Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-203 от 15.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на консултантски услуги с получател - лице, установено извън територията на Европейския съюз

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-203 от 31.10.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на консултантски услуги с получател - лице, установен...

№ 08-00-11 от 23.10.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-11 от 23.10.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, собственик на ЕТ декларира в община В.. с декларация по чл. 61н от ЗМДТ о...

№ 20-21-75 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държава–членка.

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……… с вх. № ……/21.11.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че предвид дейността на „Д“ ЕООД, която е маркетинг и ИТ услуги, предстои да б...

№ 20-28-74 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-74 от 23.10.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Формулиран е следният въпрос: На база фактическите обстоятелства, изложени в пр...

№ 3-1793 от 22.11.2019 г. Относно: Освободени доставки съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, Фондация „А“ е лицензиран от Агенция за социално подпомагане доставчик на социална услуга „Домашен социален патронаж“ с номер на удостоверение …… от …...2017 г. Съгласно нормативната уредба и в частност Правилника за социално обслужване на лица и ...

№ 94-00-217 от 29.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на лице, което ще полага труд само в държавата-членка по пребиваване

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи Ваше писмо с вх. № …………../16.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че живеете и работите в Австрия и съгласно ЗДДФЛ сте чуждестранно физическо лице. Възнамеряват...

№ 94-00-236 от 19.11.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-236/14.11.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като законен представител на малолетната Ви дъщеря сте сключил граждански договор с Общинска фондация „…….“. Предметът на договор...

№ 96-00-250 от 22.10.2019 г. Относно: Осигуряване на белгийски гражданин – акционер и член на съвета на директорите на еднолично акционерно дружество в България

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……, с вх. № ………/11.10.2019 г., Ви уведомявам за следното: Описвате следната фактическа обстановка: Белгийски гражданин е акционер и член на съвета на директорите на еднолично акционе...

№ 96-00-264 от 11.11.2019 г. Относно: Осигуряване на собственик и управител на ЕООД

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …….. постъпи Ваше писмо с вх. № ………/28.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че сте собственик и управител на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирано...

№ М-26-0-165 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Гърция

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, за изразяване на становище по прилагането на СИДДО между България и Гърция, при следната фактическа обстанов...

№ М-26-К-684 от 10.10.2019 г. Относно: Запитване относно облагането на доход с данък при източника и прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Франция

От представената във Вашето запитване фактическа обстановка е видно, че „*****“ ООД, чиято основна дейност е предоставяне на счетоводни услуги, има намерения да осъществява и втора дейност, която ще се изразява в продажбата на мобилни приложения за телефони чрез собствена платфор...

Анотации

Закупуване и ползване на кола за представителни и управленски цели

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Едноличен търговец има нужда от закупуването и ползването на кола за представителни и управленски цели, в т.ч.: бизнес пътувания в страната и чужбина. Поставен е въпросът: Как да бъде третирана доставкат...

Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възпитател съм на сумарно работно време в училище с общежитие. Графикът ми с дневни и нощни смени е 30 часа седмично, както е по педагогически норматив за длъжност...

Изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми април 2020 г. да подам документи за пенсиониране. Имам необходимата възраст и стаж. В предприятието, в което работя и сега, имам 20 г. стаж. Необходимо...

Командироване на работника по реда и условията, определени в чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При командироване в държави от ЕС по чл. 121а от КТ, дните на пътуване, когато се падат в събота или неделя: Считат ли се за работно време и плаща ли се като таков...

Няма пречка платеният годишен отпуск с писмено разрешение на работодателя да се ползва веднага, след ползване на отпуските по чл. 163 и чл. 164 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя като учител и на 02.12.2019 г. се върнах на работа след две години майчинство. По закон знам, че трябва да имам поне десет работни дни, за да мога да изляза...

Парично обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако едно лице има молба за напускане от 10.03.2020г, при полагащи му се 20 дни платен отпуск, колко дни биха му се полагали като обезщетение и колко дни има право ...

Прекъсване на отпуск по чл. 167а от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На основание чл. 167а КТ като самотна майка ми е разрешен неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст за период от 12 месеца, считано от 14.02.2020 ...

Признаване на трудов стаж от чужбина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам седем години трудов стаж в Испания. Във фирмата, в която започнах работа в България, заплатата се изчислява и на база на минал стаж, казах им, че имам стаж от...

Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя, или да приеме писмените му обяснения

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодателят ми да ме накаже, без да ме изслуша? В действащия Кодекс на труда има специален раздел, озаглавен "Дисциплинарна отговорност". Именно там е записано, че "виновното неизпълнение на трудовите задължения...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2020 г.

До 10-ти март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 4 от 2020 г.

ДВ, бр. 76 от 27.9.2019 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост Закон за ратифициране на Анекс към Рамковото споразуме...

Осигурителен календар за март 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 4/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 14 - 29 януари 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...