Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г.
Законодателство

Осигуряването през 2020 г.

1. Смяна на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица От 1 януари до 31 януари 2020 г. е срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2020 г. През месец януари те могат да променят вида на осигуряв...

Особености на годишното счетоводно приключване в земеделските кооперации на отчетната 2019 г.

Всяка година процесът на годишното счетоводно приключване се повтаря. Въпреки че много от процедурите уж се знаят, от задаваните през годината въпроси става ясно, че в много земеделски кооперации има затруднения както за изпълнение на целия процес на...

Народно събрание

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за хазарта

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за хазарта. Лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, или техните разновидности, да могат да се организират само от Държавното предприятие “Български спортен тотализатор”....

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за независимия финансов одит

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за независимия финансов одит. С тях се постига по-пълно съответствие на националното законодателство в областта на независимия финансов одит с правото на Европейския съюз. Предвижда се разделяне на фу...

Парламентът прие решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам

Парламентът прие решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и парич...

Въпроси и отговори

Внасяне на здравноосигурителни вноски от едноличния собственик на капитала, ако за дейността по управление на дружеството не получава възнаграждение

Едноличният собственик на капитала на търговско дружество (ЕООД), занимаващо се с финансов одит, управлява и представлява дружеството по силата на съдебното решение за регистрация на фирмата. За тази си дейност собственикът не получава възнаграждение...

Глобите от работодателя са незаконосъобразни

Ако работодателят не е доволен от служителя, може ли да му наложи парична санкция (глоба), т.е. да му намали заплатата? Практиката, често обозначавана като “налагане на глоби” на работниците и служителите за различни нарушения на трудовата дисциплин...

Данъчно третиране на доставка, свързана с учредяване право на преминаване на водопровод и канализация

Управителят на ООД като неин представител и собственик на поземлен имот  - наричан “собственик - учредител на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура и право на преминаване”, сключва Договор за право ...

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Българска фирма, регистрирана по ДДС, чиято дейност е в България, ще консултира испанска фирма, регистрирана по ДДС. Консултациите ще се извършват по телефон или имейл, като нашият консултант ще бъде в България (консултациите ще бъдат във връзка с на...

Задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Дружеството ни е с ограничена отговорност (ООД), занимава се с производство на прецизни металообработващи инструменти и инструментални системи за ЦПУ машини, като дейността ни е насочена главно към външния пазар. Фирмата притежава и хотелски комплекс...

Извънреден труд

Когато служителят остава след работно време в службата, трябва ли да му се плаща за допълнителен труд? Ако служителят след работно време взема за вкъщи работа, ще получава ли допълнително възнаграждение? Трудно може да се даде еднозначен отговор на ...

КТД при вливане на едно предприятие в друго

Предприятие “А” се влива в предприятие “В”, като и в двете има колективни трудови договори. Кой КТД се прилага към работниците от предприятие “А” след промяната? Разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от КТ сочи, че в случаите на смяна на собственика по реда...

Обезщетенията за трудова злополука

Има ли възможност да се защитя като работодател, за да не плащам високи обезщетения по трудови злополуки? Имуществената отговорност на работодателя за вреди от трудова злополука или професионална болест е изключително тежка, защото е безвиновна и в ...

Отчитане на разходите за провизии за персонал

При класифицирането на разходите за заплати и възнаграждения бяха описани причините за възникване на разходите за провизии, като се посочиха и приложимите синтетични сметки. В продължение на това трябва да се отбележи, че разходи за провизии се начис...

Право на годишен отпуск на учител със стаж по-малко от 8 месеца

Назначихме млада учителка без трудов стаж. В началото на лятната ваканция тя няма да е придобила 8 месеца стаж. Ще може ли да ползва отпуск по време на лятната ваканция? В съответствие с чл. 155, ал. 2 от КТ при постъпване на работа за първи път раб...

Третиране по ЗКПО на приходи и разходи от стопанска дейност на ЮЛНЦ

Сдружение е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдружението е официален представител в Европейска асоциация и изпълнява функциите по организация на състезаниe в България и съпътстващите го кръгове и мероп...

Справочник

Нови длъжностни наименования, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)

[[table_1]] Източник: Заповед РД01-815/23.12.2019 г....

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]]...

Списък на длъжности от НКПД с променени наименования

[[table_1]] Източник: Заповед РД01-815/23.12.2019 г....

Справочна информация бр. 6/2020

Централни валутни курсове за периода 31.01. - 06.02.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Удръжките върху пенсиите с наложени запори са с промяна заради новия размер на минималната работна заплата

Национален осигурителен институт Лицата, върху чиито пенсии са наложени запори по реда на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс, ще имат промяна в размера на удръжката, в резултат от определения нов размер на минималната работна заплата за стран...