защо ...

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

С измененията и допълненията на Кодекса на труда от юли 2015 г. се създаде нов вид срочен трудов договор: еднодневният трудов договор, регламентиран в чл. 114а от КТ, който показва редица отклонения спрямо общия режим. За първи път в действащото ни з...

Въпроси и отговори

Вписване на датата на прекратяване на трудовото правоотношение

На основание чл. 325, т. 3 от КТ бях освободен от работа. В клона на търговската банка, в която работех, съм постъпил на 31.08.2015 г. а последният ми работен ден беше 31.01.2018 г. На основание чл. 355, ал. 1 и 2 считам, че трудовата ми книжка е неп...

Договор за предоставен заем

Дружество е предоставило паричен заем на друго юридическо лице на 1.09.2014 г., срокът на договора е 1 година при уговорена 7% годишна лихва. Няма сключен анекс за удължаване на срока на договора. От датата на предоставяне до 31.12.2017 г. няма връща...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при прекъсване на последните години трудов стаж

През последните 18 години служител работи в една и съща фирма. Преди 3 години е уволнен, получавал е обезщетение от бюрото по труда и след това отново постъпва на същата длъжност. Как ще се определи размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, ...

Осигуряване на собственик на ЕООД за трудова дейност в дружеството

Собственик на ЕООД за работа с личен труд (т.е. вноските за осигуровки да минават за разход) как стоят нещата, на какъв договор, работно време, осигуровки? При така неясно зададеното питане може да се даде най-обща консултация. За конкретната счетов...

Осигуряване на упражняващ свободна професия пенсионер

Нотариус - осигуряващ се на прага 2600 лв. като свободна професия, се пенсионира и продължава да упражнява дейност като нотариус. Какви осигуровки следва да внася - само за здравно или за всички фондове и на каква база 510 лв. или 2600 лв., при поло...

Отпаднало правно основание за наредба

В сила ли е Наредба 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, при положение че е отменено правното основание за нея (чл. 62, ал. 2 от КТ)? В съответствие с действащата ал. 7 на чл. 62 от КТ документите, които са необходим...

Промяна на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В трудовия ми договор е предвидено допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер 0,6% за всяка година. Имам 22 години трудов стаж. Без никаква промяна на трудовите задължения от началото на годината работодателят ми промени...

В пресата за вас

Какви лични данни на работниците и служителите се събират във връзка със сключването на трудовия договор

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Труд и право” доц. д-р Андрей Александров дава отговор на въпроса: Какви лични данни на работниците и служителите се събират във връзка със сключването на трудовия договор? I. Категориите лични данни, чието събиране е не с...

Отсрочени данъци

В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., регистриран одитор, коментира отсрочените данъци. Ефектът от тези временни данъчни разлики е в размера на данъка, който се проявява като: - вземане (актив), т.е. данъкът се плаща...

Формална доказателствена сила на електронни изявления, разменени чрез електронна поща

В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Ирина Николова коментира формалната доказателствена сила на електронни изявления, разменени чрез електронна поща (е-mail). В част от съдебните решения за разменените между страните изявле...

Справочник

Краткосрочни обезщетения и помощи - 2018 г.

Национален осигурителен институт Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: • Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г.

От 23 март т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 г. са предвидени 20 103 061 лв. Програмата за едно ли...

Проверяваме онлайн хонорарите си от 2017 г.

Физическите лица могат да проверят в сайта на НАП дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи, различни от тези по трудов договор, като например хонорари. Така гражданите ще могат да проверят и попъл...

Справочна информация бр. 14/2018

Централни валутни курсове за периода 30.03 - 04.04.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...