Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.
Законодателство

Данъчно третиране на “внос на стока” чрез ВОП в хипотезата на чл. 13, ал. 6 ЗДДС

Предвид липсата на митнически граници между държавите - членки на ЕС, онези от тях, които граничат с трети страни или имат удобни и подходящи за целта пристанища, фактически осъществяват голяма част от митническия контрол за вноса на стоки на територ...

Народно събрание

Парламентът прие промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се въвеждат европейски директиви за борба с данъчни схеми с потенциален риск

Парламентът прие промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се въвеждат европейски директиви за борба с данъчни схеми с потенциален риск. Разписани са разпоредби и правила, според които приходната администрация ще получава информация...

Министерски съвет

Правителството прие Пос­тановление за отмяна на На­ред­бата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България

Правителството прие Пос­тановление за отмяна на На­ред­бата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България. Наредбата е приета на основание...

Държавен вестник

ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държа...

ДВ, бр. 95 от 3.12.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 296 от 28 ноември 2019 г. за изменение на Постановление № 210 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общинс...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Обединяване на предприятия Създаването на предприятие винаги е с мисълта за добър резултат, за проспериране и развитие, за имуществено и финансово благополучие. Съществува непрекъснат стремеж към разширяване на дейността; обхващане на нови пазари; въ...

Данъчна основа при ВОД

Вътрешнообщностна доставка (ВОД) на стоки от територия на България до територия на страна - членка на ЕС, при условията на доставка по INCOTERMS CPT/ Carriage Paid To, по искане на купувача при документиране на продажбата в инвойса цените на стоките ...

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

Имаме служителка, която в момента ползва отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ. След изтичане на отпуската от 410 дни служителката няма да ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ - за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. В момента служителката е бременна....

Зачитане на трудов стаж при изпълнение на граждански договор

Лице работи по трудов договор като счетоводител и едновременно по граждански договор с друг възложител. Осигурява се и по двата договора. Следва ли стажът, зачетен по гражданския договор, да се отчете при определяне на допълнителното възнаграждение з...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при работа по два трудови договора, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Работя на два трудови договора, в моя случай към кметството и общината. При пенсиониране само от единия ли работодател ще ми бъдат изплатени шест работни заплати? Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ “при прекратяване на трудовото правоотношение, след като ра...

Отразяване на неплатен отпуск над 30 дни в декларация образец 1

Съгласно чл. 54 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в сила от 23.05.2017 г., сезонните работници (с трудов договор по чл. 114 и работят по трудово правоотношение за неопределено време) имат право на неплатен отпуск до 60 дни в едн...

По време на изпитателния срок не се ползва специалната закрила при уволнение на бременна работничка или служителка

Може ли да бъде прекратен договор, сключен с шестмесечен изпитателен срок, ако служителка не се справя с работата, но се окаже, че е забременяла? Променя ли се отговорът на поставения въпрос, ако служителката е в срок на изпитване и излезе в отпуск п...

Прехвърляне право на строеж срещу строителна услуга

При учредяване право на строеж от физически лица към фирма, регистрирана по ДДС, в случая срещу учредяването на правото на строеж се предоставя строителна услуга и приложение намира чл. 130 от ЗДДС. 1. Ако към момента на учредяване право на строеж не...

Прилагане на Наредба Н-18 от бюджетни организации

Във връзка с промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. изисква ли се от бюджетните предприятия (общини, държавни институции и др.) да работят с касов апарат, свързан със СУПТО, съгласно изискванията на наредбата по отношение на приходите, които те събира...

Справочник

ВКС разясни кога работодателят задържа незаконно трудовата книжка и дължи обезщетение

Тълкувателно решение № 1/2019 г. от 2.12.2019 г. на ВКС Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на ВКС от 29.01.2019 г. по предложение на състав на ВКС за приемане на тълкувателно решение по два въпроса, по които е констатира...

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Справочна информация бр. 45/2019

Централни валутни курсове за периода 29.11. - 05.12.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...