Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г.
Законодателство

Осигуряването през 2020 г.

1. Смяна на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица От 1 януари до 31 януари 2020 г. е срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2020 г. През месец януари те могат да променят вида на осигуряването колкото пъти желаят, но ...

Особености на годишното счетоводно приключване в земеделските кооперации на отчетната 2019 г.

Всяка година процесът на годишното счетоводно приключване се повтаря. Въпреки че много от процедурите уж се знаят, от задаваните през годината въпроси става ясно, че в много земеделски кооперации има затруднения както за изпълнение на целия процес на годишното приключване, така и...

Народно събрание

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за хазарта

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за хазарта. Лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, или техните разновидности, да могат да се организират само от Държавното предприятие “Български спортен тотализатор”....

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за независимия финансов одит

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за независимия финансов одит. С тях се постига по-пълно съответствие на националното законодателство в областта на независимия финансов одит с правото на Европейския съюз. Предвижда се разделяне на функциите по организиране и подд...

Парламентът прие решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам

Парламентът прие решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам.При договаря...

Въпроси и отговори

Внасяне на здравноосигурителни вноски от едноличния собственик на капитала, ако за дейността по управление на дружеството не получава възнаграждение

Едноличният собственик на капитала на търговско дружество (ЕООД), занимаващо се с финансов одит, управлява и представлява дружеството по силата на съдебното решение за регистрация на фирмата. За тази си дейност собственикът не получава възнаграждение. След придобиване право на пе...

Глобите от работодателя са незаконосъобразни

Ако работодателят не е доволен от служителя, може ли да му наложи парична санкция (глоба), т.е. да му намали заплатата? Практиката, често обозначавана като “налагане на глоби” на работниците и служителите за различни нарушения на трудовата дисциплина (закъснения, “самоотлъчки”, ...

Данъчно третиране на доставка, свързана с учредяване право на преминаване на водопровод и канализация

Управителят на ООД като неин представител и собственик на поземлен имот  - наричан “собственик - учредител на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура и право на преминаване”, сключва Договор за право на прокарване на отклонения от...

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Българска фирма, регистрирана по ДДС, чиято дейност е в България, ще консултира испанска фирма, регистрирана по ДДС. Консултациите ще се извършват по телефон или имейл, като нашият консултант ще бъде в България (консултациите ще бъдат във връзка с начина на производство на добавк...

Задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Дружеството ни е с ограничена отговорност (ООД), занимава се с производство на прецизни металообработващи инструменти и инструментални системи за ЦПУ машини, като дейността ни е насочена главно към външния пазар. Фирмата притежава и хотелски комплекс. Имаме счетоводен отдел, койт...

Извънреден труд

Когато служителят остава след работно време в службата, трябва ли да му се плаща за допълнителен труд? Ако служителят след работно време взема за вкъщи работа, ще получава ли допълнително възнаграждение? Трудно може да се даде еднозначен отговор на запитването, без да се изяснят...

КТД при вливане на едно предприятие в друго

Предприятие “А” се влива в предприятие “В”, като и в двете има колективни трудови договори. Кой КТД се прилага към работниците от предприятие “А” след промяната? Разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от КТ сочи, че в случаите на смяна на собственика по реда на чл. 123 и 123а от КТ завар...

Обезщетенията за трудова злополука

Има ли възможност да се защитя като работодател, за да не плащам високи обезщетения по трудови злополуки? Имуществената отговорност на работодателя за вреди от трудова злополука или професионална болест е изключително тежка, защото е безвиновна и в правната литература често се о...

Отчитане на разходите за провизии за персонал

При класифицирането на разходите за заплати и възнаграждения бяха описани причините за възникване на разходите за провизии, като се посочиха и приложимите синтетични сметки. В продължение на това трябва да се отбележи, че разходи за провизии се начисляват само веднъж в рамките на...

Право на годишен отпуск на учител със стаж по-малко от 8 месеца

Назначихме млада учителка без трудов стаж. В началото на лятната ваканция тя няма да е придобила 8 месеца стаж. Ще може ли да ползва отпуск по време на лятната ваканция? В съответствие с чл. 155, ал. 2 от КТ при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да...

Третиране по ЗКПО на приходи и разходи от стопанска дейност на ЮЛНЦ

Сдружение е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдружението е официален представител в Европейска асоциация и изпълнява функциите по организация на състезаниe в България и съпътстващите го кръгове и мероприятия. Основни цели на сдруже...

Справочник

Нови длъжностни наименования, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)

[[table_1]] Източник: Заповед РД01-815/23.12.2019 г....

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” [[app_21111_1]] [[app_21112_2]] [[app_21113_3]] [[app_21182_4]] [[app_21185_5]] [[app_21186_6]] [[app_21272_7...

Списък на длъжности от НКПД с променени наименования

[[table_1]] Източник: Заповед РД01-815/23.12.2019 г....

Справочна информация бр. 6/2020

Централни валутни курсове за периода 31.01. - 06.02.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Удръжките върху пенсиите с наложени запори са с промяна заради новия размер на минималната работна заплата

Национален осигурителен институт Лицата, върху чиито пенсии са наложени запори по реда на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс, ще имат промяна в размера на удръжката, в резултат от определения нов размер на минималната работна заплата за страната, който от 1 януари 2020 г....