Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-226 от 29.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-226 от 15.11.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при ЦУ на НАП – гр. София, относно данъчно третиране на доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)....

№ 20-28-104 от 27.12.2019 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване вх. №20-28-104/16.12.2019 г., с което се поставят въпроси, свързани с данъчното третиране и начисляването на задължителни осигурителни вноски на част от възстановени разходи за транспорт на служители от местоживеенето до местоработата и...

№ 26-А-282 от 22.10.2019 г. Относно: Отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството внася в страната стоки – медни концентрати, меден скрап и други суровини с медно съдържание, попадащи в Глава 26 и Глава 74 от Комбиниранат...

№ 3-1825 от 29.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране и отчитане на дейността на сдружение с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването сдружение „Общински футболен клуб Х“ е регистрирано по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Целите на сдружението са да практикува и ...

№ 96-00-267 от 11.12.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 7 и чл. 12 от СПОГОДБА между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ 29.10.2019г., Ви уведомявам за следното: Представена е следната фактическа обстановка: Дружество е сключило договор с чуждестранно юридическо лице за научни изследвания и разрабо...

№ 96-00-323 от 06.01.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване от 20.12.2019 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18/2006г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фондация „………..“ е нестопанска организация и не се отчита пред НАП. Същ...

№ ЕП-33-00-646 от 01.10.2019 г. Относно: Подаване на данни за осигурените лица по реда на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8)

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) чрез Националния осигурителен институт и заведено с вх. №ЕП-33-00-646 от 16.09.2019 г., се поставят въпроси относно подаване на данни по реда на Наредба №Н-8 за осигурени лица, предос...

№ М-26-С-503#3 от 15.10.2019 г. Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП …. в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-26- С-503#2 от 27.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във вътрешните правила на „…“ ООД е записано, че при раждане...

Анотации

Водене на дневник за издадените от работодателя трудови книжки

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да си съставим електронен дневник в Ексел за издаване на трудови книжки - за нас при получаване на трудовата книжка, при напускане се подписва разписка? С...

Договор за управление и конторл

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Управител назначен по ДУК, при който на тримесечие му се начислява допълнителна сума за постигнати добри резултати, следва ли при платен годишен отпуск да се пр...

Изплаща възнаграждение на служители, които са възпрепятствани да се явят на работа поради бедствено положение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При обявяване на транспортна стачка, как следва да се изплаща възнаграждение на служители, които по тази причина са възпрепятствани да се явят на работа – същите н...

Обезщетения, за които не се дължи данък общ доход

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли обезщетения, за които не се дължи данък общ доход? В действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите "от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през да...

Отпуск при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя по втори трудов договор на два часа. По договор отпускът ми е 5 дни - аз работя сряда и петък по 5 часа. На колко смени отпуск имам право? Съгласно чл. 23,...

Павото на ползване на платен годишен отпуск на работника/служителя се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам неизползван отпуск от 2017 г. На 02.05.2018 г. излизам в болничен поради бременност, след което в майчинство - на 31.08.2018 г. родих. Към момента съм втората...

Правото на ползване на платен годишен отпуск на работника/служителя се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам неизползван отпуск от 2017 г. На 02.05.2018 г. излизам в болничен поради бременност, след което в майчинство - на 31.08.2018 г. родих. Към момента съм втората...

Прехвърляне на неизползван годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възможно ли е да се прехвърля неизползван годишен отпуск от една година в друга и ако е възможно, то какви са изискванията? Начинът на ползване на платения годише...

Разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителите ни работят при петдневна работна седмица на 8 часов работен ден и почиват два поредни дни в седмицата по график, като единият почивен ден не винаги е в...

Съхраняване на счетоводната и търговската информация

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Търговско дружество не осъществява дейност от 2018 г. и собственикът няма намерение да възобнови дейността си му. Поставени са следните въпроси: 1. Какъв е срокът за съхранение на счетоводните документи ...

Удължен платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Наш служител излиза в отпуск по майчинство на 08.03.2016 г., ползва и всички полагаеми отпуски, включително натрупаният платен отпуск за 2016-2018 г. Ползва и 11 м...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2020 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, у...

Държавен вестник в бр. 5 от 2020 г.

ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Закон за публичните предприятия Закон за изменение на Закона за опазване на обществения ред при п...

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Национална агенция за приходите Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни от днес в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електро...

Справочна информация бр. 5/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 януари - 14 февруари 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...