Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.
Законодателство

Данъчно третиране на “внос на стока” чрез ВОП в хипотезата на чл. 13, ал. 6 ЗДДС

Предвид липсата на митнически граници между държавите - членки на ЕС, онези от тях, които граничат с трети страни или имат удобни и подходящи за целта пристанища, фактически осъществяват голяма част от митническия контрол за вноса на стоки на територията на общността. Причина за ...

Народно събрание

Парламентът прие промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се въвеждат европейски директиви за борба с данъчни схеми с потенциален риск

Парламентът прие промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се въвеждат европейски директиви за борба с данъчни схеми с потенциален риск. Разписани са разпоредби и правила, според които приходната администрация ще получава информация за трансгранични данъчни схем...

Министерски съвет

Правителството прие Пос­тановление за отмяна на На­ред­бата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България

Правителството прие Пос­тановление за отмяна на На­ред­бата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България. Наредбата е приета на основание Закона за марките и географск...

Държавен вестник

ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Мини...

ДВ, бр. 95 от 3.12.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 296 от 28 ноември 2019 г. за изменение на Постановление № 210 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и кметове през 20...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Обединяване на предприятия Създаването на предприятие винаги е с мисълта за добър резултат, за проспериране и развитие, за имуществено и финансово благополучие. Съществува непрекъснат стремеж към разширяване на дейността; обхващане на нови пазари; въвеждане на нови дейности; усто...

Данъчна основа при ВОД

Вътрешнообщностна доставка (ВОД) на стоки от територия на България до територия на страна - членка на ЕС, при условията на доставка по INCOTERMS CPT/ Carriage Paid To, по искане на купувача при документиране на продажбата в инвойса цените на стоките да се изписват според договоре...

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

Имаме служителка, която в момента ползва отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ. След изтичане на отпуската от 410 дни служителката няма да ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ - за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. В момента служителката е бременна. Веднага след изтичане на 410-...

Зачитане на трудов стаж при изпълнение на граждански договор

Лице работи по трудов договор като счетоводител и едновременно по граждански договор с друг възложител. Осигурява се и по двата договора. Следва ли стажът, зачетен по гражданския договор, да се отчете при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален ...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при работа по два трудови договора, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Работя на два трудови договора, в моя случай към кметството и общината. При пенсиониране само от единия ли работодател ще ми бъдат изплатени шест работни заплати? Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ “при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е прид...

Отразяване на неплатен отпуск над 30 дни в декларация образец 1

Съгласно чл. 54 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в сила от 23.05.2017 г., сезонните работници (с трудов договор по чл. 114 и работят по трудово правоотношение за неопределено време) имат право на неплатен отпуск до 60 дни в една календарна година. Как е ред...

По време на изпитателния срок не се ползва специалната закрила при уволнение на бременна работничка или служителка

Може ли да бъде прекратен договор, сключен с шестмесечен изпитателен срок, ако служителка не се справя с работата, но се окаже, че е забременяла? Променя ли се отговорът на поставения въпрос, ако служителката е в срок на изпитване и излезе в отпуск по майчинство? Възможно ли е сл...

Прехвърляне право на строеж срещу строителна услуга

При учредяване право на строеж от физически лица към фирма, регистрирана по ДДС, в случая срещу учредяването на правото на строеж се предоставя строителна услуга и приложение намира чл. 130 от ЗДДС. 1. Ако към момента на учредяване право на строеж не е издадено разрешение на стро...

Прилагане на Наредба Н-18 от бюджетни организации

Във връзка с промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. изисква ли се от бюджетните предприятия (общини, държавни институции и др.) да работят с касов апарат, свързан със СУПТО, съгласно изискванията на наредбата по отношение на приходите, които те събират, като в голямата си част тез...

Справочник

ВКС разясни кога работодателят задържа незаконно трудовата книжка и дължи обезщетение

Тълкувателно решение № 1/2019 г. от 2.12.2019 г. на ВКС Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на ВКС от 29.01.2019 г. по предложение на състав на ВКС за приемане на тълкувателно решение по два въпроса, по които е констатирана противоречива практика: 1. ...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]] [[app_21186_6]] [[app_21272_7...

Справочна информация бр. 45/2019

Централни валутни курсове за периода 29.11. - 05.12.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...