Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 1 от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 15-00-17 от 16.09.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на щети на селскостопанска продукция, причинени от природни явления

В ЦУ на НАП са постъпили Ваши запитвания с вх. №15-00-17/04.08.2020 г. и вх. №15-00-18/25.08.2020 г., в които е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с настъпилите неблагоприятни климатични събития (суша), които могат да бъдат приравнен...

№ 24-39-91 от 28.09.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със заличаване на клон в България на чуждестранно юридическо лице

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-91/20.07.2020 г., е описана следната фактическа обстановка: САУТ……. Б.В. е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Нидерландия. Пре...

№ 26-П-196 от 11.09.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и ал. 7 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №26-П-196 от 14.07.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: С констативен протокол № 32/31.01.2020 г., съставен на основание чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на терит...

№ 3- 1762 от 16.11.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в писменото запитване, дейността на „Х“ ООД е извършване на тандемни скокове с парашут /екстремни спортове/. Дружеството притежава дълготраен материален актив – самолет /лек, марка Чесна, модел 182/ и има сключен договор за наем на ...

Анотации

Задължение за работодателя да разреши платен/неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Страдам от заболяване, попадащо в обхвата на чл. 173а, ал. 2. Мога ли да поискам отпуск по този член, като отправя искането си в рамките на извънредната епидемиологична обстановка, за период, който обхва...

Здравни вноски по време на майчинство

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Жена е назначена на трудов договор по заместване на отсъстващ служител и след завръщането му договорът є е прекратен. От 12.03.2019 г. (преди прекратяване на трудовото право...

Обезщетение на работник при пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодател подава документ за съкращение на работник, които е пенсионер от един месец. Работникът имали право на обезщетение? Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда работодателят може да пр...

Предизвестие при прекратяване на безсрочен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1. Може ли работодателят едностранно, без мое писмено съгласие да оттегли вече връчено предизвестие на основание чл. 326, ал. 2 от КТ във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 2? 2. След изтичане на 30 дневния сро...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит при работа по трудово правоотношение в друга държава-членка на ЕС

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От месец май съпругът ми работи на трудов договор в Белгия. Какви са правата му в България по отношение на трудов стаж и социално осигуряване? Съгласно действащото българско законодателство, и по-специа...

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен/неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам служител с две деца в детска градина. Досега е изчерпал правото си на платен и неплатен отпуск. Сега след като затварят отново детските градини какво ще трябва да направи? Предполагам, че ще трябва ...

Удръжки от заплата

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кога и какви удръжки от заплатата могат да бъдат правени? Според действащите норми на Кодекса на труда (КТ) трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допуска се по изключение, когато е пре...

Справочник

Данъчен календар 1 - 31 януари 2021 г.

До 10-ти януари: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 1 от 2021 г.

ДВ, бр. 83 от 25.9.2020 г. Народно събрание Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г....

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2021 г. [[app_22384_1]] [[app_22385_2]] [[app_22386_3]] [[app_22387_4]]...

Справочна информация бр. 1/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 28 декември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...