Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 2, Февруари 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2019 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. е обнародван в ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., и е в сила от 1.01.2019 г. В разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2019 г. са заложени следните по...

Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти

Според търговското право делът в капитала на дружеството носи определени имуществени права на съдружниците, в т.ч. и право на част от печалбата и правото на дивидент. Всеки съдружник в дружество с ограничена отговорност например има право на част от ...

По-висока степен на защита на клиентите - ползватели на инвестиционни услуги, по новия Закон за пазарите на финансови инструменти

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г.), в сила от деня на обнародването му - 16.02.2018 г., с изключение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1 - 3 ЗПФИ относно доставчиците на консолидирани данни, които пред...

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2019 г., са публикувани в ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г. Освен това са публикувани редакционни промени, във връзка с други закони в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., ...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стока с преференциален произход, за вноса на която е приложима нулева митна ставка

Въпрос: Имаме проверка от Агенция „Митници“ във връзка с внос на автомобилни гуми от Сърбия. По МД сделката е CRT - стоката е със сертификат EUR.1 и няма мито, плащаме само ДДС по тая сделка. Стоката е застрахована в България и тая застраховка влиза ...

Данъчна основа по чл. 55 от ЗДДС

Въпрос: Имаме договор с фирма за митническо обслужване – изготвяне на митнически декларации, освобождаване на стоки, организиране на транспорт от митница до складовете ни. Тази фирма издава фактура за услугата плюс 20% ДДС. Възнаграждението е с фикси...

Доставка на стока, за която е налице хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, желае да закупи за своя сметка велосипеди, с които служителите да пътуват от дома си до работа и обратно във връзка с поощряване на здравословния начин на живот. Възможно ли е да се ползва данъчен кр...

Доставка на услуга от регистрирана за целите на облагането в ЕС фирма

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лиценз за ползване на софтуер от канадска фирма (този софтуер се използва онлайн за озвучаване на видеоклипове). Издадена е фактура без начислено ДДС. Във фактурата канадската фирма е посочи...

Лица, предоставящи услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка

Въпрос: Френска фирма печели проект, за да издава онлайн и на книжен носител вестник на Евросъюза. За целта наема лица, включително и от България, като коректори и предпочита да са свободни професии. Тези лица след подписване на договор влизат в акау...

Място на изпълнение при услугите, които са свързани с монтаж и/или инсталиране

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има проекти на клиенти в чужбина, за което му се налага да наеме работници, граждани на ЕС, които за период от 2-3 седмици да работят в конкретни обекти на клиентите на дружеството (работата е свърза...

Облагане на доставка за трета страна

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС в България, закупува стоки от Гърция. Стоката я изнася за Албания, като не влиза в България, тя се изнася от Гърция за Албания от българската фирма. Какъв е начинът на облагане на сделката за целите на ДДС...

Облагане на доставките, свързани със земя и сгради

Въпрос: Физическо лице притежава УПИ повече от 5 години. По договореност дава право на строеж на инвеститор, от който получава няколко апартамента като обезщетение. Поради затруднено положение и задлъжнялост му се налага да продаде поне два апартамен...

Облагане на доход от предоставено право на строеж

Въпрос: През 2015 година физическо лице учредява право на строеж върху УПИ, което е закупило през 1992 г. за 10 000 лв. Строителната фирма му е издала фактура за „Аванс за СМР срещу отстъпено право на строеж“ за 500 000 лв. с ДДС. Лицето ще получи в ...

Облагане на стоки, внос от трета страна

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай стоки, които продава в Белгия. Стоките пристигат директно от Китай в Белгия, без да минават през България, и клиентът (белгийско дружество, регистрирано по ДДС в Белгия) освобождава с...

Освободена доставка на сгради или на части от тях

Въпрос: Българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, закупува от физически лица два апартамента, построени през 1935 година. Ако дружеството реши да ги продаде (цената на всеки от тях е над 50 000 лева) на друго физическо лице или фирма, ще ...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Относно осигуряване на собственик на ЕООД, работещ на трудов договор в друга фирма, пенсионер по инвалидност. ЕООД-то е регистрирано по ДДС, но спряло основната си дейност (търговия) и дава помещението (собственост на дружеството) под наем. В...

Осигуряване при трудова дейност за различни работодатели в две държави членки

Въпрос: Лице с българско и германско гражданство и с постоянно пребиваване в Германия е назначено на редовен трудов договор в германска фирма и е самоосигуряващото се лице - съдружник в дружество в България, и внася осигурителни вноски без право на ...

Прекратяване на трудов договор при смърт на работника

Въпрос: Работник, назначен на трудов договор, има трудов стаж във фирмата ни 7 г. След придобиване на право на пенсия на лицето не са изплащани обезщетения от наша страна. Работникът продължи да работи без прекъсване. Същият почина по време на работа...

Приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос

Въпрос: Когато приспадам ДДС по внос по митническа декларация, в дневника за покупките като доставчик фирмата износител по митническа декларация ли трябва да посоча? Отговор: По правило правото на приспадане на данъчен кредит за платения данък в слу...

Служебна дерегистрация по ЗДДС

Въпрос: При служебна дерегистрация по ЗДДС фирма не е подала в справка-декларация по ЗДДС за 06.2018 г. опис на наличните активи и не е начислила 2000 лева ДДС с него. 1. След като вече не е активна опцията за подаване на СД по ЗДДС, каква е процедур...

Писма и указания

№ 24-39-96#1*17 от 03.05.2018 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е с основна дейност производство на хранителни стоки - брускети, кубети, вафли и плодов бар. Произвежданите стоки по същество представляват печени хлебни кръгчета и печени пшеничено-ръжени хлебн...

Решения на ВАС

Решение № 14 от 02.01.2019 г. по адм. дело № 8328/2018 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект - магазин, находящ се в гр. Варна, и забрана на достъпа до обекта за срок от 7 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС. В чл. 186 от ЗДДС не е предвиде...

Решение № 15763 от 17.12.2018 г. по адм. дело № 5925/2018 г.

Предмет на спора е непризнатото право на приспадане на данъчен кредит с начислени лихви за забава за данъчни периоди: 02., 03., 07., 08., 09., 10., 11.2010 г., 01., 11. и 12.2011 г. и 05.2012 г. по фактури, издадени от различни ЕООД. Съгласно национ...

Решение № 15826 от 18.12.2018 г. по адм. дело № 10610/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2016 г., допълнително начислен корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. и следващите се лихви върху публичните вземания. Съ...

Решение № 15985 от 19.12.2018 г. по адм. дело № 8444/2018 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит за данъчен период 11.2015 г. по фактура с предмет посредническа услуга при закупуване на селскостопанска техника. Отказът на правото на приспадане не е мотивиран главно поради действията на неоткрития в реви...

Решение № 15986 от 19.12.2018 г. по адм. дело № 10074/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС с лихви за забава в резултат на извършена от органите по приходите корекция на декларираните от ревизираното лице резултати по ЗДДС в данъчни периоди от 05. до 11.2016 г. Упражняването на...

Решение № 16109 от 20.12.2018 г. по адм. дело № 4934/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДФЛ и ЗДДС за периоди от 01.01.2007 г. до 31.12.2011 г. Установено е, че фактури не са отразени в счетоводството на ревизираното лице като фактури включени в дневника за покупки на ревизираното лице. За...

Решение № 16117 от 20.12.2018 г. по адм. дело № 9918/2018 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчни периоди 07.2014 г. - 05.2016 г. и годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за ЕТ за 2014 г. и 2015 г. При игнориране на събрания доказателствен материал данъчните органи и съдът неправилно са приели, че в на...

Решение № 16158 от 20.12.2018 г. по адм. дело № 6475/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за антидъмпингово мито и ДДС и съответните лихви. Тълкуването в решение на Съда на ЕС по дело С-416/15 е дадено по повод внос на продукти, изпратени от Тайван, но в решението се приема, че обсто...

Решение № 16224 от 21.12.2018 г. по адм. дело № 7505/2018 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за данъчен период 2011 г., 2013 г. - 2015 г. В практиката е застъпено, че съгласно разпоредбата на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО, преотстъпването на корпоративен данък става п...

Решение № 16278 от 28.12.2018 г. по адм. дело № 8653/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДФЛ за 2015 г. и лихви. Съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ облагаем е доходът от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон...

Решения на ВКС

Решение № 186 от 17.10.2016 г. по гр. д. № 6094/2015 г., IV г. о.

Обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ е предназначено да обезщети работника за определен вид имуществени вреди - пропуснати ползи за реализиране на доходи от труда, който същият би положил, ако не беше фактът на незаконното уволнение. Поради това съдебн...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 100 до бр. 106 от 2018 г.

ДВ, бр. 100 от 4.12.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане Министерски съвет Постановление № 258 от 28 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г....