Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.
Писма и указания

№ 04-00-1 от 03.09.2019 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило запитване с вх. № 04-00-1/22.08.2019 г. от Областна дирекция на …. гр. , адрес гр. …, ул. „…..“ № 7, ИН ……, с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декемв...

№ 08-00-8 от 05.09.2019 г.Относно: Прилагане на Закона за местни данъци и такси

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-8 от 26.08.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: От „… ГРУП“ ЕООД е подадена декларация по чл. 61х от ЗМДТ на...

№ 20-21-72 от 25.09.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите Наредба № Н-18/2006 г. на МФ (загл. изм.-ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-72/ 12.09.2019 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП ….. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „…..” ООД е вписано в Регист...

№ 20-21-73 от 21.10.2019 г. Относно: Осигуряване на регистриран земеделски стопанин, който получава доходи от без трудово правоотношение

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-73/08.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице - регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска про...

№ 92-00-2 от 25.09.2019 г. Относно: Данъчно деклариране на доходи от наем на фасада на сграда, принадлежаща на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмо с вх. № 92-00-2/16.09.2019 г. В запитването е посочено, че дружеството е сключило договор с физическо лице, в качеството му на управител на етажна собственост в гр. …, и изпълняв...

№ 96-00-213 от 03.09.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № 96-00-213/30.08.2019 г. в Дирекция ОДОП., давам следното становище: Описвате, че имате наето лице по трудово правоотношение, което е представило експертно решение на ТЕЛК с 50 на сто намалена работоспо...

№ 96-00-215 от 16.09.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-215 от 30.08.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот. Съгласно изложената фактическа...

№ 96-00-225 от 25.09.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П постъпи Ваше писмо с вх. № ………/11.09.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че представляваното от Вас дружество извършва технически, ИТ услуги и п...

№ 96-00-245 от 17.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване или само в държава извън ЕС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмо с вх. № ………/03.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че дейността на представляваното от Вас дружество е рекламни услуги п...

Анотации

Амортизация на активи

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “А” е с основна дейност търговия с недвижими имоти, управление и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството придобива от строителя “Х” апартамент на етап ...

Данък върху наследство

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кой плаща и кой е освободен от данък наследство? С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина. Това е записано в чл. 29 от З...

Задължение на работниците да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието

Във в. "Труд" д-р Тодор Капитанов, юрист, отговаря на въпроса: Има ли в закона условия, според които трябва да бъда на разположение на работодателя през определено време от денонощието? Отговор: В чл. 139, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено...

Парично обезщетение при бременност и раждане за срок до 410 дни

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: От днес съм в майчинство 45 дни преди раждането. Работя на срочен договор, който изтича след две седмици и няма да бъде подновен. Сле...

Работно време при назначаване по чл. 230 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли ограничение за работното време при назначаване по чл. 230 от КТ. Допустимо ли е на 4 часа да бъде наето лицето и ограничението...

Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В магазин за цветя работното време е с продължителност 12 часа, работата се осъществява от 2-ма продавач-консултанти, които работят п...

Срочен трудов договор

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Кое е коректното основание - чл. 68 ал.1 т. 1 или т. 2, когато срочният трудов договор се сключва с чужденец и единственото основание...

Трудоустрояване на работника или служителя

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в трудовоправни взаимоотношения, но вече и с експертно решение на ТЕЛК 80%. 1. Мога ли да работя на смени, които са с п...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 януари 2020 г.

До 10-ти януари: ЗКПО 1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 1 от 2020 г.

ДВ, бр. 60 от 30.7.2019 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата Закон за допълнение на Закона за концесиите Закон за изменение и допъл...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. (без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2020 г. - 610,00 лв.) [[app_21235_1]] [[app_21236_2]] [[app_21237_3]] [[app_21238_4]] [[app_21239_5]] Забележки: 1. Минима...

Справочна информация бр. 1/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 ноември - 10 декември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителе...

Трудов календар 2020

[[app_21276_1]]...