Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.
Писма и указания

№ 04-00-1 от 03.09.2019 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило запитване с вх. № 04-00-1/22.08.2019 г. от Областна дирекция на …. гр. , адрес гр. …, ул. „…..“ № 7, ИН ……, с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декемв...

№ 08-00-8 от 05.09.2019 г.Относно: Прилагане на Закона за местни данъци и такси

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-8 от 26.08.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: От „… ГРУП“ ЕООД е подадена декларация по чл. 61х от ЗМДТ на...

№ 20-21-72 от 25.09.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите Наредба № Н-18/2006 г. на МФ (загл. изм.-ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-72/ 12.09.2019 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП ….. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „…..” ООД е вписано в Регист...

№ 20-21-73 от 21.10.2019 г. Относно: Осигуряване на регистриран земеделски стопанин, който получава доходи от без трудово правоотношение

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-73/08.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице - регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска про...

№ 92-00-2 от 25.09.2019 г. Относно: Данъчно деклариране на доходи от наем на фасада на сграда, принадлежаща на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмо с вх. № 92-00-2/16.09.2019 г. В запитването е посочено, че дружеството е сключило договор с физическо лице, в качеството му на управител на етажна собственост в гр. …, и изпълняв...

№ 96-00-213 от 03.09.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 96-00-213/30.08.2019 г. в Дирекция ОДОП., давам следното становище: Описвате, че имате наето лице по трудово правоотношение, което е представило експертно решение на ТЕЛК с 50 на сто намалена работоспо...

№ 96-00-215 от 16.09.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-215 от 30.08.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот. Съгласно изложената фактическа...

№ 96-00-225 от 25.09.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П постъпи Ваше писмо с вх. № ………/11.09.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че представляваното от Вас дружество извършва технически, ИТ услуги и п...

№ 96-00-245 от 17.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване или само в държава извън ЕС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмо с вх. № ………/03.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че дейността на представляваното от Вас дружество е рекламни услуги п...

Анотации

Амортизация на активи

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “А” е с основна дейност търговия с недвижими имоти, управление и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството придобива от строителя “Х” апартамент на етап ...

Данък върху наследство

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кой плаща и кой е освободен от данък наследство? С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина. Това е записано в чл. 29 от З...

Задължение на работниците да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието

Във в. "Труд" д-р Тодор Капитанов, юрист, отговаря на въпроса: Има ли в закона условия, според които трябва да бъда на разположение на работодателя през определено време от денонощието? Отговор: В чл. 139, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено...

Парично обезщетение при бременност и раждане за срок до 410 дни

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: От днес съм в майчинство 45 дни преди раждането. Работя на срочен договор, който изтича след две седмици и няма да бъде подновен. Сле...

Работно време при назначаване по чл. 230 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли ограничение за работното време при назначаване по чл. 230 от КТ. Допустимо ли е на 4 часа да бъде наето лицето и ограничението...

Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В магазин за цветя работното време е с продължителност 12 часа, работата се осъществява от 2-ма продавач-консултанти, които работят п...

Срочен трудов договор

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Кое е коректното основание - чл. 68 ал.1 т. 1 или т. 2, когато срочният трудов договор се сключва с чужденец и единственото основание...

Трудоустрояване на работника или служителя

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в трудовоправни взаимоотношения, но вече и с експертно решение на ТЕЛК 80%. 1. Мога ли да работя на смени, които са с п...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 януари 2020 г.

До 10-ти януари: ЗКПО 1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 1 от 2020 г.

ДВ, бр. 60 от 30.7.2019 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата Закон за допълнение на Закона за концесиите Закон за изменение и допъл...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. (без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2020 г. - 610,00 лв.) [[app_21235_1]] [[app_21236_2]] [[app_21237_3]] [[app_21238_4]] [[app_21239_5]] Забележки: 1. Минима...

Справочна информация бр. 1/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 ноември - 10 декември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителе...

Трудов календар 2020

[[app_21276_1]]...