Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.
Писма и указания

№ 15-00-17 от 16.09.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на щети на селскостопанска продукция, причинени от природни явления

В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №15-00-17/04.08.2020 г. и вх. №15-00-18/25.08.2020 г., в които е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с настъпилите неблагоприятни климатични събития (суша), които могат да бъдат приравнени на бедствие, комисиите от об...

№ 24-39-91 от 28.09.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със заличаване на клон в България на чуждестранно юридическо лице

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-91/20.07.2020 г., е описана следната фактическа обстановка: САУТ……. Б.В. е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Нидерландия. През 2013 г. дружеството регистри...

№ 26-П-196 от 11.09.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и ал. 7 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №26-П-196 от 14.07.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: С констативен протокол № 32/31.01.2020 г., съставен на основание чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ от служители на о...

№ 3- 1762 от 16.11.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в писменото запитване, дейността на „Х“ ООД е извършване на тандемни скокове с парашут /екстремни спортове/. Дружеството притежава дълготраен материален актив – самолет /лек, марка Чесна, модел 182/ и има сключен договор за наем на летище. Продажбата на скоковет...

Анотации

Задължение за работодателя да разреши платен/неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Страдам от заболяване, попадащо в обхвата на чл. 173а, ал. 2. Мога ли да поискам отпуск по този член, като отправя искането си в рамките на извънредната епидемиологична обстановка, за период, който обхваща освен оставащото време до к...

Здравни вноски по време на майчинство

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Жена е назначена на трудов договор по заместване на отсъстващ служител и след завръщането му договорът є е прекратен. От 12.03.2019 г. (преди прекратяване на трудовото правоотношение) е в отпуск за бреме...

Обезщетение на работник при пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодател подава документ за съкращение на работник, които е пенсионер от един месец. Работникът имали право на обезщетение? Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като ...

Предизвестие при прекратяване на безсрочен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Може ли работодателят едностранно, без мое писмено съгласие да оттегли вече връчено предизвестие на основание чл. 326, ал. 2 от КТ във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 2? 2. След изтичане на 30 дневния срок, ако работодателят откаже да...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит при работа по трудово правоотношение в друга държава-членка на ЕС

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От месец май съпругът ми работи на трудов договор в Белгия. Какви са правата му в България по отношение на трудов стаж и социално осигуряване? Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, а...

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен/неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам служител с две деца в детска градина. Досега е изчерпал правото си на платен и неплатен отпуск. Сега след като затварят отново детските градини какво ще трябва да направи? Предполагам, че ще трябва да ползва болнични. Ако е така...

Удръжки от заплата

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кога и какви удръжки от заплатата могат да бъдат правени? Според действащите норми на Кодекса на труда (КТ) трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допуска се по изключение, когато е предвидено в акт на МС или в коле...

Справочник

Данъчен календар 1 - 31 януари 2021 г.

До 10-ти януари: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 1 от 2021 г.

ДВ, бр. 83 от 25.9.2020 г. Народно събрание Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г.) Решение за попълване състава...

Справочна информация бр. 1/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 28 декември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

PDF версия на броя

Брой 1 от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...