Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 2, Февруари 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2019 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр....

Коментар на експерта

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. е обнародван в ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., и е в сила от 1.01.2019 г. В разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2019 г. са заложени следните политики по приходите и разходит...

Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти

Според търговското право делът в капитала на дружеството носи определени имуществени права на съдружниците, в т.ч. и право на част от печалбата и правото на дивидент. Всеки съдружник в дружество с ограничена отговорност например има право на част от неразпределената печалба. Печа...

По-висока степен на защита на клиентите - ползватели на инвестиционни услуги, по новия Закон за пазарите на финансови инструменти

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г.), в сила от деня на обнародването му - 16.02.2018 г., с изключение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1 - 3 ЗПФИ относно доставчиците на консолидирани данни, които предстои да влязат в сила от 03.09...

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2019 г., са публикувани в ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г. Освен това са публикувани редакционни промени, във връзка с други закони в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., ДВ, бр. 103 от 13 декември 201...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стока с преференциален произход, за вноса на която е приложима нулева митна ставка

Въпрос: Имаме проверка от Агенция „Митници“ във връзка с внос на автомобилни гуми от Сърбия. По МД сделката е CRT - стоката е със сертификат EUR.1 и няма мито, плащаме само ДДС по тая сделка. Стоката е застрахована в България и тая застраховка влиза в фирмената калкулация за форм...

Данъчна основа по чл. 55 от ЗДДС

Въпрос: Имаме договор с фирма за митническо обслужване – изготвяне на митнически декларации, освобождаване на стоки, организиране на транспорт от митница до складовете ни. Тази фирма издава фактура за услугата плюс 20% ДДС. Възнаграждението е с фиксирана стойност на брой митничес...

Доставка на стока, за която е налице хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, желае да закупи за своя сметка велосипеди, с които служителите да пътуват от дома си до работа и обратно във връзка с поощряване на здравословния начин на живот. Възможно ли е да се ползва данъчен кредит за закупените велосипеди ...

Доставка на услуга от регистрирана за целите на облагането в ЕС фирма

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лиценз за ползване на софтуер от канадска фирма (този софтуер се използва онлайн за озвучаване на видеоклипове). Издадена е фактура без начислено ДДС. Във фактурата канадската фирма е посочила VAT Registration № EU.........

Лица, предоставящи услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка

Въпрос: Френска фирма печели проект, за да издава онлайн и на книжен носител вестник на Евросъюза. За целта наема лица, включително и от България, като коректори и предпочита да са свободни професии. Тези лица след подписване на договор влизат в акаунт на френската фирма чрез пре...

Място на изпълнение при услугите, които са свързани с монтаж и/или инсталиране

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има проекти на клиенти в чужбина, за което му се налага да наеме работници, граждани на ЕС, които за период от 2-3 седмици да работят в конкретни обекти на клиентите на дружеството (работата е свързана с инсталация на оборудване)...

Облагане на доставка за трета страна

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, закупува стоки от Гърция. Стоката я изнася за Албания, като не влиза в България, тя се изнася от Гърция за Албания от българската фирма. Какъв е начинът на облагане на сделката за целите на ДДС? Трябва ли гръцката фирма да ...

Облагане на доставките, свързани със земя и сгради

Въпрос: Физическо лице притежава УПИ повече от 5 години. По договореност дава право на строеж на инвеститор, от който получава няколко апартамента като обезщетение. Поради затруднено положение и задлъжнялост му се налага да продаде поне два апартамента преди акт 14, най-много да ...

Облагане на доход от предоставено право на строеж

Въпрос: През 2015 година физическо лице учредява право на строеж върху УПИ, което е закупило през 1992 г. за 10 000 лв. Строителната фирма му е издала фактура за „Аванс за СМР срещу отстъпено право на строеж“ за 500 000 лв. с ДДС. Лицето ще получи в замяна 3 апартамента. През 201...

Облагане на стоки, внос от трета страна

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай стоки, които продава в Белгия. Стоките пристигат директно от Китай в Белгия, без да минават през България, и клиентът (белгийско дружество, регистрирано по ДДС в Белгия) освобождава стоките от митница и плаща белг...

Освободена доставка на сгради или на части от тях

Въпрос: Българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, закупува от физически лица два апартамента, построени през 1935 година. Ако дружеството реши да ги продаде (цената на всеки от тях е над 50 000 лева) на друго физическо лице или фирма, ще се брои ли оборотът от продажб...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Относно осигуряване на собственик на ЕООД, работещ на трудов договор в друга фирма, пенсионер по инвалидност. ЕООД-то е регистрирано по ДДС, но спряло основната си дейност (търговия) и дава помещението (собственост на дружеството) под наем. В месечната справка по ДДС фигу...

Осигуряване при трудова дейност за различни работодатели в две държави членки

Въпрос: Лице с българско и германско гражданство и с постоянно пребиваване в Германия е назначено на редовен трудов договор в германска фирма и е самоосигуряващото се лице - съдружник в дружество в България, и внася осигурителни вноски без право на болничен. Сега й предстои изли...

Прекратяване на трудов договор при смърт на работника

Въпрос: Работник, назначен на трудов договор, има трудов стаж във фирмата ни 7 г. След придобиване на право на пенсия на лицето не са изплащани обезщетения от наша страна. Работникът продължи да работи без прекъсване. Същият почина по време на работа. Какви обезщетения дължим осв...

Приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос

Въпрос: Когато приспадам ДДС по внос по митническа декларация, в дневника за покупките като доставчик фирмата износител по митническа декларация ли трябва да посоча? Отговор: По правило правото на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, ка...

Служебна дерегистрация по ЗДДС

Въпрос: При служебна дерегистрация по ЗДДС фирма не е подала в справка-декларация по ЗДДС за 06.2018 г. опис на наличните активи и не е начислила 2000 лева ДДС с него. 1. След като вече не е активна опцията за подаване на СД по ЗДДС, каква е процедурата за подаване на нова СД с т...

Писма и указания

№ 24-39-96#1*17 от 03.05.2018 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е с основна дейност производство на хранителни стоки - брускети, кубети, вафли и плодов бар. Произвежданите стоки по същество представляват печени хлебни кръгчета и печени пшеничено-ръжени хлебни кубчета, овкусени с различни...

Решения на ВАС

Решение № 14 от 02.01.2019 г. по адм. дело № 8328/2018 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект - магазин, находящ се в гр. Варна, и забрана на достъпа до обекта за срок от 7 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС. В чл. 186 от ЗДДС не е предвидена възможност на органите по п...

Решение № 15763 от 17.12.2018 г. по адм. дело № 5925/2018 г.

Предмет на спора е непризнатото право на приспадане на данъчен кредит с начислени лихви за забава за данъчни периоди: 02., 03., 07., 08., 09., 10., 11.2010 г., 01., 11. и 12.2011 г. и 05.2012 г. по фактури, издадени от различни ЕООД. Съгласно националния данъчен закон и констант...

Решение № 15826 от 18.12.2018 г. по адм. дело № 10610/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2016 г., допълнително начислен корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. и следващите се лихви върху публичните вземания. Съгласно чл. 50, ал. 1 от ДОПК, ...

Решение № 15985 от 19.12.2018 г. по адм. дело № 8444/2018 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит за данъчен период 11.2015 г. по фактура с предмет посредническа услуга при закупуване на селскостопанска техника. Отказът на правото на приспадане не е мотивиран главно поради действията на неоткрития в ревизионното производство доставчи...

Решение № 15986 от 19.12.2018 г. по адм. дело № 10074/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС с лихви за забава в резултат на извършена от органите по приходите корекция на декларираните от ревизираното лице резултати по ЗДДС в данъчни периоди от 05. до 11.2016 г. Упражняването на правото на приспадане с цел з...

Решение № 16109 от 20.12.2018 г. по адм. дело № 4934/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДФЛ и ЗДДС за периоди от 01.01.2007 г. до 31.12.2011 г. Установено е, че фактури не са отразени в счетоводството на ревизираното лице като фактури включени в дневника за покупки на ревизираното лице. За същите фактури не се спори, ч...

Решение № 16117 от 20.12.2018 г. по адм. дело № 9918/2018 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчни периоди 07.2014 г. - 05.2016 г. и годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за ЕТ за 2014 г. и 2015 г. При игнориране на събрания доказателствен материал данъчните органи и съдът неправилно са приели, че в настоящия случай се касае за дос...

Решение № 16158 от 20.12.2018 г. по адм. дело № 6475/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за антидъмпингово мито и ДДС и съответните лихви. Тълкуването в решение на Съда на ЕС по дело С-416/15 е дадено по повод внос на продукти, изпратени от Тайван, но в решението се приема, че обстоятелството, че стоките имат се...

Решение № 16224 от 21.12.2018 г. по адм. дело № 7505/2018 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за данъчен период 2011 г., 2013 г. - 2015 г. В практиката е застъпено, че съгласно разпоредбата на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО, преотстъпването на корпоративен данък става при определените в разпоредбата...

Решение № 16278 от 28.12.2018 г. по адм. дело № 8653/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДФЛ за 2015 г. и лихви. Съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ облагаем е доходът от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по р...

Решения на ВКС

Решение № 186 от 17.10.2016 г. по гр. д. № 6094/2015 г., IV г. о.

Обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ е предназначено да обезщети работника за определен вид имуществени вреди - пропуснати ползи за реализиране на доходи от труда, който същият би положил, ако не беше фактът на незаконното уволнение. Поради това съдебната практика трайно приема, че...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 100 до бр. 106 от 2018 г.

ДВ, бр. 100 от 4.12.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане Министерски съвет Постановление № 258 от 28 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за компенсиране на безплатния...